Samenvatting nulmeting Graafsche Raam Biodiversiteit

Samenvatting nulmeting Graafsche Raam

Grave 17 februari 2022

Nulmeting Graafsche Raam.

IVN Grave heeft zich verbonden aan het project Graafsche Raam. Het gaat de IVN hierbij met name om het aspect biodiversiteit. Recreatie, veiligheid, cultuurhistorie en milieu zijn van groot belang maar liggen niet binnen het aandachtsgebied van de IVN.

Het project heeft grote gevolgen voor de natuur in en rondom de Graafsche Raam. Daarbij gaat het om vogels, vlinders, bomen, struiken en planten, amfibieën en  vissen.

De IVN heeft in 2021 een zogeheten nulmeting gehouden (het tellen van vissen doet het Waterschap). De nulmeting is van groot belang om de veranderingen te kunnen volgen in de tijd.

Het project is groot opgezet en er wordt financieel geïnvesteerd.  Dat moet dus allemaal tot de beoogde resultaten leiden en geen schade aanrichten aan de natuur in al zijn onderdelen.

De nulmeting is als IVN gehouden met een deskundige van het Waterschap(Bart Brugmans) en met Just Clean Up, een milieubeweging in Grave. Het toeval wil dat binnen die beweging veel expertise zit met betrekking tot het doen van onderzoek en het meten van aantallen vogels, bomen enz. Bovendien hebben ze een prachtige rapportage afgeleverd. Op deze manier hebben we een mooie vastlegging van de huidige stand vanzaken. In de rapportage zijn ook een aantal aanbevelingen opgenomen die we met partijen zullen bespreken.

We willen u de gemeten aantallen niet onthouden:

“Er zijn een heleboel verschillende soorten planten waargenomen. In totaal zijn er 191 plantensoorten, 10 soorten vlinders en 6 soorten libellen/juffers aangetroffen. De opvallendste daarbij is de reuzenberenklauw”. “Er zijn voornamelijk juffers en minder libellen waargenomen, wat in overeenstemming is met de plek van de nulmeting, langs de oevers van de Graafsche Raam. De hoeveelheid waargenomen vlinders was relatief laag. Dit komt omdat juni een slechte maand is om het aantal vlinders te meten. De meeste soorten zijn dan in ei, rups of pop-stadium. Het zwerfafval dat is gevonden bestaat voornamelijk uit sigarettenpeuken en plastic. Het afval was vooral te vinden op recreatieve plekken zoals bij een bankje.

We hebben alle hoop op een spoedige start van het project en op een mooi resultaat!

IVN Grave

Ontdek meer over

Deel deze pagina