Vogelwerkgroep Grave e.o.

Onze vogelwerkgroep is een enthousiaste groep mannen en vrouwen die interesse hebben in natuur in en om Grave met vooral aandacht voor vogels.

De vogelwerkgroep Grave e.o. is onderdeel van IVN Grave en lid van Vogelbescherming Nederland. Onze registratienaam is IVN Vogelwerkgroep Grave e.o. en hier is ons logo de steenuil.

Vogelwerkgroep-vergaderingen zijn 6x per jaar op de eerste dinsdag van de even maanden in het  "Buitenhuis", op het landgoed Mariëndaal (voorheen de Binckhof), om 19.30 uur. Het Buitenhuis is onderdeel van Kinderboerderij BuitenGewoon. 

Als u zin hebt om u aan te sluiten bij onze vogelwerkgroep of als u onze vergadering wilt bezoeken om te horen wat wij doen bent u van harte welkom. Voor meer informatie kunt u bellen met onze voorzitter Rob Lobel, tel. 0486 - 475 388 of mailen lobelia@home.nl.

Hieronder ziet u een overzicht van activiteiten waar we ons mee bezighouden. Ook bijgevoegde foto's, gemaakt door René van den Heuvel en Henk van Gemert, kunnen u misschien over de streep helpen. 

Leest u aub verder onder de foto's.

Vogelwerkgroep Grave eo

TUINVOGELTELLING 2019

Door Wil Ariëns

De resultaten van de tuinvogeltelling van 25/26/27 januari door de leden van de Vogelwerkgroep IVN Grave laat de volgende resultaten zien:

In totaal hebben 16 leden meegedaan en de telling doorgegeven.
Er zijn 20 soorten, 2 minder dan in 2018 en totaal 212 vogels geteld, evenveel als in 2018.
Op de 1ste plaats stond bij ons de huismus, met de koolmees op 2 en vink op 3 wat gelijk is aan de landelijke telling.

Voor de top 10 van onze vereniging en landelijk zie de tabel. 

Tuinvogeltelling 2019

WATERVOGELTELLING 2019

Door Wil Ariëns

Met 5 personen, in 2 groepen hebben we de 3 telgebieden t.w. Groot Ravenstein, de Hamelspoel en Hertogswetering deze morgen geïnventariseerd op watervogels. Deze gebieden hebben de SOVON code NB 4430, 4431 en 4432.

Na een korte bijeenkomst met uitleg en onder het genot van een bakkie gingen we rond 10.00 uur met de fiets op pad. Wil, Laurens en Jet doorkruisten gebied 4430 terwijl Piet en Lia gebied  4431 voor hun rekening namen en Henk, Marijke en Henk H. gebied 4432 inventariseerden.
 Bij primaweer, met een temperatuur van 3 tot 5 graden, reden we langs alle sloten en grachten rondom het stadje Ravenstein en Herpen om de watervogels te spotten.

De totale telling nam 2,5 uur in beslag zodat we tegen 12.30 uur afsloten met een heerlijke kop soep bij restaurant“de Kriekeput”. Tijdens deze lunch werden natuurlijk de ervaringen en bijzonderheden besproken.

Opmerkingen: in gebied 4432 werden sporen van de bever gespot. Een geveld eik en een 2de boom welke was aangeknaagd waren de bewijzen.

Voor totaal overzicht zie Tabellen. 

SOVON_export_NB4430_2019SOVON_export_NB4431_2019SOVON_export_NB4432_2019

Uilen VWG GraveUILENVERSLAG 2019

Door Henk van Gemert, coördinator Uilen

Zoals elk jaar hebben we ook dit jaar weer onze uilenkasten gecontroleerd. Het is voor ons uilen beschermers altijd weer een spannende tijd. Ook onze gastgevers zijn elk jaar weer benieuwd of de kast op hun erf bewoont wordt door een uil. In de laatste week van mei zijn we in verschillende samenstellingen op pad gegaan. We hebben 46 steenuil en 15 kerkuil kasten die we controleren.

Kerkuilen: Het kerkuilen bestand in ons werk gebied is nog niet erg groot maar er zit wel duidelijk vooruitgang in. We hebben in 3 kasten activiteit en op 2 plaatsen een vrij broedgeval. In Overlangel een heel goed adres met 6 jonge kerkuilen. In Gassel een kast met 1 jong en 3 eieren die niet uitgekomen waren. Het betreft hier een adres waar in vorige jaren een holenduif in de kast broedde. Ziet er dus goed uit voor de komende jaren nu een kerkuil paar de intrek in deze kast heeft genomen.

