Leefregels IVN Cranendonck

IVN leefregels

 1. In principe volgt de IVN afdeling Cranendonck de geldende statuten en wettelijke bepalingen.
 2. We respecteren de privacy van de leden.

 3. Wanneer per e-mail uitnodigingen, verslagen, kortom post versturen, zal dit onder ‘bcc’ gebeuren.

 4. De penningmeester beheert de ledenadministratie. Dwz. naam, adres, bankgegevens, e-mail adressen.

 5. De IVN afdeling beheert het honk ‘De Kroenekraan’ als een goed huisvader. Dat geldt ook voor de tuin met opstallen, poort en insectenhotel.

 6. De inventaris van de Kroenekraan,  zoals:  opgezette dieren, boeken, kasten, rekken, lesmaterialen, tijdschriften, audio en visuele hulpmiddelen, wordt beheerd als ware het privé bezit. Niets mag daarvan worden vervreemd, uitgeleend, privé gebruikt, dan na een genotuleerd besluit, genomen door het verantwoordelijk bestuur. Het bestuur heeft gekozen voor een communicatie schrift, waarin de lener aan geeft welk onderdeel  te willen gebruiken, en weer aangeeft wanneer bedoelde weer terug legt, gebruikt mag worden als toestemming.

 7. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt er jaarlijks een programma opgesteld van activiteiten die financieel gedragen worden door een sluitende begroting. De begroting is onderbouwd door een continuïteitsreserve van tenminste 1,5 x de gemiddelde jaarlijkse inkomsten uit contributie en jaarlijkse en structurele subsidie(s) en is besproken in de ALV.
 8. Er is een kascontrole commissie, bestaande uit twee personen, die telkens twee jaar aanblijven en waarvan er elk jaar telkens een lid aftreedt en wordt vervangen  in de ALV door een nieuw kascontrolecommissie gekozen lid.  
 9. De afdeling geeft een periodiek uit de Craenkoerier, met onder andere ingezonden stukken die onder naam worden gepubliceerd. Deze stukken zijn altijd onder verantwoordelijkheid van de schrijver.
 10. Vrijwilligers die werken met kinderen gedragen zich. Binnen ons IVN zijn de risicogroepen: scholengidsen, jeugd-IVN begeleiders. Vrijwilligers die met deze groepen werken zijn zeer zelden in een één op één situatie met één deelnemer. In principe zijn twee, maar beter drie begeleiders bij een groep.
 11. Coördinatoren en vrijwilligers die “kwetsbare” personen begeleiden, verkeren zelf ook in een “kwetsbare” positie. Daarom is het goed dat zij alert zijn bij en aanspreekbaar zijn op elkaars gedrag. Ook de schijn van seksueel ongewenst gedrag dient vermeden te worden.
 12. Als Bestuur vinden we het bespreekbaar zijn van gedrag belangrijk. Daarom kiezen we er vooralsnog niet voor om een gedragscode te laten ondertekenen en een VOG te laten aanvragen. Deelnemers dienen bij ons in veilige handen te zijn. Dat bereik je niet met een handtekening onder een papier. In het Coördinatoren Overleg is de notitie leefregels besproken en hen is gevraagd aandacht te hebben voor dit onderwerp binnen de werkgroepen. Onheus, ongepast gedrag dient binnen de desbetreffende groep aangepakt te worden en bij het bestuur gerapporteerd te worden. Er is een vertrouwenspersoon benoemd en deze kan worden geraadpleegd bij vermoedens van onheus of ongepast gedrag.
 13. Tijdens de  Algemene Leden Vergadering worden jubilarissen voor de dan aanwezige leden gehuldigd. De betreffende leden moeten dan wel aanwezig zijn om de versierselen in ontvangst te nemen. Bij die huldiging van jubilerende landelijke IVN leden wordt een onderscheidingsteken uitgereikt. De Jaarvergadering is het moment om de uitreiking plaats te laten vinden. Daarbij kent de IVN Afdeling Cranendonck 4 categorieën jubilarissen. Te weten:
  1. Landelijke IVN leden.  Jubilerende Landelijke IVN leden ontvangen een onderscheidingsteken.
  2. Landelijke IVN leden die ook actief zijn in de Afdeling ontvangen een onderscheidingsteken en een attentie.
  3. Donateurs die jubileren is het bestuur zeer erkentelijk, maar ontvangen geen onderscheidingsteken.
  4. Donateurs die in de Afdeling actief zijn, worden gehuldigd in de ALV en ontvangen bij aanwezigheid een attentie.

      Omdat het een leden activiteit betreft, worden principieel geen        onderscheidingstekens of attenties thuis gebracht.

14. Bij ontstentenis van een bestuurslid kan de functie tijdelijk worden neergelegd. De overige bestuursleden nemen de taken dan waar/over totdat de ontstentenis wordt opgeheven, of totdat een ander bestuurslid aantreedt.

15. Wanneer alle bestuursleden hun functie neerleggen en daarmee alle bestuursfuncties beëindigen, dan dient er uit het ledenbestand een groep van drie te worden gevormd, die de taak op zich nemen een nieuw bestuur te zoeken. De groep van drie nemen gezamenlijk de allernoodzakelijkste taken waar.