Arkemheen

Arkemheen is een oude Zuiderzeepolder, en dat betekent een weidegebied met hoge waterstand en veel plas-drasgebiedjes. Het is de enige polder in Nederland waar nooit een grootschalige ruilverkaveling heeft plaats gevonden. Het gebied van is van grote waarde voor weidevogels en daarom aangewezen als Natura-2000 gebied.

Vogelbescherming Nederland besteedt in het rapport over de Nederlandse Wetlands dan ook aandacht aan dit mooie landschap onder de rook van Nijkerk. Wilt u het gebied bezoeken? U kunt voor veel informatie terecht bij het Bezoekerscentrum Arkemheen.

De waterstand in Arkemheen

De dynamiek in het gebied is erg belangrijk; wisselende waterstanden zouden volgens Vogelbescherming optimaal zijn, in plaats van het ene half jaar een zeer nauwkeurig winterpeil en het andere een zomerpeil tot op de millimeter nauwkeurig. De provincie grijpt dan ook in in het waterpeil in een deel van de polder: de driehoek tussen de dijk, het Nekkeveld en de Wiel. Een behoorlijk deel wordt vernat en het waterpeil gaat omhoog. De boeren die in dat deel gronden hebben, moeten meedoen met kavelruil en anders accepteren dat hun weiland vernat gaat worden. In 2013 wordt de vernatting een feit.

Weidevogels Arkemheen in de problemen

Beheerorganisaties werken samen met de boeren die het terrein pachten om het gebied zo optimaal mogelijk te maken voor de weidevogels. En het werkt! De grutto’s gaan hier níet achteruit. Helaas gaat het niet overal zo goed met de weidevogels. Om weidevogels te behouden zouden we meer weidevogelgebieden moeten hebben met een plas-dras situatie, waar ruige stalmest wordt uitgereden en waar we laat maaien met mozaïekbeheer.
Goed is het nog niet. Twintig jaar geleden werden er meer grutto`s als broedvogel geteld. De afgelopen zes jaar is de populatie niet verder gezakt en lijkt het stabiel en dat is een positief teken. We zijn er nog lang niet maar met ideale terreinomstandigheden, een niet te droog voorjaar en vooral ook een beter weidevogelbeheer zoals later maaien en aanleg van plasdras(jes) in de omliggende gebieden buiten ons reservaat kunnen de overlevingskansen voor de pullen toenemen.

Bezoekerscentrum Arkemheen:

Bezoekerscentrum Arkemheen
Zeedijk 6
3861 MD  Nijkerk
06-53225997

www.bezoekarkemheen.nl/Arkemheen/Bezoekerscentrum

De openingstijden zijn: dinsdag tot en met vrijdag van 10-16 uur en op zaterdag van 10-13 uur. In juni, juli en augustus ook op zondag van 11-16 uur. De toegang is gratis.

Tijdens maaldagen van 11-16 uur wordt er wel entree geheven.