ANBI

anbi logo_0Informatie ten behoeve van de ANBI-status

IVN Groningen Haren
Korreweg 94
9715 AG Groningen

ivngroningenharen@gmail.com

ANBI-informatie 2019

De bovenstaande link leidt naar een download van de pdf met navolgende inhoud:

Maart 2019

IVN afdeling Groningen-Haren is opgenomen in het ANBI-register. Dat wil zeggen dat schenkingen aan de IVN-afdeling aftrekbaar zijn van de belastingen. De onderstaande gegevens worden gepubliceerd in het kader van de regelgeving voor ANBI-geregistreerde instellingen.
1. De naam van de afdeling (conform de statuten, vastgesteld op 4 april 2018).
IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, Afdeling Groningen-Haren
Ook bekend als: IVN-afdeling Groningen Haren
Aangesloten bij landelijk IVN: Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid.
2. Het RSIN-nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) dat door de Kamer van Koophandel aan de afdeling is toegekend of een fiscaal nummer.
RSIN 801844186
3. Het adres van de afdeling, het e-mailadres.
Postadres: IVN Groningen-Haren, Taco Mesdagstraat 24, 9718 KL Groningen
e-mailadres: ivngroningenharen@gmail.com
4. De doelstelling zoals opgenomen in de statuten (vastgesteld 4 april 2018).
1. De vereniging stelt zich ten doel binnen haar werkgebied:
a. activiteiten te ondernemen op het gebied van natuurbeleving, natuureducatie, duurzaamheid en natuurbeheer;
b. te bevorderen dat overheidsbestuurders gemotiveerd kunnen opkomen voor behoud en verbetering van de kwaliteit van de natuur en een duurzame leefomgeving;
c. daadwerkelijk mee te werken aan de bescherming van de natuur, het landschap en een duurzame leefomgeving op lokaal, regionaal en landelijk niveau inclusief het voeren van procedures en/of het indienen van bezwaarschriften tegen overheden;
d. verenigingen, stichtingen of anderen die werkzaam zijn op het gebied van natuur-, landschapsbescherming of duurzaamheid te adviseren, te ondersteunen of ermee samen te werken, alles in de ruimste zin, daaronder begrepen alle handelingen en activiteiten welke met het vorenstaande direct of indirect enig verband houden, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
2. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.
3. De vereniging zal haar doelstellingen realiseren binnen de wet- en regelgeving met betrekking tot algemeen nut beogende instellingen.
5. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de afdeling.
Om de IVN-doelstelling in en rondom Groningen en Haren te bereiken organiseert de afdeling Groningen-Haren jaarlijks voor publiek toegankelijke natuurexcursies, cursussen en lezingen. Daarnaast neemt de IVN-afdeling actief deel aan overleg en discussies over zaken die de natuur in en om de stad betreffen. De afdeling verwacht met bovengenoemde activiteiten tevens bij te dragen aan een betere kwaliteit van de natuur en het milieu in en rondom Groningen en Haren.
De gemeente Groningen omvat sinds de gemeentelijke herindeling die op 1 januari 2019 is ingegaan, zowel Groningen, Haren als Ten Boer. Ten Boer valt nog niet duidelijk onder een IVN-afdeling en om die reden wil IVN Groningen-Haren de omgeving Ten Boer bij de afdeling betrekken. De afdeling zal in 2019 om te beginnen ten minste één activiteit organiseren in of bij Ten Boer.
IVN Groningen-Haren bestaat uit een bestuur en werkgroepen die worden gevormd door actieve leden. De werkgroepen stellen elk half jaar een programma van activiteiten op. Het totale programma van activiteiten van de afdeling wordt door middel van activiteitenfolders, sociale media en de IVN-website aan het publiek gepresenteerd.
De volgende werkgroepen zijn actief:
 Vogelwerkgroep
 Wilde Planten
 Stadsecologie
 Natuurkids
 Wilde Planten Tuinen
 Natuur en meer!
Daarnaast is er de werkgroep PR en Communicatie die de activiteiten van bovengenoemde werkgroepen ondersteunt door informatieverspreiding en werving van deelnemers. Voor uitgebreidere informatie over de werkgroepen: zie de informatie over Werkgroepen op de website van IVN Groningen-Haren (https://www.ivn.nl/afdeling/groningen-haren/werkgroepen).
Een kernactiviteit van de afdeling is om kinderen op jonge leeftijd in contact te brengen met de natuur. Op dit gebied heeft de werkgroep Natuurkids een bijzondere rol. De afdeling biedt de activiteiten voor kinderen kosteloos aan om kinderen (en ouders) zonder financiële drempels bij de natuur te betrekken. In 2019 wil de IVN-afdeling ook activiteiten voor jongeren en studenten organiseren. De interactieve lezing Moestuinieren op je balkon (werkgroep Stadsecologie) in januari 2019 is op dit gebied een experiment, na een eerdere (deels geslaagde) opzet van een jongeren-vogelgroep in 2018.
We blijven actief volgen wat er binnen de (heringedeelde) gemeentegrenzen gebeurt op het gebied van natuur- en milieu. Waar nodig zijn we samen met burgers/bewoners actief om negatieve ontwikkelingen tegen te gaan en bij te dragen aan de bescherming van de kwaliteit van natuur en milieu. In de visie van IVN Groningen-Haren staat de bevordering van biodiversiteit centraal met daarnaast de actieve deelname van bewoners bij de vergroening van hun leefomgeving. Vooral de werkgroep Stadsecologie heeft hierin een speciale rol. De werkgroep volgt kritisch het groenbeleid van de gemeente Groningen en wil daaraan input leveren, met name via het Gronings Overleg Stadsnatuur (GOS). Dit overleg wordt gecoördineerd door de Natuur- en Milieufederatie Groningen. Naast IVN nemen deel: Natuurmonumenten, Groninger Landschap, Stichting Landschapsbeheer, KNNV en Gemeente Groningen.
Daarnaast neemt IVN Groningen-Haren deel aan het Praktijkoverleg Stadspark en waar nodig aan ander overleg, bijvoorbeeld betreffende de Heemtuin Stadspark. Nieuw is de Klankbordgroep Herijking Visie Stadspark die eind 2018 is opgezet. Ook hieraan zal IVN Groningen-Haren deelnemen, op basis van een duidelijke visie op de verdere ontwikkeling van het Stadspark (geformuleerd in 2018). Gemeente Groningen en IVN werken samen aan het project Tiny Forest, met als doel vier Tiny Forests aan te planten. Voor dit project gelden zowel educatieve- als natuurdoelen. IVN Groningen-Haren neemt deel aan de Klankbordgroep onder leiding van IVN-Noord.
