ANBI

Algemeen
Doelstelling
Beleid
Financiële gegevens

Informatie en gegevens IVN Valkenswaard-Waalre

anbi logoD’n Nieuwe Hof
Bosstraat 25
5553 CK Valkenswaard
Tel. 040-2018395
(alleen op woensdagmorgen tussen 10 en 12 uur)
E-mail:
secretariaat@ivn-valkenswaard-waalre.nl

RSIN: 809409021
Overzicht gegevens (standaardformulier ANBI)

Algemeen

De doelstelling en het algemeen functioneren van IVN Valkenswaard-Waalre zijn vastgelegd in haar statuten.

Doelstelling

IVN Valkenswaard-Waalre draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie. Wij willen mensen bewust maken van de natuur en leefomgeving en de invloed van het eigen handelen daarop. Door die betere bewustwording gaan mensen een eigen bijdrage leveren aan een verbetering van de natuur en de leefomgeving om te komen tot een duurzame samenleving.
De belangrijkste instrumenten voor IVN hierbij zijn natuureducatie in de meest brede zin en het opkomen voor de belangen van de natuur en leefomgeving.

Beleid

Structuur
IVN Valkenswaard-Waalre, actief in de gemeenten Riethoven, Valkenswaard en Waalre, kent een bestuur dat de activiteiten van de vereniging initieert, faciliteert, coördineert en stuurt. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de leden in de jaarvergadering.
Binnen de vereniging zijn werkgroepen actief. De werkgroepen zijn actief op een specifiek gebied voor het realiseren van onze doelstelling. De werkgroepen functioneren daartoe vrij zelfstandig. De activiteiten en programma’s worden in een voor- en najaarsoverleg van bestuur en werkgroepcoördinatoren op elkaar afgestemd. Het actuele overzicht van de werkgroepen is weergegeven in ons verenigingsblad en op de website.
De bevoegdheden en werkafspraken zijn vastgelegd in een reglement.
IVN is een vereniging van vrijwilligers die voor hun inzet géén beloning ontvangen!
Enkel met toestemming gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.

Doelgroepen en activiteiten
IVN Valkenswaard-Waalre richt zich met haar activiteiten op de volgende doelgroepen:

Verslaglegging
In het eerste nummer van een nieuw jaar (voorjaarsuitgave) van het verenigingsblad Natuurwijzer-In-Voor-Natuur, zijn, naast het verenigingsverslag, alle verslagen van de werkgroepen weergegeven. Het verenigingsblad is ook op de site te lezen.

Financiële gegevens

In de jaarvergadering worden het financiële verslag over het afgelopen jaar en de begroting voor komend jaar behandeld.
De inkomsten bestaan uit contributies, subsidies, donaties en opbrengsten uit eigen (vrijwilligers)activiteiten.
De kosten bestaan uit de afdracht aan de landelijke IVN-organisatie, gebruik en onderhoud van het verenigingsgebouw D’n Nieuwe Hof, erf en Heemtuin in Valkenswaard en de Natuurtuinen in Waalre en Riethoven, activiteiten en algemene uitvoeringskosten.
Voor de toekomstige vervanging en groot onderhoud van apparatuur en verenigingsgebouw wordt een bestemmingsreserve aangehouden.
De vereniging heeft geen winstoogmerk.

Begroting van IVN Valkenswaard-Waalre voor 2023

IVN Valkenswaard-Waalre begroting 2023

Balans op 1 januari 2023

IVN Valkenswaard-Waalre balans 230101
Deze financiële gegevens zijn ook terug te lezen in het voorjaarsnummer van ons afdelingsblad.