Botshol

In de gemeente De Ronde Venen, tussen Abcoude en Vinkeveen ligt Botshol. Botshol is een aantrekkelijk natuurgebied en is ruim 200 hectare groot. Wat vroeger veenmoerasgebied was, is nu een verlaten laagveengebied met grote plassen, smalle slootjes, rietland en moerasbos.

Botshol

In dit landschap herken je de petgaten en legakkers die gevormd zijn door het handmatig afgraven van veen. Door intensieve vervening zijn grote plassen ontstaan, de Grote Weije en de Kleine Weije. In dit heldere, redelijk ondiepe water komen veel zeldzame waterplanten voor, zoals de kranswieren en het blaasjeskruid, een vleesetende waterplant.

Planten van de plassen
Het water in Botshol is schoon en voedselarm. Daarom komen er bijzondere waterplanten voor. Het gebied staat bekend als een van de belangrijkste groeiplaatsen van kranswieren. In de Grote en Kleine Weije kan de opvallende waterplant groot nimfkruid flinke tapijten vormen.

Door Natuurmonumenten worden de oude petgaten weer open gegraven. Het open water met talrijke plant- en diersoorten groeit anders geheel dicht tot eentonig en soortenarm bos. Dit heet ‘verlanding’ en zonder ingrijpen zullen nog meer plant- en diersoorten verdwijnen. Bovendien verdroogt het gebied, doordat het water wegzijgt naar de vier meter lager gelegen Polder Groot Mijdrecht. Gebiedsvreemd water moet vervolgens weer ingelaten worden en dat doet de natuur in Botshol geen goed.

Maar de actie van het opengraven helpt. Immers, daardoor keren zeldzame orchideeën als de welriekende nachtorchis terug. Maar ook de bijzondere grassoort galigaan. Deze grassoort is op Botshol nu ruim vertegenwoordigd terwijl elders de soort op de rode lijst staat.

Vogels van de plassen
Botshol staat zeker bekend om de vele water- en moerasvogels die zich thuis voelen. Hier leven bijvoorbeeld de prachtig witte zilverreigers en lepelaars maar ook zwarte sterns, purperreigers en aalscholvers. De schuwe roerdomp laat zich niet snel zien maar is er wel! De krooneend, een echte kranswiereter is in een kleine populatie ook van de partij. In de winter zie je allerlei overwinteraars zoals ganzen- en eendensoorten. In Polder Nellestein broeden in het voorjaar weidevogels en lepelaars. In de herfst weten veel trekvogels Botshol te vinden.

Wandelen bij de plassen
Als je wilt genieten van dit gebied en van de vogels in Botshol en Polder Nellestein is de Wandelroute Waverhoek (2,5 km.) een goede optie.

Lees verder over Natuurgebied Botshol