IVN blijft ook in 2019 samenwerken met het KNNV, bijvoorbeeld in de vorm van bestuurlijk overleg, een gezamenlijke lezing of excursie. Op 11 maart 2019 is na de ALV opnieuw een gezamenlijke lezing gepland. Verdere intensivering is mede afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen betreffende samenwerking en fusering.
Samengevat:
 IVN Groningen-Haren gaat in 2019 door met het organiseren van educatieve activiteiten door middel van excursies, cursussen en lezingen.
 IVN Groningen-Haren gaat door met actieve deelname aan overleg met gemeente Groningen en natuur- en landschapsorganisaties met als doel bescherming en verbetering van natuur, landschap en een duurzame leefomgeving. Daarbij staat de bevordering van bio-diversiteit en actieve betrokkenheid van bewoners centraal. Nieuw is de deelname aan de Klankbordgroep Herijking Visie Stadspark en deelname aan de klankbordgroep Tiny Forest.
 IVN Groningen-Haren oriënteert zich op Ten Boer als aandachtsgebied en wil in 2019 in of rond Ten Boer ten minste één activiteit organiseren.
 IVN Groningen-Haren wil ook jongeren en studenten in haar activiteiten betrekken en daartoe concrete activiteiten organiseren.
Beleidsplan vastgesteld op de ALV op 11 maart 2019.
6. De bestuurssamenstelling met de namen van de bestuurders.
Het dagelijks bestuur bestaat uit:
 Voorzitter: vacature
 Secretaris: Toeska Coolen
 Penningmeester: Bert Bemer
7. Het beloningsbeleid van de afdeling:
Aan het werk voor de IVN afdeling Groningen Haren is geen beloning verbonden. Leden van de vereniging, zowel werkgroepleden als bestuurders, doen hun werk als vrijwilliger. Eventueel wordt een onkostenvergoeding verleend, bijvoorbeeld voor reiskosten.
8. Een actueel verslag van uitgevoerde activiteiten.
Zie het jaarverslag in de bijlage 1 hieronder.
9. De balans en staat van baten en lasten (resultatenrekening) van de afdeling, met toelichting.
Zie het financieel verslag + toelichting in bijlage 2 hieronder.

Bijlage 1: Jaarverslag bestuur en werkgroepen 2018

Jaarverslag bestuur 2018
Samenstelling bestuur
In 2018 vormden Lammert Tiesinga (voorzitter), Toeska Coolen (secretaris), Carlo Ensing (tot 12 maart) en Bert Bemer (vanaf 12 maart) (penningmeester) het Dagelijks Bestuur (DB). De werkgroepen werden in het bestuur vertegenwoordigd door: Els van den Boomgaard (Vogelwerkgroep), Pieta Walma en Mirjam Aalfs (werkgroep Natuurkids), Ernst Flentge (Werkgroep Wilde Planten en Werkgroep Wilde Planten Tuinen en Lammert Tiesinga (werkgroep Stadsecologie).
Edda Kammenga vertegenwoordigde vanaf september de nieuwe werkgroep “Natuur en meer!“ , en Astrid van der Werf de werkgroep PR & Communicatie.
Samen met het DB vormden zij het Algemeen Bestuur (AB) van onze afdeling. Het Algemeen Bestuur heeft in 2018 vijf keer vergaderd. Lammert Tiesinga vertegenwoordigde het bestuur (en de werkgroep Stadsecologie) in het Gronings Overleg Stadsnatuur en in het IVN-Regio-overleg.
Sinds oktober 2018 vertegenwoordigt Lammert IVN regio Groningen in de Landelijke Raad (tot december 2019).
Statuten
In 2018 werden de statuten van de afdeling (vereniging) aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving, op basis van een landelijk modelstatuut. De nieuwe statuten werden. Tijdens de ALV (12 maart) besproken. De aanwezige leden stemden in met de nieuwe statuten; er was echter geen quorum aanwezig om de nieuwe statuten vast te stellen. Vaststelling vond plaats tijdens de speciale ALV op 4 april.
Financiën en ledenadministratie
In 2018 werd een scheiding gemaakt tussen financiële boekhouding en ledenadministratie. Al tijdens het penningmeesterschap van Carlo Ensing bleek dat de combinatie van beide een grote belasting
vormde, zeker in de periode waarin het ledenaantal verdubbelde! Bert Bemer werd onze nieuwe penningmeester en Frans Kromme behartigt de ledenadministratie (inclusief donateurs). Frans is vol energie bezig gegaan met de sanering van de ledenadministratie zodat deze weer up-to-date is.
Natuurgidsenopleiding
Op 30 juni vond de diploma-uitreiking plaats van de Natuurgidsenopleiding. Circa 20 cursisten ontvingen hun diploma na een intensieve opleiding van anderhalf jaar. De cursisten vormden een enthousiaste groep en veel deelnemers zijn nu actief in onze werkgroepen. We zijn veel dank verschuldigd aan het coördinerend team: Toeska Coolen, Edda Kammenga en Martha van der Wal.
PR & Communicatie
Na het vertrek van Kees van de Ven als coördinator PR & Communicatie in 2016 werd deze functie waargenomen door Lammert Tiesinga. Het bestuur is blij met de komst van Astrid van der Werf die vanaf september 2018 de coördinatie ter hand nam. Dit houdt o.a. in: de afstemming van PR & Communicatiemedia, de redactie van de digitale nieuwsbrief en de activiteitenfolder en aanmelding van activiteiten in media. Ook is Astrid achterwacht voor het beheer van onze website (in dringende gevallen, in geval van ziekte/afwezigheid van onze vaste webbeheerder Jan Faber).
Groeningen
In 2018 verscheen ons afdelingsblad in full-colour op Avier formaat. Het was al een boeiend en zeer informatief blad, maar ziet er nu door de nieuwe verschijningsvorm en de prachtige opmaak van Jan Faber ook heel mooi uit. Helaas was er door het aftreden in 2017 van Ana Buren als redacteur geen redactie meer. Lammert Tiesinga heeft in 2018 tijdelijk de redactie waargenomen. Pogingen om een nieuwe redactie te vormen zijn helaas mislukt. Als zich geen redactie aanmeldt, zal dit prachtige blad niet meer verschijnen.
