Natuurontwikkeling Tongelaar-Gagel_Hoeven Landschap

Natuurontwikkeling Tongelaar – De Gagel en De Hoeven

Grave 8 mei 2023

Brabants Landschap beheert ruim 19.000 hectare bos, heide en vennen, maar bijvoorbeeld ook landgoederen, boerderijen, forten en kastelen. Daarmee zorgen we ervoor dat onze eigen, prachtige provincie Noord-Brabant, met haar diversiteit aan landschappen, nog het thuis is van vele vrij levende planten- en diersoorten.

De Gagel en De Hoeven – twee natuurgebieden bij Landgoed Tongelaar – liggen in het beekdal van de Raamvallei. Dit gebied maakt van oudsher deel uit van het overstromingsgebied van de Maas, daarnaast is het er erg nat door de aanwezigheid van kwelwater afkomstig van de Peelhorst. Dit bijzondere gebied kent een lange geschiedenis.

Van ruige weide naar rijk blauwgrasland

Al in de prehistorie zagen jagers en verzamelaars de waarde van de omgeving van Kasteel Tongelaar. Lange tijd was het gebied een moeras, maar de hoger gelegen tongen boden mogelijkheden voor kampementen en later bewoning en landbouw.

In de 13e eeuw vond grootschalige ontginning plaats. De percelen werden gebruikt als hooi- en weiland, dooraderd door kleine slootjes en omgeven door hagen-, elzen- of wilgensingels en eiken. Ten behoeve van de ontginning werden afwateringsystemen aangelegd. Zo werd het gebied langzaam ontwaterd. Goed voor de landbouw, maar nadelig voor de natuur.

Ook nu nog is het een open gebied met akkers, graslanden en oude houtwallen. Deze landschappelijke afwisseling maakt dat vele soorten er goed gedijen. Maar zoals in veel gebieden vormen verdroging en stikstofdepositie grote knelpunten. De oorspronkelijk natte en zeer schrale hooilanden zijn grotendeels verloren gegaan. Brabants Landschap en partners werken in het gebied aan natuurontwikkeling om waardevolle natuur en een hogere biodiversiteit te realiseren.

Dit ontwikkelingsproject loopt van 15 mei tot ca 15 december 2023.

Voor meer informatie, doelsoorten, een tijdlijn en een beeld van hoe het moet worden kunt u kijken op https://www.brabantslandschap.nl/projecten/raamvallei-2.

 

Ontdek meer over

Deel deze pagina