In Escharen kreeg ik een melding van een gastgever dat er in de nok van een kippenschuurtje een kerkuil paar heeft gebroed. Niet duidelijk hoeveel jongen, maar deze zijn wel in de buurt van het huis waargenomen. Vanuit Velp kreeg ik een melding van een uilen broedgeval onder het dakbeschot van een koestal. Ik heb hier 3 jonge kerkuilen gezien. Het totaal komt hiermee op iets meer dan 10 jonge kerkuilen dit jaar. 

Steenuilen: Van de steenuil kasten waren er dit jaar 11 bezet. Opvallend was dat kasten die al enkele jaren niet bezet waren nu wel resultaat hadden. Daarnaast kasten die het al enkele jaren goed doen geen broedgeval lieten zien. De grootte varieerde van 1 tot 5 jongen per kast. Enkele kasten die niet bezet waren door een steenuil werden dankbaar in gebruik genomen door mezen en/of spreeuwen. Ongelooflijk hoeveel nest materiaal een klein meesje in een grote uilenkast kan slepen.

Wij hebben een goed contact met onze gastgevers die ons op de hoogte houden als er activiteit is bij of in de uilen kast. Het is telkens weer een feest om te zien hoe blij mensen en hun kinderen of kleinkinderen zijn als er een uiltje op hun erf heeft gebroed. Wij zijn erg dankbaar dat ze hun erf ter beschikking stellen voor de uilen bescherming. 

Namens de uilenwerkgroep IVN Grave dank ik allen die betrokken zijn bij uilenbescherming in ons werk/leefgebied.
 

INVENTARISATIE KOLONIEVOGELS tot en met 2019 

Door Rob Lobel 

In de tabel op deze pagina leest u over de jaren 2013, 2018 en 2019. Over de tussenliggende jaren leest u in de bijlage. Vogelwerkgroep kolonievogels tellingen

ID SOORT KMHOK KOLONIE 2013 2018 2019
  9336 Huiszwaluw 452814

De Mars, Grave

7  0   0
  9338 Huiszwaluw 452815 Oranje Bastion, Grave 8 17 31
  9337 Huiszwaluw 453834 Langenboom   12 14
  4974 Huiszwaluw 462133 Gassel 8   3 11
  9978 Huiszwaluw 464125 de Hoef, Mill 5 19 22
15622 Roek 451855 Sluisweg, Nederasselt 0 14   5
16249 Roek 452814 Airborneplein, Grave 0    5   4
21393 Roek 452814 Hertoggraafsingel 0    7   4
16253 Roek 452814 Koninginnedijk, Grave 0    6   2


INVENTARISATIE BROEDVOGELS MARIËNDAAL 2019 

Door Wil Ariëns

De tweejarige broedvogeltelling te Velp op het landgoed Mariëndaal, uitgevoerd in van het voorjaar 2019 door de leden van de Vogelwerkgroep Grave, geven de in de tabel genoemde resultaten te zien. Inventarisatie Broedvogels Mariëndaal 2019

De inventarisatieperiode liep van maart t/m juni en omvatte 5 ochtenden en 1 avondtelling. De ochtendstart liep als tijdstip gelijk met de opkomende zon en de avondtelling even voor de schemerinval. Er is geteld volgens de regels van het SOVON / BMP-A systeem. Info hierover op de website van http://www.sovon.nl/avimap.

Onder de bezielende leiding van registrator Henk van Gemert hebben wij met wisselende inventariseerders, dit voorjaar van  mooie vroege ochtenden in de natuur en de vogelzang kunnen genieten.

Voor Mariëndaal zijn 41 soorten geteld, een goede bezetting voor dit bos wat gekenmerkt wordt door de vele oude bomen welke aan vele vogels broedmogelijkheden biedt. Ook de ondergroei van struiken biedt in dit geval mogelijkheden voor de kleinere zangvogels.

Koplopers waren o.a. zwartkop met 21, roodborst met 20, merel met 18, vink met 17 en winterkoning met 16 territoria. Verheugend waren de waarnemingen van appelvink, koekoek, wielewaal en tuinfluiter.

Opmerkelijk weinig kauwen, geen karekiet bij de vijver, geen buizerd en geen andere spechtensoort dan alleen de grote bonte met territoria.
Tijdens onze rondgangen werden ook nog zoogdieren gespot, zie hiervoor onderaan de tabel. 

Namens de vogel-inventariseringgroep van IVN Grave dank ik allen die medewerking hebben gegeven in ons werk/leefgebied.

Spot de vogelspotters, door René vd Heuvel