Steunfonds NME
In 2018 is het Steunfonds NME (boekenfonds) opgeheven. Het Steunfonds vormde een zelfstandige stichting, die wel nauw gelieerd was aan de IVN-afdeling Groningen-Haren. Voor de boekverkoop kon geen persoon meer gevonden worden. Ook was de verkoop van boeken door de stichting dermate gering geworden dat het in stand houden van het boekenfonds niet meer loonde. Conform de statuten is het resterende saldo overgemaakt aan onze afdeling. Boeken zijn grotendeels verkocht aan een boekhandel. Zoekkaarten werden verdeeld onder de werkgroepen.
Nieuwe werkgroep Natuur en meer!
Een aantal cursisten van de Natuurgidsenopleiding heeft een nieuwe werkgroep opgericht, die niet zozeer gericht is op aparte verschijningsvormen (vogels, planten, paddenstoelen e.d. ) maar op samenhangen in de natuur. De werkgroep organiseert gebiedsexcursies, lezingen, workshops en mogelijk ook cursussen. Een aanwinst voor onze afdeling. Edda Kammenga vertegenwoordigt de werkgroep in het bestuur.
Tiny Forest
Tiny Forest is een landelijk IVN-project, waaraan ook de gemeente Groningen meewerkt. (zie ook jaarverslag werkgroep Stadsecologie). In Groningen zullen vier kleine bosjes worden aangeplant. Twee leden van het bestuur denken mee in een IVN-klankbordgroep: Toeska Coolen en Mirjam Aalfs.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De nieuwe landelijke verordening AVG is ingegaan op 25 mei. Als bestuur hebben we met behulp van landelijke IVN-richtlijnen en met inbreng van de werkgroepen een eigen “privacy-statement” geformuleerd voor bestuur en werkgroepen. Deze is in te zien op onze IVN-website. De eigen tekst is een aanvulling op het landelijke IVN privacy statement.
Lammert Tiesinga, voorzitter

Jaarverslag 2018

Werkgroep Wilde Planten Tuinen
De naamgeving van onze werkgroep is iets aangepast en vooral duidelijker gemaakt. De naam Werkgroep Wilde Planten Tuinkring gaf vaak verwarring met de Plantenwerkgroep. De naam Werkgroep Wilde Panten Tuinen geeft veel duidelijker aan dat het om tuinliefhebbers gaat met een voorliefde voor wilde planten.
10 maart Zadenmarkt
Voor het eerst namen we als werkgroep deel aan de 4e Edanz zadenmarkt in Groningen. Als promotiemateriaal hadden we zaden ingekocht bij de Cruydthoeck. Deze konden voor een euro gekocht worden in onze stand. Vele zakjes zaad werden gekocht om weer uitgezaaid te worden in een grasveld, nieuw aan te leggen natuurlijke border, of een bestaande tuin. Honderden mensen bezochten deze markt en maakten kennis met ons als werkgroep van het IVN. Dit vraagt om een herhaling.
21 april Voorjaarsruildag
In de tuin van één van onze leden, Tineke van der Meij, in Haren kwamen vele tuinliefhebbers bijeen. Vele meegebrachte planten kregen een andere eigenaar. In grote pollen, kleine net gestekte plantjes, zaden, boompjes, struikjes, vaste planten, van alles was aanwezig. Vond je een plant in de tuin erg mooi? Tineke pakte zo een spa en stak een stuk plant af voor jou. Geweldig!
Voor de liefhebbers van planten stond voor iedereen weer koffie en thee klaar met wat erbij.
Op naar de ruildag in het najaar.
Voorjaarsruildag (foto E. Flentge)
16 juni Tuinbezoek aan Tuinderij de Bostulp Koekange
Een aantal auto’s vol reden naar Koekange om de prive tuin van Deyke en Ruurd van Donkelaar te bewonderen. Ruurd is bekend als ontwerper van de ecologische vlindertuin in de Hortus en als voormalig voorzitter van de vakvereniging de Wilde Weelde. Een vakvereniging van ecologische hoveniers. Jaren geleden heeft hij zijn tuin opgepakt en is verhuisd vanuit het westen naar Koekange. Al snel ging hij met omwonenden en de gemeente in overleg om een saai ogend bosgedeelte naast zijn huis om te toveren in een wilde planten paradijs. Dat is gelukt. Ruurd gaf ons een uitgebreide uitleg en rondleiding. Sommige planten die bijna Avondrood (foto E. Flentge)
uitgestorven zijn in Nederland zagen we voor het eerst. Menige deelnemers nam een aandenken mee uit Ruurd’s kleine kwekerij voor de eigen tuin.
Prive tuin van Donkelaar (foto E. Flentge)
27 oktober Najaarsruildag
Ecologisch hovenier en lid Michiel Coesel had zijn huis en tuin weer beschikbaar gesteld voor de ruildag. Ondanks het regenachtige weer “verruilden” weer vele planten van eigenaar. Voor de liefhebbers had Michiel zelfs biologische Fritellaria bolletjes beschikbaar. En nu hopen dat al het geruilde materiaal onze tuinen in 2019 weer mag opsieren.
Najaarsruildag (foto E. Flentge)
Ernst Flentge, coördinator Wilde Planten Tuinen
Jaarverslag 2018 Werkgroep Natuurkids
De werkgroep Natuurkids is al 8 jaar actief en we organiseren met name activiteiten voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. De activiteiten worden gehouden in de weekenden. Streven is 6 keer per jaar. De meeste activiteiten zijn voor de kinderen, en soms worden ook (groot)ouders uitgenodigd te blijven. Een vaste activiteit is meedoen met de Landelijke Slootjesdag.
Werkgroepleden en ontwikkelingen
 Maurie Mutsaers, Marjolein Centen, Esther Jonker, Johanna Roede, Pieta Walma (coördinator tot september), Mirjam Aalfs (coördinator vanaf september).
 Marjolein is bij de werkgroep begonnen in februari 2018.
 Esther heeft eind 2018 aangegeven te stoppen als actief werkgroeplid, maar wil graag zijdelings betrokken blijven en af en toe meehelpen bij een activiteit.
 Marjolein heeft eind 2018 aangeboden penningmeester te worden. Vanwege het wegvallen van de bijdrage uit het boekenfonds moeten we nu een begroting maken.
 We gaan af en toe samenwerken met de Mikkelhorst in Haren.
 Marjolein en Mirjam zijn op 13 oktober naar de IVN Inspiratiedag Kind en Natuur geweest.
 Kees Siderius van IVN Noord houdt zich bezig met toekomstige Tiny Forest’s in de stad Groningen en vraagt eind 2018 om meedenkers. Vertegenwoordiging vanuit Natuurkids is Mirjam.
