De Bunt

Natuur De Bunt

Op landgoed Slichtenhorst bevindt zich een klein maar prachtig natuurgebied: De Bunt. In dit zogenaamde kwelgebied komt het grondwater natuurlijkerwijs naar boven. Moerasbossen worden afgewisseld met natte heide, akkers en weilanden.

De naam Bunt, of Buntlanden, werd vroeger gebruikt voor arme gronden, die onbruikbaar waren voor de landbouw. Er groeiden stugge grassoorten, zoals het buntgras. De hoge waterstand maakte de grond zo arm en vochtig, dat het alleen geschikt was voor hakhout.

Zeldzame planten en dieren op de vochtige heide:

Op de vochtige heide treft u de kleine zonnedauw, een overblijvend, vleesetend plantje, dat op de rode lijst staat. Uit de poelen en slootjes klinkt de roep van de groene kikker, een soort die steeds zeldzamer wordt in Nederland. Vanaf midden mei vliegen hier tal van libellen. U ziet er veenpluis, een grassoort met karakteristieke witte pluizenbollen. Langs het water groeien zegge en veenmos. De heide wordt begraasd door een kudde schuwe schapen.

Moerasbossen:

Tijdloos is het beeld van de moerasbossen ronde de heide. In het voorjaar bloeit hier de waterviolier, wat betekent dat de kwaliteit van het (kwel)water uitstekend is.

Vogels zijn er volop. De Bonte Specht en de Buizerd zijn vaste bewoners. Ook de Waterral, die zich laat horen met een gillend geluid, doch zich zelden laat zien, is hier waargenomen. In de schemering, zelfs op klaarlichte dag, loopt u een grote kans hier reeën tegen te komen.