Amfibieën

 Terug naar overzicht Werkgroepen

In voorjaar en zomer: wekelijks met het schepnet er op uit!

De werkgroep bestaat momenteel uit 17 leden. In voorjaar en zomer zijn wekelijks of tweewekelijks avond- of weekendexcursies, waarbij de leden er met het schepnet op uit trekken, veelal in groepjes van vijf of zes personen. In de omgeving van Veghel (zie hierna) zijn er enkele mooie natuurterreinen met poelen die we elke paar jaar op soorten willen inventariseren. Zo kunnen we in kaart brengen welke soorten er de nieuwe poelen koloniseren, hoe snel opgeknapte poelen herbevolkt worden en of zeldzame, verdwenen soorten (zie hierna) wellicht in de toekomst terugkomen……?

Opmerking: om legaal te inventariseren is het nodig in het bezit te zijn van een ontheffing van de flora en faunawet (aan te vragen bij Stichting RAVON) en een betredingsontheffing
(aan te vragen bij de eigenaar van de te bezoeken gebieden, bijvoorbeeld Gemeente of Staatsbosbeheer)

Oprichting en aanleiding

De amfibieënwerkgroep is actief geworden in 2003. Tot enkele jaren geleden werden er in het bosgebied Het Hurkske (Erp) tijdens de voorjaarstrek veel amfibieën doodgereden. De eerste leden van de amfibieënwerkgroep probeerden in 2003 door middel van schermen en valemmers in wegbermen zoveel mogelijk dieren te redden. Een jaar later werd eenzelfde werkwijze toegepast in de Aa-broeken in Veghel. Het controleren van de schermen en vangemmers is arbeidsintensief werk, dat voorts in tijd moeilijk te plannen is. Het hangt immers helemaal van de weersomstandigheden af wanneer de amfibieën beginnen te trekken. Nadat Stichting RAVON in 2005 voor onze amfibieënwerkgroep en ambtenaren van de gemeente Veghel een amfibieëncursus verzorgd had konden we, gewapend met kennis en enthousiasme, aan de slag!

Daarnaast waren er verschillende andere aanleidingen waardoor de vorming van een amfibieënwerkgroep tot stand kwam. Belangrijke positieve ontwikkelingen waren het graven van nieuwe en herstellen van oude poelen of waterlopen in de gemeente Veghel. In totaal waren er binnen de gemeente Veghel enkele gebieden die zich uitstekend lenen voor inventarisatie van de (her)kolonisatie en ontwikkeling van de amfibieënstand. Ze worden hierna beschreven.

Inventarisatiegebieden

Het Hurkske - een bosgebied tussen Erp en Gemert, omsloten door agrarisch gebied. In Het Hurkske is de laatste jaren een flink aantal poelen hersteld of gegraven. Belangrijk ven binnen dat gebied is het Rauwven.

Het Lijnt - een ecologisch ingerichte bosrandzone ten zuidoosten van Zijtaart.

De Schil en De Punt - een natuurcompensatierand tussen het nieuwe industrieterrein van Veghel en de A50.

Stroomgebied van de Aa - Vanaf 2009 komen hier ook enkele terreintjes bij. De Aa is een gekanaliseerd riviertje dat vanuit het zuiden door het buitengebied van de gemeente Veghel stroomt, de dorpskern Veghel doorsnijdt, Veghels grondgebied in het noorden verlaat en in Den Bosch in de Dieze uitmondt. Op enkele trajecten zijn renatureringsprojecten voorzien, waarbij ook plas-draszones en rivierbegeleidende poelen aangelegd zullen worden: nieuwe vestigingsplekken voor amfibieën dus.

De Vlagheide - De sluiting van de vuilstort Vlagheide, het afstoten van de militaire(MOB) complexen door Defensie en de aanleg van de A-50 zijn aanleiding geweest om aan de slag te gaan met het Intergemeentelijk Masterplan Vlagheide e.o. Na overleg is in juni 2006 hetMasterplan Vlagheide vastgesteld. Het Masterplan geeft ruimte aan ontwikkelingen die een meerwaarde geven aan het gebied.

Werkatlas NO Brabant

In 2007 heeft Sander Hunink de RAVON werkgroep Noord-Oost Brabant opgericht. Deze werkgroep heeft als doel om met behulp van vrijwilligers gegevens te verzamelen over de verspreiding van amfibieën, reptielen en vissen in de regio Noordoost-Brabant. Dit gebeurt over de periode 2009 t/m 2012, waarna de gegevens verwerkt worden in een regionale werkatlas. De werkatlas zal op kilometerschaal aangeven waar een soort wel is gevonden en waar gegevens nog ontbreken (de zogenaamde 'witte' gebieden). Zo'n geactualiseerde werkatlas kan gebruikt worden als ondersteuning voor regionaal planologisch beleid en dient tevens als uitgangspunt voor verder verspreidingsonderzoek in latere jaren. Het werkgebied omvat de volgende gemeentes: ’s-Hertogenbosch, St. Michielsgestel voor zover gelegen ten oosten van de Aa, Bernheze, Veghel, Uden, Boekel, Lith, Oss, Grave, Cuijk, Mill & Sint Hubert en Boxmeer.

Ook de door de IVN-werkgroep Amfibieën verzamelde gegevens zullen in deze werkatlas verwerkt worden.

Waarneming.nl:

Vissen herkennen Vissencursus

Kijk ook eens in de Amfibieën fotogalerij

Bent u ook geïnteresseerd, wilt u meer informatie? Neem dan contact op!

Contactgegevens:
Werkgroepen - Amfibieën
Coördinator - Matty Meij - tel. 0413 - 35 00 91
E-mail: amfibieen@ivn-veghel.nl

Terug naar overzicht Werkgroepen