 Eind 2018 wordt er door de gemeente een Klankbordgroep opgericht voor het Stadspark. Om mee te denken over de toekomst. Het NDE bouwt een natuureducatiecentrum bij de kinderboerderij. Mirjam vertegenwoordigt de kinderen van de stad en IVN Natuurkids in deze Klankbordgroep.
Gehouden excursies
18 februari – Uilenballen pluizen bij lokaal NDE Kinderwerktuin Westpark. Onze oud-coördinator Rixt Kok geeft daar groene lessen. Marjolein Centen heeft belangstelling om actief te worden in onze werkgroep en komt meteen meehelpen. Ze wordt lid van onze werkgroep (voorbereiding Mirjam, hulp Rixt en Marjolein).
31 maart – de Mikkelhorst Haren nestkastjes maken, versieren en ophangen (organisatie Pieta en Johanna) en vervolgens 18 mei vogelnestjes kijken en vogels ringen met René Oosterhuis. 11 koolmeesjes geringd.
2 juni – Pieta en Johanna staan op de markt bij Schaapscheerdersfeest in het Noorderplantsoen.
10 juni – Slootjesdag bij Volkstuinvereniging Golden Raand in Vinkhuizen. Verrassend veel leven in de sloot. Klein clubje kinderen. Voorbereiding Johanna, hulp Mirjam en Marjolein.
9 september – Ontdektocht voor kinderen van 6-8 jaar met hun ouders. In Roege Bos en Westpark. Thema’s vacht, voetsporen, eten en poep. Uiteindelijk kwamen we bij de Stadskudde uit. Ouders waren ook erg enthousiast. In eerste instantie zou de tocht bij het Reitdiep zijn. Op het laatste moment bleek dat de Stadskudde in het Westpark verbleef. Route de dag van tevoren uitgestippeld. Relatief lage opkomst ondanks stukje in Gezinsbode. Omdat de ouders ook heel erg enthousiast waren, besloten dat we vaker een activiteit kunnen organiseren die gericht is op kind en ouder. Mirjam, Marjolein, Pieta.
21 oktober – Muziek en natuur in Stadspark is helaas niet doorgegaan. Er waren te weinig aanmeldingen, waarschijnlijk veroorzaakt omdat we het te laat gecommuniceerd hebben en omdat het het begin van de herfstvakantie was. Veel mensen leek het een leuke activiteit, maar hadden
inmiddels wat anders gepland. Wel volledig voorbereid. (organisatie Johanna, hulp Marjolein en Mirjam)
In voorbereiding voor 2019
31 maart 2019 – Laarzenwandeling, schatzoeken en natuur bij Friescheveen en landgoed Vennebroek; (groot)ouder-kind excursie. Samen met natuurgidsen van werkgroep ‘Natuur en Meer’.
In Mei 2019 – eetbare planten?
15/16 juni 2019 – Slootjesdag bij Mikkelhorst
Jaarverslag werkgroep Stadsecologie
De werkgroep Stadsecologie bestond in 2018 uit: Ankie Schmidt, Folkert Bakker, Sander Wallert, Tanco de la Rie (tot 1 september), Gerard Smeding, Jan van der Til, Marjolein Centen, Ans Meiners, Alfred Wasser, Noël Swennenhuis en Lammert Tiesinga (coördinator).
Lammert Tiesinga vertegenwoordigde het IVN in het Gronings Overleg Stadsnatuur waarin diverse natuurorganisaties en de gemeente Groningen deelnemen. Ankie Schmidt vertegenwoordigt het IVN in het Praktijk Overleg Stadspark en (sinds november) in de Klankbordgroep Stadspark, daarbij ondersteund door Gerard Smeding.
In verband met de groei van de werkgroep moesten we ons opnieuw oriënteren op de inhoud en de werkwijze. Besloten is dat de werkgroep verschillende dingen blijft doen, maar dat we ook een gezamenlijk educatief project gaan ondernemen, gericht op excursies binnen de stadsnatuur. Dit zal in 2019 concreet worden. Daarnaast hebben we veel nadruk gelegd op visie-ontwikkeling. We hebben grondig nagedacht over onze visie op vergroening van de stad en op de ontwikkeling van het Stadspark. Het onderzoek naar de eenden in Groninger Stadsplantsoenen kwam in de zomer tot een einde.
Visie op vergroening van de stad
We hebben veel bedenkingen bij het beleid van de gemeente Groningen op het gebied van stadsnatuur. Er werden veel bomen gekapt, o.a. voor aanleg van fietspaden, herinrichting van straten, vernieuwing van riolen en aanleg van de Zuidelijke Ringweg. Gemeentelijke nota’s reppen wel van “groen” en “vergroening”, maar veelal in relatie tot aankleding van de binnenstad en “klimaatadaptatie”. Begrippen “natuur” en “biodiversiteit” komen nauwelijks aan bod. Ook de Stedelijke Ecologische Structuur lijkt uit het geheugen van de wethouders, raadsleden en beleidmakers te zijn gewist. We hebben dit euvel diverse malen aan de orde gesteld in het Gronings Overleg Stadsnatuur.
Binnen het Gronings Overleg Stadsnatuur (GOS) is IVN gevraagd input te leveren voor het gemeentelijk beleid gericht op de vergroening van de stad. De werkgroep heeft (als enige organisatie binnen het GOS) daarvoor een samenhangende visie op papier gezet, met als hoofddoel de versterking van de biodiversiteit, en in samenhang daarmee vergroening van de stad in het kader van klimaatbeleid en bevordering van de gezondheid van mensen. De Stedelijke Ecologische Structuur (SES) zien we graag versterkt en verder uitgebouwd. Ook willen we een wijk- en buurtgerichte aanpak bij vergroening en daarbij bewoners actief betrekken. Natuur-inclusief bouwen is een ander aspect in onze visie. De visie is in z’n geheel geplaatst in de Groeningen (2018-2).
In juli is het gemeentelijk groenbeleid in een bijeenkomst met het GOS besproken met de wethouder Mattias Gijsbertsen. Het GOS heeft besloten een eigen visie te ontwikkelen op basis waarvan beleidsvoorstellen kunnen worden voorgesteld en het Gemeentelijk beleid kritisch kan worden gevolgd. Ook daarvoor biedt de IVN-visie goede uitgangspunten. De visie die we hebben geformuleerd geeft ook goed uitgangspunt voor de eigen activiteiten van de werkgroep.
