‘t Ringselven

Looserplas en ingselven maken deel uit van het natuurgebied Loozerheide. Het onbebouwde deel van het gebied bestaat uit heide en moeras, naaldbos en zandverstuiving. Ook liggen er vennen waarvan de Hoort en het Ringselven de belangrijkste zijn. Kwelwater vanuit de Budelerbergen en vanuit de Zuid-Willemsvaart komt hier aan de oppervlakte.

Van de plantensoorten kan de galigaan worden genoemd, waarvan de grootste groeiplaats van Nederland bij het Ringselven te vinden is.

Verder worden in en bij de vennen ook de kleinste egelskop en draadzegge gevonden.

Van de diersoorten kunnen worden genoemd: geoorde fuut, roerdomp, bruine kiekendief, porseleinhoen, baardmannetje, snor, Alpenwatersalamander, kamsalamander, heikikker, moerassprinkhaan en een groot aantal libellensoorten. De grote witte schelpen zijn zwanenmossels, die vindt u alleen maar in heel schoon water.