Vogelwerkgroep Grave e.o.

Onze vogelwerkgroep is een enthousiaste groep mannen en vrouwen die interesse hebben in natuur in en om Grave met vooral aandacht voor vogels.

De vogelwerkgroep Grave e.o. is onderdeel van IVN Grave en lid van Vogelbescherming Nederland. Onze registratienaam is IVN Vogelwerkgroep Grave e.o. en hier is ons logo de steenuil.

Vogelwerkgroep-vergaderingen zijn 6x per jaar op de eerste dinsdag van de even maanden in het  "Buitenhuis", op het landgoed Mariëndaal (voorheen de Binckhof), om 19.30 uur. Het Buitenhuis is onderdeel van Kinderboerderij BuitenGewoon. 

Als u zin hebt om u aan te sluiten bij onze vogelwerkgroep of als u onze vergadering wilt bezoeken om te horen wat wij doen bent u van harte welkom. Voor meer informatie kunt u bellen met onze coordinator Hans Stoelwinder, bereikbaar via: hans.is.online@gmail.com.

Hieronder ziet u een overzicht van activiteiten waar we ons mee bezighouden. Ook bijgevoegde foto's, gemaakt door René van den Heuvel en Henk van Gemert, kunnen u misschien over de streep helpen. 

Leest u aub verder onder de foto's.

Vogelwerkgroep Grave eo

WATERVOGELTELLING 2021 weekend 17, 18 en 19 januari

Door Wil Ariëns

Genoodzaakt door het heersende coronavirus en met het advies van Sovon zijn de 3 telgebieden t.w. Ravenstein/ Herpen (NB4430), de Hamelspoel (NB4432)  en Hertogswetering (NB4431) dit weekend geïnventariseerd door 3 personen op watervogels. Helaas dus geen groepsgevoel en geen versnapering na gedane arbeid met de andere leden van de VWG.
Ik wil dan ook Piet van Zeeland en Lia Stevens danken voor hun medewerking.

Bij droog en rustig weer, na een sneeuwnacht, met een temperatuur van 0 tot 5 graden, hebben we apart van elkaar langs alle sloten, grachten en watergangen gereden/gelopen om de watervogels te spotten.
Heel opmerkelijk was dat er veel grauwe ganzen zijn geteld. Ook het grote aantal wilde eenden waren meer dan andere jaren ondanks de algemene teruggang. Voor het complete overzicht kunt u klikken opOverzicht watervogeltelling jan 2021

Andere waargenomen vogels: 
Er werden 2 zwaanganzen en 2 ijsvogels gespot in de gracht en Erfdijk. Piet en Lia hadden nog rietgorzen, roodborst, kramsvogels, graspieper en spreeuwen gespot.

TUINVOGELTELLING 2020

Door Wil Ariëns

De resultaten van de tuinvogeltelling van 24/25/26 januari door de leden van de Vogelwerkgroep IVN Grave laat de volgende resultaten zien:

In totaal hebben 14 leden meegedaan en de telling doorgegeven.
Er zijn 23 soorten geteld.
Dit jaar stond op de 1ste plaats bij ons de huismus, met de koolmees op 2 en pimpelmees op 3 wat iets verschilt van de landelijke telling.

Voor de top 10 van onze vereniging en landelijk zie de tabel. Tuinvogeltellingen 2020

 Leest u aub onder de foto verder.

VogelwerkgroepIn het voorjaar van 2020 heeft de uilenwerkgroep de controle van de uilenkasten geschrapt. Dit omdat de veiligheid (in verband met corona) van zowel de vrijwilligers als van de kasthouders voorop staat. Wel is er 1 kerkuilenkast geplaatst in Keent.

U kunt hieronder nog het verslag van 2019 lezen.

UILENVERSLAG 2019

Door Henk van Gemert, coördinator Uilen

Zoals elk jaar hebben we ook dit jaar weer onze uilenkasten gecontroleerd. Het is voor ons uilen beschermers altijd weer een spannende tijd. Ook onze gastgevers zijn elk jaar weer benieuwd of de kast op hun erf bewoont wordt door een uil. In de laatste week van mei zijn we in verschillende samenstellingen op pad gegaan. We hebben 46 steenuil en 15 kerkuil kasten die we controleren.

Kerkuilen: Het kerkuilen bestand in ons werk gebied is nog niet erg groot maar er zit wel duidelijk vooruitgang in. We hebben in 3 kasten activiteit en op 2 plaatsen een vrij broedgeval. In Overlangel een heel goed adres met 6 jonge kerkuilen. In Gassel een kast met 1 jong en 3 eieren die niet uitgekomen waren. Het betreft hier een adres waar in vorige jaren een holenduif in de kast broedde. Ziet er dus goed uit voor de komende jaren nu een kerkuil paar de intrek in deze kast heeft genomen.