Stadspark: Waterstructuurplan en herijking visie Stadspark
December 2017 is begonnen met de uitvoering van het Waterstructuurplan “Stadspark draagt bij aan een klimaatbestendige stad”. Alle vijvers en watergangen in het stadspark zijn met elkaar verbonden, natuurvriendelijke oevers aangelegd, stapstenen geplaatst, duikers vervangen, gebaggerd en het regenwater van de Grunobuurt wordt via het Stadspark afgevoerd. Door middel van watercirculatie probeert men de waterkwaliteit verbeteren. De pomp die deze watercirculatie gaat verzorgen zal niet bij de Concourslaan maar ter hoogte van de Verzetsstrijderslaan geplaatst worden. Deze pomp is nog niet geplaatst. De waterkwaliteit ten zuiden van de drafbaan is, zover wij kunnen nagaan, nog niet op orde.
Naar aanleiding van het Waterstructuurplan heeft de Gemeenteraad gevraagd om een herijking van de Structuurvisie Stadspark De Verborgen Schat uit 2005.
In oktober was een startbijeenkomst voor belangstellenden bij Ni Hao. De Gemeente werd verrast door een hoge opkomst. Er is een Klankbordgroep Stadspark opgericht waaraan het IVN ook deelneemt.
De werkgroep stadsecologie heeft de visie en aanbevelingen geformuleerd die als input zullen dienen binnen de Klankbordgroep Herijking Stadspark. Hoofddoelen zijn:
1. Instandhouding en versterking van de biodiversiteit in het Stadspark
2. Verhoging van de natuurbeleving voor jong en oud
3. Beperking en vermindering van hinder zoals geluidshinder en verkeeroverlast.
Visie en aanbevelingen zijn integraal opgenomen in de Groeningen 2019-1.
Eind 2018 is naast de kinderboerderij, begonnen met de bouw van een nieuw Centrum voor Natuur- en duurzaamheideducatie. In juni 2019 hoopt de NDE het pand in gebruik te kunnen nemen. Naast de mogelijkheid om een consumptie te nuttigen worden er vitrines geplaatst met wisseltentoonstellingen over natuur in de stad (deelverslag: Ankie Schmidt/Gerard Smeding).
Eenden in Groninger Stadsplantsoenen
Het onderzoek naar eenden en in Groninger stadsplantsoenen is medio 2018 beëindigd. Dat de overlevingskans van eendenkuikens heel klein is, was in de jaren ervoor al duidelijk aangetoond. We hebben in de eerste helft van 2018 nog een estafette-observatie gedaan naar predatie van eendenkuikens. Er waren echter weinig eendenkuikens te zien en predatie werd slechts in enkele gevallen waargenomen. Het gebeurt vooral buiten het zicht. Tot september vonden ook nog tweewekelijkse tellingen van eenden plaats, maar ook dit onderzoek is beëindigd. Er was in 2018 sprake van sterk wisselende aantallen eenden (met name in het Noorderplantsoen), terwijl niet geconcludeerd kon worden dat de populatie groter of kleiner wordt; de eenden zijn mobiel en verplaatsen zich in sommige periodes naar omliggend water. Het onderzoeksterrein laat zich moeilijk afbakenen.
Tiny Forest
IVN heeft landelijk een project opgestart om in diverse gemeenten Tiny Forests te planten (zie Groeningen 2019-1). Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. De Gemeente Groningen neemt deel aan dit project en wil vier Tiny Forests in de stad neerzetten. De eerste (met 1200 bomen!) is al aangeplant, namelijk in de wijk Gravenburg. Marjolein Centen, Folkert Bakker en Alfred Wasser van de werkgroep nemen deel aan de IVN-klankbordgroep. Ook Toeska Coolen (bestuur) en Mirjam Aalfs (Natuurkids & bestuur) nemen deel aan deze klankbordgroep onder leiding van Kees Siderius (IVN-Noord).
Moestuinieren op je balkon
De werkgroep vindt het belangrijk dat we jongeren en studenten bij het IVN betrekken. Marjolein Centen heeft het initiatief genomen om met name voor deze doelgroep een activiteit te ontwikkelen: een interactieve lezing “moestuinieren op je balkon”. De lezing is gepland op 25 januari. We zijn benieuwd of het aanslaat.
Onderzoek naar effecten van faunavoorzieningen
Alfred Wasser heeft als cursist en stagiair van de Natuurgidsenopleiding een interessant onderzoek gedaan naar de effecten van faunavoorzieningen aan de oostkant van de stad. Belangrijkste conclusie is dat faunavoorzieningen kunnen werken, maar dat de omgeving er goed op moet worden ingericht en dat de voorzieningen goed moeten worden onderhouden. Aan die voorwaarden ontbreekt het vaak. Het onderzoeksverslag is in verkorte vorm weergegeven in de Groeningen 2019-1.
Coördinatie van de werkgroep
Lammert was coördinator van de werkgroep sinds 2006. Gerard Smeding zal begin 2019 de werkgroepcoördinatie van Lammert overnemen en de werkgroep vertegenwoordigen in het bestuur. Ook zal hij Lammert vervangen in het Gronings Overleg Stadsnatuur.
Lammert Tiesinga, coördinator werkgroep Stadsecologie
Jaarverslag 2018 Planten werkgroep
Voor de werkgroep was 2018 een erg positief jaar. De natuurgidsenopleiding is succesvol afgerond zodat een aantal nieuwe gidsen nu definitief lid werden van onze werkgroep en daarmee ook meer tijd kregen om zich in te zetten. Om de kennis verder uit te bouwen is er gedurende het hele jaar meer gewerkt aan de eigen kennis. Iedere vergadering, vrijwel altijd om de 6 week gehouden, werd afgesloten met een kleine presentatie of het determineren van meegebrachte planten. Deze werkwijze wordt als erg plezierig ervaren en daarmee gaan we zeker door.
Onze excursies
Aan het voorlopen van onze doelgebieden beleefden we veel plezier. De eerste excursie was op 7 april. Stinsenplanten in het Noorderplantsoen. Er hadden zich 23 personen aangemeld, zodat we de groep in tweeën gesplitst hebben. Het was prachtig en zonnig weer. Het aantal soorten stinsenplanten was erg groot. Iedereen was aan het eind enthousiast. De nieuwe gidsen kregen ieder een kleine rol toebedeeld.
Dagexcursie naar het Doosje in de Wieden in Overijssel stond op 2 juni op het programma. Bij het voorlopen was het bijna te mooi weer, bijna 30 graden en duizenden libellen. Op de dag van de excursie had het veel geregend en was het 10 graden kouder. Libellen allen nat en verregend tussen de vegetatie. Toch konden de 7 deelnemers terugkijken op een fraaie dag, ondanks de natte vegetatie waar we doorliepen. Enige opmerking van de deelnemers was: “kan het niet dichterbij Groningen?” We zullen er rekening mee houden.
