Vogelwerkgroep Grave e.o.

Onze vogelwerkgroep is een enthousiaste groep mannen en vrouwen die interesse hebben in natuur in en om Grave met vooral aandacht voor vogels.

De vogelwerkgroep Grave e.o. is onderdeel van IVN Grave en lid van Vogelbescherming Nederland. Onze registratienaam is IVN Vogelwerkgroep Grave e.o. en hier is ons logo de steenuil.

Vogelwerkgroep-vergaderingen zijn 6x per jaar op de eerste dinsdag van de even maanden in het  "Buitenhuis", op het landgoed Mariëndaal (voorheen de Binckhof), om 19.30 uur. Het Buitenhuis is onderdeel van Kinderboerderij BuitenGewoon. 

Als u zin hebt om u aan te sluiten bij onze vogelwerkgroep of als u onze vergadering wilt bezoeken om te horen wat wij doen bent u van harte welkom. Voor meer informatie kunt u bellen met onze coordinator Hans Stoelwinder, bereikbaar via: hans.is.online@gmail.com.

Hieronder ziet u een overzicht van activiteiten waar we ons mee bezighouden. Ook bijgevoegde foto's, gemaakt door René van den Heuvel en Henk van Gemert, kunnen u misschien over de streep helpen.  

De gegevens van de jongste tellingen staan steeds op deze website. Voor gegevens van eerdere jaren, kunt u gerust contact opnemen met de coördinator. 

Leest u aub verder onder de foto's.

Vogelwerkgroep Grave eo

WATERVOGELTELLING 15 januari 2022

Door Wil Ariëns

Genoodzaakt door het nog heersende corona-virus en met het advies van Sovon zijn de 3 telgebieden t.w. Ravenstein/Herpen (NB4430), Hertogswetering (NB4431) en de Hamelspoel (NB4432) dit weekend geïnventariseerd door 7 personen op watervogels. Ik wil dan ook Piet, Lia, Tonnie, Hans, Marijke en Jan bedanken voor hun medewerking.

Bij droog en wat mistig weer, met een temperatuur van ongeveer 2 graden, hebben we vanaf 10.00 uur langs sloten, grachten en watergangen gereden/gelopen om de watervogels te spotten. Einde tegen 12.30 uur. Na afloop hebben we onze ervaringen besproken bij de Kriekenput met een hapje en drankje.

Bijzondere omstandigheden waren er alleen voor een gedeelte van de wetering, tussen de A50 en Beemderweg , waar afgelopen weken bagger-werkzaamheden  hebben plaatsgevonden. Daarom minder waarnemingen in dat gebied. 

Korte terugblik op deze telling:

De waargenomen soorten blijven nagenoeg gelijk. 

De wilde eenden schijnen ook bij ons een neerwaartse spiraal ingezet te hebben. Bemoedigend waren de aanwezige ijsvogels. Waterhoen en meerkoet blijven redelijk constant.

Opmerkelijk was dat er bijna geen ganzensoorten aanwezig waren.

Andere waargenomen vogels:

Als extra nog 15 graspiepers en 1 mannetjes fazant gezien. De 6 zwaanganzen, bij een boerderij in Huisseling, en 4 ijsvogels zijn gespot in Overlangel en de Hamelspoel.     

Voor een totaal overzicht zie tabellen Telling Ravenstein/Herpen NB4430Telling Hertogswetering NB4431Telling Hamelspoel NB4432

SOVON gaat de ontvangen gegevens in hun data verwerken en de trend bepalen.

TUINVOGELTELLING 2022

Door Wil Ariëns

De resultaten van de tuinvogeltelling van 28/29/30 januari 2022, door de leden van de Vogelwerkgroep IVN-Grave, laten de volgende resultaten zien:

In totaal hebben 15 leden de telling doorgegeven. Er zijn 17 soorten en totaal 277 vogels geteld. 

Onze tellers spottevanuit het landelijke en bosrijke gebieden in 2021 b.v. de appelvink, sperwer en gaai , dit jaar waren ze er niet bij.
De huismussen zijn opvallend, 3x zo veel geteld als in 2021.

Vogels welke in 2022 weinig of niet  werden waargenomen waren de b.v. boomklever, ringmus, winterkoning  en spreeuw.
Bij de VWG Grave is op de 1ste plaats is de huismus geëindigd met de koolmees op 2 en vink op 3.

Voor de top 10 van onze vereniging en landelijk, zie de tabel.
Inzenders dank voor de bijdrage aan deze telling. Tuinvogeltelling 2022

CONTROLE UILENKASTEN 2021

Door Henk van Gemert, coördinator Uilenwerkgroep, Vogelwerkgroep Grave

Ondanks dat we nog niet verlost zijn van het Corona virus hebben wij van vogelwerkgroep IVN Grave e.o dit jaar toch weer besloten om in kleine groepjes in de laatste week van mei de jaarlijkse kast controles te doen. We hebben dit zoveel mogelijk volgens de coronaregels gedaan. Wil, Marijke, Piet, Ruut en Henk hebben de klus geklaard.

Wij hebben in totaal 50 adressen die we bezocht hebben dan wel contact mee hebben gehad. Het zat qua weer niet altijd mee in de controle week. We kregen enkele fikse buien te verwerken. Het was best spannend wat we aan zouden treffen na 2 jaar. (Vorig jaar hebben we controles overgeslagen, om te voorkomen dat we het coronavirus mogelijk zouden kunnen verspreiden).

