Vogelwerkgroep Grave e.o.

Onze vogelwerkgroep is een enthousiaste groep mannen en vrouwen die interesse hebben in natuur in en om Grave met vooral aandacht voor vogels.

De vogelwerkgroep Grave e.o. is onderdeel van IVN Grave en lid van Vogelbescherming Nederland. Onze registratienaam is IVN Vogelwerkgroep Grave e.o. en hier is ons logo de steenuil.

Vogelwerkgroep-vergaderingen zijn 6x per jaar op de eerste dinsdag van de even maanden in het  "Buitenhuis", op het landgoed Mariëndaal (voorheen de Binckhof), om 19.30 uur. Het Buitenhuis is onderdeel van Kinderboerderij BuitenGewoon. 

Als u zin hebt om u aan te sluiten bij onze vogelwerkgroep of als u onze vergadering wilt bezoeken om te horen wat wij doen bent u van harte welkom. Voor meer informatie kunt u bellen met onze voorzitter Rob Lobel, tel. 0486 - 475 388 of mailen lobelia@home.nl.

Hieronder ziet u een overzicht van activiteiten waar we ons mee bezighouden. Ook bijgevoegde foto's, gemaakt door René van den Heuvel, kunnen u misschien over de streep helpen.

Op pad, foto van René vd Heuvel

TUINVOGELTELLING 2017

Ook dit jaar hebben we weer meegeteld. Samen met ruim 58.000 mensen hebben wij bijgedragen aan het succes van de Tuinvogeltelling. Door de deelnemers zijn ruim 900.000 vogels geteld. 

Over het algemeen waren er minder vogels op de voederplaatsen te vinden. Opvallend ook dat er geen spreeuw bij onze tellers werd genoteerd. Ook de kool- en pimpelmees lieten het bij ons, vergelijkbaar met de landelijke tendens, afweten en kwamen op plaats 5 en 6. 

U kunt de resultaten lezen op tuinvogeltelling_2017.pdf

Het was weer een leuke bezigheid om met vogels bezig te zijn en het geeft een opstap naar de lentetellingen van SOVON die weer op stapel staan. 

Bent u geïnteresseerd, dan bent u van harte welkom om u bij ons aan te sluiten. Meld u zich dan aan bij de Vogelwerkgroep.

UILENVERSLAG 2017

Het jaar loopt al weer naar z’n einde dus tijd om de balans op te maken van het afgelopen jaar.

Steenuilen:

We hebben een heel mooi jaar gehad voor onze steenuilen. We hebben op 20 en 23 mei onze kasten gecontroleerd. De steenuil heeft het erg goed gedaan in ons werkgebied.

We hebben in totaal 48 jonge steenuilen geteld. Dit aantal hebben we nog niet eerder behaald. Er waren 13 kasten van de 46 kasten bezet door uiltjes. Dat is dus iets meer dan 25 % bezetting. Overige kasten waren niet bewoond of werden ingenomen door mezen, spreeuwen of kauwtjes.

Opvallend dit jaar was dat er enkele kasten die de afgelopen jaren bewoond waren nu niet in gebruik waren. Daarentegen waren er ook plaatsen waar we voor het eerst mooie resultaten kregen.

Kerkuilen:

Bij de kerkuilen leek het dat we een heel mooi jaar tegemoet gingen. Voor een deel was dat ook zo maar er waren ook treurige gebeurtenissen te melden.

We hadden op 23 mei bij 3 gastgevers jonge kerkuilen met 4, 5 en 5 jongen. In Reek hadden we een kast met 4 jonge kerkuilen bij een latere controle troffen we echter geen jonge uilen meer aan.

In Gassel hadden we een kast met 5 jonge kerkuilen. Dit zag er allemaal voorspoedig uit, mooie plek in een open paardenstal en genoeg te eten voor de jonge aanwas. In het tweede weekend van juni verwoest een grote uitslaande brand de schuur waar de kerkuilen kast hangt. De jonge kerkuilen en het vrouwtje overleven de brand niet. Nou dat doet wel even pijn kan ik zeggen.

In Overlangel hebben we gelukkig een kast met 5 jonge kerkuilen die allemaal groot zijn geworden. Wat zijn dit toch prachtige dieren. Het is dan wel een voorrecht om een dier wat zich overdag niet laat zien te aanschouwen.

We proberen met een groepje uilenbeschermers het uilenbestand op peil te houden en waar mogelijk uit te breiden. Met de kerkuil gaat het nog niet goed genoeg in Nederland. Dat heeft dan ook onze volle aandacht. De steenuil hebben we goede resultaten mee en gaat het momenteel redelijk goed mee.