Excursie de Wieden, een Viervlek (foto E. Flentge)
Voor de Schiermonnikoog excursie had zich slecht 1 persoon aangemeld, zodat we deze helaas moesten afblazen. Toch te ver weg?
Dicht bij de stad was de volgende excursie zeker. Het buurtschap Essen tussen Haren en Groningen. Slechts 4 deelnemers hadden zich aangemeld, maar waren niet minder enthousiast. Prachtig weer op deze 21 augustus. Voor een try-out om te kijken als we iets in de vakantie organiseren.
Ook dichtbij was de excursie op 13 oktober naar Appelbergen met als thema zaden en vruchten. Naast onze werkgroepleden hadden er zich 8 personen aangemeld. Alle leden van de werkgroep hadden een rol bij de excursie. De extreme droogte van de zomer was de oorzaak, dat er geen beukennootjes en eikels te vinden waren. Een vreemde ervaring. Toch was er veel te zien. De deelnemers vonden de aandacht van veel gidsen prachtig en kwamen dan ook volledig aan hun trekken.
Als allerlaatste activiteit deden een aantal van onze werkgroep mee aan de eindejaarsplantenjacht. Planten die nog of al bloeien om en nabij 1 januari. Dit wordt landelijk geïnventariseerd om een beeld te krijgen van de klimaatverandering op de planten.
Ernst heeft zijn rol als tijdelijk waarnemend coördinator overgedragen aan Ina Velthuis per 1 januari. Daarmee komt ook de afvaardiging in het bestuur weer zoals het hoort.
De werkgroepleden sluiten het jaar positief af en verheugen zich op 2019.
Ernst Flentge, waarnemend coördinator Plantenwerkgroep
Jaarverslag 2018 Vogelwerkgroep IVN Afdeling Groningen/Haren
De Vogelwerkgroep (VWG) heeft een jaar achter de rug, met diverse activiteiten. De werkgroep is qua samenstelling iets gewisseld en bestaat nu uit 14 personen die 7 keer bij elkaar zijn gekomen in 2018. Nieuw voor ons is dat in plaats van in het voorjaar, in de herfsttijd een beginnerscursus is gehouden. Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten in 2018:
Excursies
Er zijn in de eerste helft van het jaar een vijftal zogenaamde PLUS-excursies georganiseerd; dit zijn excursies, waar meer dan anders extra informatie is gegeven over (een aspect van )het bezochte gebied. Het betreft hier de volgende excursies:
 17 maart: Gasterse duinen: grote belangstelling zodat er in twee groepen werd gewandeld, er waren zo’n 45 waarnemingen, w.o. grote lijster en beflijster.
 7 april: Breebaartpolder en Nieuw Statenzijl: de groep was beperkt tot 20 deelnemers om praktische redenen. In de Reiderhoeve was er een filmvoorstelling over het gebied te zien voor de deelnemers. Waarnemingen waren o.a. zwarte ruiter, kemphaan, slechtvalk en uiteraard.. blauwborst.
 12 mei: Onlanden: op deze mooie dag waren mooie waarnemingen, zoals het paapje, een terekruiter, zomertaling, geoorde fuut, snor en bosruiter! Op de uitkijktoren werd extra info gegeven over m.n. de Exmoor pony’s.
 2 juni: Hunzedal: bij deze excursie in de Onner- en Oostpolder werden 76 (!!) soorten waargenomen, w.o. de witwangstern, de steltkluut en porseleinhoen! De lezing van Berend Steenbergen, weidevogelboer in dat gebied, was voor de deelnemers verhelderend en erg boeiend!
 16 juni: Westerwolde, Smeerling: eveneens een mooie excursie in een prachtig gebied, met een interessante uitleg over het beheer en de aanwezige planten, vlinders en vogels.
 8 september: Schier: fietsexcursie (hierdoor een groter deel van het eiland te bezoeken: het aantal deelnemers was wat beperkt, maar verder was het geslaagd (waarnemingen o.a. rosse grutto, zwarte ruiter, oeverloper)
 Euro Birdwatch. Deze Europese jaarlijkse eenmalige telling van trekvogels vond plaats op zaterdag 6 oktober. Onze Vogelwerkgroep (want dit is geen activiteit die door individuele leden wordt gedaan) bemande weer van 6.30 tot 15.00 uur een telpost in de Onlanden (bruggetje Eelderdiep) als één van de vele (168) telposten in Nederland. Dit wordt steeds meer een publiekstrekker voor mensen die een tijd blijven staan en meekijken. Uiteraard zal het prachtige weer dit jaar ook hebben meegespeeld hierbij. Dit jaar waren de vogels die het meest geteld waren respectievelijk: vink, spreeuw en graspieper (iets afwijkend van andere jaren)
 27 oktober: Diepholz : kraanvogelexcursie: 21 deelnemers, door de goede organisatie (b.v. ook de eetgelegenheid en het prachtige weer, zeer zeker de moeite waard!
 17 november: Lauwersmeer. Er gaat een nieuwe wereld open, zo blijkt uit een blog van een van de deelnemers: de verbazing voelbaar over het feit, hoe je een vogel meteen kunt herkennen aan het uiterlijk en aan het geluid? En wat is het bijzonder dat je een kleine zwaan of een waterral zo dichtbij kunt halen door een telescoop! Duidelijk een ervaring van een deelnemer die er graag meer zou willen!
Daarnaast werden er nog een tweetal andere excursies gehouden, waarbij leden van de vogelwerkgroep faciliteerden:
 Vogelen voor jongeren: met een heel enthousiaste groep jongeren en een paar fanatieke en oplettende voortrekkers in de groep was er voor ons VWG lid die meeging als expert, niet heel erg veel te doen..
 Op verzoek van vrijwilligers van de Hortus in Haren werd een vogelgeluidenexcursie gehouden met begeleiding van 4 VWG leden. Erg geslaagd!
Cursussen
Cursus Vogels van het Boerenland:
Deze cursus is in januari afgesloten met een laatste cursusavond en excursie (thema: akkervogels).
De hele cursus van in totaal 3 theorieavonden, gegeven door deskundigen en 3 excursies was met name gericht op meer achtergrond informatie over de vogels in het snel veranderende agrarische landschap, het verloop van hun aantallen en de samenhang tussen hun leefwijze en hun biotoop.