Het voorjaar 2021 is best koud geweest met veel regen en erg koude nachten. niet echt bevorderlijk voor het uilen nageslacht. Dan nu de resultaten:

Steenuilen: In totaal hebben we 45 jonge steenuilen in ons werkgebied geteld. De jongen waren ca 1 en 2 weken oud. Ook enkele kasten waar nog eieren in lagen die nog bebroed werden. We hadden ook meerdere kasten die bezet waren door adult steenuilen. Deze zijn niet tot broeden gekomen dit jaar. Mogelijk heeft dit te maken met het voedsel aanbod en/of door het koude voorjaarsweer.  Op plaatsen waar geen steenuilen zaten, werd de kast enkele malen ingenomen door mezen die een ongelooflijke pak mos in de kast hadden verzameld. Ook werden spreeuwennesten aangetroffen.

Kerkuilen: We hebben slechts op 1 adres een kerkuil met 3 eieren aangetroffen welke hopelijk nog uit gaan komen. We zijn wel kerkuilen door gastgevers gesignaleerd. Op een plek in Escharen broedt er een kerkuil op een plek die we niet kunnen controleren zover zit deze weggekropen boven in een kippen schuur. Dit is een zogenaamd vrij broedgeval. Andere kerkuilkasten waren gekraakt door vooral holenduiven.

Tenslotte wil ik nog even een vergelijking maken met het vorige controlejaar 2019: In 2020 hebben we zoals ik al meldde geen controles gedaan en zodoende ook geen valide gegevens. In 2019 hadden we een goed jaar (3 broedgevallen) voor de kerkuil welke nog erg beperkt broedt in ons werkgebied. Dit jaar hebben we slechts 1 broedgeval. De oorzaak is niet helemaal duidelijk. Mogelijk is er te weinig voedsel voor de kerkuilen (muizen)

De steenuiltjes hebben het iets beter gedaan dan in 2019. Van 38 naar 45 jongen. Deze uiltjes zijn minder afhankelijk van muizen omdat ze een veel groter voedsel aanbod hebben zoals insecten, wormen en kevers.

In het najaar gaan we weer op pad om de kasten waar uilen hebben gebroed schoon te maken en om de nodige reparaties te doen.

We hopen dat de kerkuilen in ons werkgebied wat vaker tot broeden komen. We doen daar alles aan dmv het aanbieden van nestgelegenheid (kasten). Deze kasten worden door uilenbescherming van het Brabants Landschap aan ons verstrekt. Tot zover voor dit jaar.

Leest u aub onder de foto verder.

Uilen IVN Grave

INVENTARISATIE KOLONIEVOGELS tot en met 2020 

Door Rob Lobel 

De vogelwerkgroep heeft ook dit jaar de nesten van roeken en huiszwaluwen geteld. Het gaat om 8 locaties in gemeente Grave en directe omgeving.

Aan de Koninginnedijk zijn de bomen inmiddels verdwenen en daarmee helaas ook de roekenkolonie. Het totale aantal nesten is met 5 toegenomen, het Oranjebastion is topscorer met 33 nesten.

Soort Kolonienaam 2020
Huiszwaluw De Mars, Grave    8
Huiszwaluw Oranjebastion, Grave  33
Huiszwaluw Langenboom  14
Huiszwaluw Gassel     6
Huiszwaluw De Hoef, Mill   25
Roek Nederasselt - Sluisweg   11
Roek Airborneplein, Grave     4
Roek Hertoggraafsingel, Grave     5
Roek Koninginnedijk, Grave      0

In de tabel op deze pagina leest u over 2020. Over de jaren 2015 tot 2019 leest u in de bijlage. Vogelwerkgroep kolonievogels tellingen

Leest u aub verder onder de foto.
Vogelwerkgroep

TELLING KEENT2 VOORJAAR 2020

Deze telling van Keent2, het westelijk deel van Brabants Landschap met Maasnevengeul. Er is 8x geinventariseerd in het voorjaar van 2020, waaronder 1 avondinventarisatie. De resultaten leest u in Tellingen Keent2 voorjaar 2020

INVENTARISATIE BROEDVOGELS MARIËNDAAL 2019 

Door Wil Ariëns

De tweejarige broedvogeltelling te Velp op het landgoed Mariëndaal, uitgevoerd in van het voorjaar 2019 door de leden van de Vogelwerkgroep Grave, geven de in de tabel genoemde resultaten te zien. Inventarisatie Broedvogels Mariëndaal 2019

De inventarisatieperiode liep van maart t/m juni en omvatte 5 ochtenden en 1 avondtelling. De ochtendstart liep als tijdstip gelijk met de opkomende zon en de avondtelling even voor de schemerinval. Er is geteld volgens de regels van het SOVON / BMP-A systeem. Info hierover op de website van http://www.sovon.nl/avimap.

Onder de bezielende leiding van registrator Henk van Gemert hebben wij met wisselende inventariseerders, dit voorjaar van  mooie vroege ochtenden in de natuur en de vogelzang kunnen genieten.

Voor Mariëndaal zijn 41 soorten geteld, een goede bezetting voor dit bos wat gekenmerkt wordt door de vele oude bomen welke aan vele vogels broedmogelijkheden biedt. Ook de ondergroei van struiken biedt in dit geval mogelijkheden voor de kleinere zangvogels.

Koplopers waren o.a. zwartkop met 21, roodborst met 20, merel met 18, vink met 17 en winterkoning met 16 territoria. Verheugend waren de waarnemingen van appelvink, koekoek, wielewaal en tuinfluiter.

Opmerkelijk weinig kauwen, geen karekiet bij de vijver, geen buizerd en geen andere spechtensoort dan alleen de grote bonte met territoria.
Tijdens onze rondgangen werden ook nog zoogdieren gespot, zie hiervoor onderaan de tabel. 

Namens de vogel-inventariseringgroep van IVN Grave dank ik allen die medewerking hebben gegeven in ons werk/leefgebied.

Spot de vogelspotters, door René vd Heuvel