In Escharen kreeg ik een melding van een gastgever dat er in de nok van een kippenschuurtje een kerkuil paar heeft gebroed. Niet duidelijk hoeveel jongen, maar deze zijn wel in de buurt van het huis waargenomen. Vanuit Velp kreeg ik een melding van een uilen broedgeval onder het dakbeschot van een koestal. Ik heb hier 3 jonge kerkuilen gezien. Het totaal komt hiermee op iets meer dan 10 jonge kerkuilen dit jaar. 

Steenuilen: Van de steenuil kasten waren er dit jaar 11 bezet. Opvallend was dat kasten die al enkele jaren niet bezet waren nu wel resultaat hadden. Daarnaast kasten die het al enkele jaren goed doen geen broedgeval lieten zien. De grootte varieerde van 1 tot 5 jongen per kast. Enkele kasten die niet bezet waren door een steenuil werden dankbaar in gebruik genomen door mezen en/of spreeuwen. Ongelooflijk hoeveel nest materiaal een klein meesje in een grote uilenkast kan slepen.

Wij hebben een goed contact met onze gastgevers die ons op de hoogte houden als er activiteit is bij of in de uilen kast. Het is telkens weer een feest om te zien hoe blij mensen en hun kinderen of kleinkinderen zijn als er een uiltje op hun erf heeft gebroed. Wij zijn erg dankbaar dat ze hun erf ter beschikking stellen voor de uilen bescherming. 

Namens de uilenwerkgroep IVN Grave dank ik allen die betrokken zijn bij uilenbescherming in ons werk/leefgebied.

INVENTARISATIE KOLONIEVOGELS tot en met 2020 

Door Rob Lobel 

De vogelwerkgroep heeft ook dit jaar de nesten van roeken en huiszwaluwen geteld. Het gaat om 8 locaties in gemeente Grave en directe omgeving.

Aan de Koninginnedijk zijn de bomen inmiddels verdwenen en daarmee helaas ook de roekenkolonie. Het totale aantal nesten is met 5 toegenomen, het Oranjebastion is topscorer met 33 nesten.

Soort Kolonienaam 2020
Huiszwaluw De Mars, Grave    8
Huiszwaluw Oranjebastion, Grave  33
Huiszwaluw Langenboom  14
Huiszwaluw Gassel     6
Huiszwaluw De Hoef, Mill   25
Roek Nederasselt - Sluisweg   11
Roek Airborneplein, Grave     4
Roek Hertoggraafsingel, Grave     5
Roek Koninginnedijk, Grave      0

In de tabel op deze pagina leest u over 2020. Over de jaren 2015 tot 2019 leest u in de bijlage. Vogelwerkgroep kolonievogels tellingen

Leest u aub verder onder de foto.
Vogelwerkgroep

TELLING KEENT2 VOORJAAR 2020

Deze telling van Keent2, het westelijk deel van Brabants Landschap met Maasnevengeul. Er is 8x geinventariseerd in het voorjaar van 2020, waaronder 1 avondinventarisatie. De resultaten leest u in Tellingen Keent2 voorjaar 2020

INVENTARISATIE BROEDVOGELS MARIËNDAAL 2019 

Door Wil Ariëns

De tweejarige broedvogeltelling te Velp op het landgoed Mariëndaal, uitgevoerd in van het voorjaar 2019 door de leden van de Vogelwerkgroep Grave, geven de in de tabel genoemde resultaten te zien. Inventarisatie Broedvogels Mariëndaal 2019

De inventarisatieperiode liep van maart t/m juni en omvatte 5 ochtenden en 1 avondtelling. De ochtendstart liep als tijdstip gelijk met de opkomende zon en de avondtelling even voor de schemerinval. Er is geteld volgens de regels van het SOVON / BMP-A systeem. Info hierover op de website van http://www.sovon.nl/avimap.

Onder de bezielende leiding van registrator Henk van Gemert hebben wij met wisselende inventariseerders, dit voorjaar van  mooie vroege ochtenden in de natuur en de vogelzang kunnen genieten.

Voor Mariëndaal zijn 41 soorten geteld, een goede bezetting voor dit bos wat gekenmerkt wordt door de vele oude bomen welke aan vele vogels broedmogelijkheden biedt. Ook de ondergroei van struiken biedt in dit geval mogelijkheden voor de kleinere zangvogels.

Koplopers waren o.a. zwartkop met 21, roodborst met 20, merel met 18, vink met 17 en winterkoning met 16 territoria. Verheugend waren de waarnemingen van appelvink, koekoek, wielewaal en tuinfluiter.

Opmerkelijk weinig kauwen, geen karekiet bij de vijver, geen buizerd en geen andere spechtensoort dan alleen de grote bonte met territoria.
Tijdens onze rondgangen werden ook nog zoogdieren gespot, zie hiervoor onderaan de tabel. 

Namens de vogel-inventariseringgroep van IVN Grave dank ik allen die medewerking hebben gegeven in ons werk/leefgebied.

Spot de vogelspotters, door René vd Heuvel