Uit de evaluatie bleek men zeer te spreken over de lezingen, qua niveau en presentatie werden die goed tot zeer goed gevonden.
Ook de excursies werden erg gewaardeerd evenals de reader.
Deze cursus heeft geleid tot meer inzicht en – voor sommigen – ander (consumenten)gedrag b.v. bewust “weide weelde” melk kopen.
Beginnerscursus najaar
Op 20 september begon deze cursus van 4 avonden gekoppeld aan 4 excursies. Er waren 26 deelnemers die enthousiast deelnamen aan de cursusavonden en de excursies resp. naar Friescheveen, de Onlanden, Lauwersmeergebied en naar Onnen/Oostpolder werden ook goed bezocht ook al was het weer niet altijd gunstig. De geluiden, altijd een onderdeel van de avonden van de beginnerscursus, waren goed afgestemd op het seizoen en de excursies twee dagen later, al was de quiz op de laatste avond wel erg pittig voor de deelnemers! Uit de evaluaties die binnen zijn blijkt weer hoe belangrijk dit voor mensen is: het merendeel wil graag door!
Vogeltellingen
Vanuit de werkgroep hebben verschillende werkgroep leden op persoonlijke titel deelgenomen aan vogeltellingen o.a.:
 MUS(Meetnet Urbane Soorten)-tellingen in het voorjaar.
 MAS (Meetnet agrarische soorten).
 BMP: broedvogelmonitoring in de Onlanden.
 Tellingen voor de agrarische natuurvereniging “Collectief Midden Groningen”, (wintervoedselveldjes).
 Slaaplaatstelling ganzen (20 januari), 4 VWG leden leverden een actieve bijdrage.
 Vogeltellingen voor Staatsbosbeheer
Overige informatie:
Ook dit jaar was onze werkgroep vertegenwoordigd in de denktank Stadsvogels.
Er is een nieuwe computer aangeschaft, die in combinatie met een nieuw programma veel beter voldoet en sneller is bij presentaties op cursusavonden. (Eerder moest er soms lang gezocht worden naar het juiste plaatje, filmpje of geluid).
En vermeldenswaard is, dat een lid vd de VWG regelmatig columns verzorgt in een plaatselijke krant.
Vooruitblik 2019:
Er is behoefte aan een beginnerscursus in het voorjaar. Die staat dan ook op stapel. De nadruk zal daarbij vooral liggen op het herkennen van geluiden.
Jaarverslag IVN werkgroep Natuur en meer!
IVN Groningen Haren heeft er in 2018 een nieuwe werkgroep bij gekregen: ‘Natuur en meer!’.
Dit is een initiatief van de cursisten van de Natuurgidsenopleiding, die eind juni 2018 hun opleiding hebben afgerond. We willen ons enthousiasme delen met anderen, met elkaar op pad, educatieve activiteiten ondernemen en boeiende ontdekkingen doen.
De werkgroep bestaat nu uit acht personen, en er kunnen altijd enthousiaste IVN’ers bij.
Voor 2019 staan al diverse activiteiten op het programma, zoals een excursie, een workshop en een lezing. Ook komt in het najaar een diersporen twee-daagse. Verdere plannen zijn in de maak.
Jaarverslag werkgroep Communicatie en PR
Hoewel Twitter slechts sporadisch werd gebruikt in 2018 – wellicht door de afwezigheid van een beheerder, bleef Facebook bleef gedurende het hele jaar echter wel steady doorlopen, met dank aan Ina Velthuis en Toeska Coolen. Zij hebben hier alle activiteiten gedurende het jaar op geplaatst en promotie voor gemaakt.
Facebook
De berichten van de activiteiten worden goed gelezen, maar er is weinig inzicht of dit ook resulteert in meer deelnames aan de activiteiten. We hebben op Facebook 330 likes, en 338 followers. In 2018 zijn er 32 followers bij gekomen. Het blijft gestaag groeien. Natuur-gerelateerde posts worden goed gelezen, minimaal 100 tot soms wel meer dan 400 mensen worden bereikt.
Interactief is dit medium niet; mensen reageren alleen met likes en niet met reacties, zelfs niet als er een reactie van hen gevraagd wordt. We moeten dus concluderen dat onze Facebook pagina echt alleen gebruikt wordt om informatie te delen. Heel af en toe delen we iets van een andere organisatie, maar we proberen het zo dicht mogelijk bij IVN en Groningen te houden.
Twitter
Zoals genoemd was het Twitter account slapende gedurende het grootste deel van het jaar. Astrid heeft deze weer wakker geschud en de activiteiten van de werkgroep ook hier gepromoot. Ook posts van IVN Noord en IVN Nederland worden gedeeld, evenals natuurgroepen de provincie Groningen en Drenthe (bijvoorbeeld Avifauna Groningen en Groninger Landschap). De posts worden goed geretweet en geliked. De nieuwe activiteit op het account zorgt voor belangstelling, wat te zien is aan het soort en het aantal volgers. Nieuwe volgers zijn RTV Noord, Groninger Gezinsbode, wethouder Paul de Rook en interessant genoeg Tim Coronel. Vooral de berichten over de aanleg van het Tiny Forest bij Gravenburg deden het ontzettend goed (tot 3400 weergaven).

