Doelstelling

De doelstelling van de IVN, afdeling Losser, kan worden teruggevonden in de statuten, artikel 3. Hierna volgt de letterlijke tekst.

De vereniging stelt zich ten doel binnen haar werkgebied:

a. ertoe bij te dragen dat de bevolking zich bewust wordt van de relaties tussen de mens, zijn cultuur en de levende en niet-levende omgeving;

b. mogelijkheden te scheppen voor het tot stand komen van deze bewustwording, via zelf beleven, zelf ontdekken en kennisverrijking;

c. te bevorderen dat mensen in het algemeen en met name ook zij, die geroepen zijn tot besluitvorming in colleges, instanties en welke overheidsorganen dan ook, op grond van deze bewustwording gemotiveerd kunnen kiezen voor de wijze waarop nu en in de toekomst behoud en verbetering van de kwaliteit van natuur en milieu tot uitdrukking worden gebracht in hun handelen;

d. een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van natuur- en milieubesef, hetgeen wil zeggen dat de mensen zich medeverantwoordelijk voelen voor en in harmonie wensen te leven met andere levende wezens en de stoffelijke wereld;

e. zoveel mogelijk mensen, die de hiervoor genoemde doelstellingen onderschrijven, de gelegenheid te verschaffen als werkende leden deel te nemen aan de activiteiten van het IVN;

f. daadwerkelijk mee te werken aan de bescherming van de natuur, het landschap en het milieu;

g. verenigingen, stichtingen of anderen die werkzaam zijn op het gebied van natuur-, landschaps- of milieubescherming, te adviseren, te ondersteunen of er metterdaad mee samen te werken.

(laatste wijziging 04-08-2016)