Tot slot wil ik ieder die mee heeft geholpen bij de uilenbescherming in ons werkgebied bedanken. Vooral de gastgevers die hun erf ter beschikking stellen wil ik hartelijk danken voor hun gastvrijheid.

We hebben de uilenkasten weer schoongemaakt zodat we weer met belangstelling uitkijken naar het nieuwe seizoen.

Henk van Gemert Coördinator uilen Vogelwerkgroep IVN Grave e.o

HUISZWALUWEN en ROEKEN resultaten 2016

Door Rob Lobel

Dit jaar heb ik weer de jaarlijkse zwaluwnesttelling gedaan en daarbij ook bij de sluis/Stuw van Grave naar nestelende roeken gespot.

Roekennesten  
Stuw Grave 1 nest
Huiszwaluwen  
Grave De Mars 4 nesten
Grave Oranje Bastion 21 nesten
Langenboom 8 nesten
Gassel 5 nesten
Mill, De Hoef 4 nesten


INVENTARISATIE BROEDVOGELS KEENT 2016 

Door Wil Ariëns

De  tweejarige broedvogeltelling te Keent, uitgevoerd in van het voorjaar 2016 door de leden van de Vogelwerkgroep Grave , geven de hieronder genoemde resultaten te zien. Zie tabel 1 en 2.

Tellers waren:

Groep 1: Henk van Gemert, Ruut Westerbeek, Henk Hermsen, René van den Heuvel en Tonnie van Berkel in wisselende samenstelling.

Groep 2: Wilma van Genugten, Wil Ariëns.

Gebied Keent1 was ingedeeld in 2 sectoren om het geheel op hetzelfde tijdstip te kunnen inventariseren. 

Gebied Keent 2 is geïnventariseerd door Wil Ariëns op een ander tijdstip. 

De inventarisatie periode liep van maart t/m juni en omvatte 5 ochtenden en 1 avond telling.

Er is geteld volgens de regels van het SOVON / BMP- A systeem. Info hierover op de website van http://www.sovon.nl/avimap.

Voor Keent 1 zijn 68 soorten geteld waaronder visdief, velduil, kleine plevier,groenpootruiter, blauwborst en zie de rood gedrukte aantallen territoria in de Keent 1 .

Voor Keent 2 zijn 51 soorten geteld waaronder kleine karekiet, grote gele kwikstaart,bergeend blauwborst, rietgors en zie de rood gedrukte aantallen territoria in de Keent 2 tabel. 

Sovon heeft deze gegevens opgenomen in hun database om de ontwikkeling te volgen.

OVERIGE ACTIVITEITEN

Sovon Nederland gaat in de periode 2012-2015 een nieuwe vogelatlas voor Nederland samenstellen. Wij gaan daar als Vogelwerkgroep Grave ook aan mee doen. Zie voor verdere informatie: http://www.sovon.nl/vogelatlas.

Henk van Gemert

Broedvogeltelling SOVON 2015

De resultaten van de broedvogeltelling, uitgevoerd in van het voorjaar 2015 door de leden van de Vogelwerkgroep t.w. Henk van Gemert, Ruut Westerbeek, Wilma van Genugten, Tonnie van Berkel en Wil Ariëns op het Landgoed Mariëndaal geven de hieronder genoemde resultaten te zien. Zie tabel.

Er zijn 41 soorten en totaal 757 vogels met 34 territoria geteld bij 5 ochtendbezoeken en 1 avondtelling.

Grote aantallen van de oud-bosbewoners blijken hun territorium te kunnen vinden in het park, zoals de boomklever met 8, boomkruiper met 11, gaai met 5, kauw met 22, roodborst met 15,  tjif tjaf met 10, zanglijster met 7, vink met 14, winterkoning met 13 en de zwartkop met 13 territoria.

Apart was de waarneming van de wielewaal en de sperwer en de vermeerdering van soorten ganzen, canadese, grauwe en nijl, die de visvijver bevolken.

Van de spechten, liefhebbers van oude bomen, zijn 3 soorten aanwezig nl. de groene, grote bonte en kleine bonte specht.

SOVON BMP telling 2015 Mariëndaal

In de periode van 23 maart tot en met 2 juni 2015 heeft de werkgroep alle vogels geteld die op Mariëndaal voorkwamen. Het resultaat leest u onderaan de pagina. Behalve de vogels spotte de werkgroep ook 5 reeën en 1 vos.

Namens de inventarisatiegroep: Wil Ariëns

Spot de vogelspotters, door René vd Heuvel