Bijlage 2: Financieel Jaarverslag 2018 en begroting 2018

Jaarverslag Penningmeester/Ledenadministratie over 2018
Overzicht exploitatie 2018
Inkomsten Begroot Werkelijk Uitgaven Begroot Werkelijk Contributie Leden Donateurs Via landelijk IVN 1.230 2.160 1.500 5.023 1.524 Contributie-afdracht aan Landelijk IVN 600 1.351 Rente 3 Bestuurskosten 0 0 Bestuurskosten 300 683 Diversen 0 290 Diversen 1.000 1.582 Groeningen advertenties 100 54 Groeningen Druk en verzenden 2.150 2.179 Pr & Communicatie 750 0 PR &Communicatie 750 492 Subtotaal algemeen 5.740 6.894 Subtotaal algemeen 4.800 6.287 Werkgroepen Werkgroepen Vogel 0 1.160 Vogel 300 1.064 Planten 0 0 Planten 130 984 Stadsecologie 0 0 Stadsecologie 40 0 Natuurkids 500 500 Natuurkids 500 50 Wilde Planten Tuinen 100 27 Wilde Planten Tuinen 440 208 Paddenstoelen 400 0 Paddenstoelen 300 0 Subtotaal werkgr. 1.000 1.687 Subtotaal werkgr. 1.710 2.306 Incidenteel Opheffen steunfonds 3.466 Opbrengst boeken Steunfonds 120 Terug van NGO 300 Nog te ontvangen: Adv. Groeningen IVN Consulentschap 54 233 Nog te betalen: Huur cursus vogels ‘18 Vergaderruimte+cons. Consulentschap 2018 ING 4e kw.18 Kst. Natuurkids 2018 440 430 50 18 Subtotaal Nog te Ontvangen 287 Subtotaal Nog te Betalen 938 Voordelig resultaat 230 3.223 Totaal 6.740 12.754 Totaal 6.740 12.754
Berekening Eigen Vermogen 2018 Was op 1 januari 10.252 Voordelig resultaat 3.223 Wordt op 31 december 13.475
Balans was per 1 januari 2018
Bankrekeningen
ING Bank 7.185
ING Spaarrek 519
ASN BANK 4.630
Nog te betalen op 1 jan. Huur paddenstoelencursus ’17 270 Huur cursus broedvogels ‘17 368 Huur beginnerscursus vogels ‘17 500 Huur bomencursus ’17 440 Huur vergaderruimte IVN ‘17 430 Zakelijk Betalingsverkeer ING 4e kw.17 46 Kosten Wilde Planten Tuinen ‘17 28
Eigen Vermogen 10.252
Totaal 12.334
Totaal 12.334
Balans wordt per 31 december 2018
Bankrekeningen
INGBANK 3.974
ING Spaarrek 519
ASNBANK 9.633
Nog te ontvangen op 31 dec.
Advertenties Groeningen 54
IVN Consulentschap
Rek. PostNL 233
Nog te betalen op 31 dec.
Huur beginnerscursus vogels ‘18 440
Huur vergaderruimte IVN ‘18 430
Zakelijk Betalingsverkeer ING 4e kw.18 50
Kosten Natuurkids 2018 18
Eigen Vermogen 13.475
Totaal 14.413
Totaal 14.413
Leden/Donateurs
Donateurs Leden Stand per 1 januari 2018 150 205 Totaal per 31 december 2018 151 213 Waarvan landelijke leden in 2018 105 Toename donateurs in 2018 1 Toename leden in 2018 8
BEGROTING 2019
Inkomsten Uitgaven Lokale leden 105*24 2.520 Af te dragen aan landelijk IVN voor plaatselijk betalende leden 105*12 1.260 Donateurs 150* € 17 2.550 Bestuurskosten 400 Te ontvangen van landelijk IVN voor landelijk betalende leden: 108* € 12 1.296 Algemene kosten (o.a. kantoor, computer) 1.000 Periodiek Groeningen 120 Periodiek Groeningen 2.211 PR en communicatie 0 PR en Communicatie 750 Subtotaal algemeen 6.486 Subtotaal algemeen 5.621 Werkgroepen/activiteiten Werkgroepen/activiteiten Vogelwerkgroep 1.120 Vogelwerkgroep 1.120 Werkgroep Wilde Planten 2.500 Werkgroep Wilde Planten 1.700 Stadsecologie 100 Stadsecologie 204 Natuurkids 0 Natuurkids 316 Werkgroep Natuur en Meer 1.270 Werkgroep Natuur en Meer 1.270 Werkgroep Wilde Planten Tuinen 0 Werkgroep Wilde Planten Tuinen 230 Paddenstoelen 0 Paddenstoelen 0 Subtotaal werkgroepen 4.990 Subtotaal werkgroepen 4.840 Voordelig resultaat 1.015 Totaal 11.476 Totaal 11.476
Toelichting bij financieel jaarverslag 2018
Door met een begin- en eindbalans te werken, kunnen kosten/opbrengsten die betrekking hebben op het voorgaande jaar (2017), maar betaald of ontvangen zijn in 2018 en de nog te verwachten kosten voor het afgelopen jaar (2018), maar betaald of ontvangen worden in 2019 inzichtelijk maken wat de werkelijke stand van 2018 is geweest.
-In begin- en eindbalans resp. per 1 januari en 31 december is de stand van de banksaldi zichtbaar gemaakt. Het verschil in Eigen Vermogen op beide data komt overeen met het voordelig resultaat in het overzicht van de exploitatie van 2018.
-Er is een voordelig resultaat geboekt van € 3.223.
N.B. Wel moet worden opgemerkt, dat dit resultaat te danken is aan de terugvloeiing van genoemde incidentele bedragen, t.w. Steunfonds en NGO. Zonder die inkomsten zou er een negatief resultaat zijn ontstaan. Voorzichtigheid is dus geboden!
Afdracht aan en ontvangsten van het Landelijk Kantoor Amsterdam
Bij de berekening van afdracht en teruggave m.b.t. het ledenbestand is uitgegaan van de opgegeven stand per 1 januari 2018. De aantallen komen echter niet overeen met de aantallen landelijke en lokale leden, die op de nota worden vermeld. Het Landelijk Bureau heeft in 2018 het nieuwe ledenadministratie-programma Procurios geïntroduceerd en mede daardoor te maken gehad met personeelsverloop en grote achterstanden en onvolkomenheden. Het per saldo teruggekregen bedrag van € 173 wijkt daardoor af van de begrote bedragen. Correspondentie met Amsterdam daarover was eind 2018 niet haalbaar.
Opmerking:
-Door opheffing van het Steunfonds is het saldo van de rekening teruggevloeid in de algemene middelen van het IVN Groningen-Haren. Daarbij gevoegd de opbrengst van de verkochte boeken van € 120, die het Steunfonds in beheer had.
-Het 3 jaar geleden bestemde bedrag van € 300 voor de NGO (NatuurGidsen Opleiding) is niet gebruikt en vloeit weer terug in de algehele middelen.
-Het geoormerkte budget van de Wilde Planten Tuinen bedraagt per 31 december 2018 nog
€ 1.046
-In het jaarverslag 2017 is de term Algemene kosten vermeld. In 2018 heb ik daarvoor het kopje Diversen aangehouden: Voor de duidelijkheid en het overzicht van de diverse kosten in 2018 heb ik 3 categorieën samengevoegd t.w. Diversen (vnl. attenties en cadeau’s) en Exploitatie (drukwerk, verzendkosten en bureaukosten). In de categorie Diverse Activiteiten zijn geen boekingen gedaan. De totale uitgaven zijn € 582 -/- opbrengsten € 290 meer dan begroot, mede omdat de bedragen m.b.t. het Steunfonds NME van € 3.586 en € 300 van de NGO apart zijn opgevoerd.