Arkemheen

Arkemheen

Arkemheen is een oude Zuiderzeepolder, en dat betekent een weidegebied met hoge waterstand en veel plas-drasgebiedjes. Het is de enige polder in Nederland waar nooit een grootschalige ruilverkaveling heeft plaats gevonden. Het gebied van is van grote waarde voor weidevogels en daarom aangewezen als Natura-2000 gebied.

De Vogelbescherming besteedt in het rapport over de Nederlandse Wetlands dan ook aandacht aan dit mooie landschap onder de rook van Nijkerk. Wilt u het gebied bezoeken? U kunt voor veel informatie terecht bij het Bezoekerscentrum Arkemheen

De waterstand in Arkemheen:

De dynamiek in het gebied is erg belangrijk; wisselende waterstanden zouden volgens de Vogelbescherming optimaal zijn, in plaats van het ene half jaar een zeer nauwkeurig winterpeil en het andere een zomerpeil tot op de millimeter nauwkeurig. De provincie grijpt dan ook in in het waterpeil in een deel van de polder: de driehoek tussen de dijk, het Nekkeveld en de Wiel. Een behoorlijk deel wordt vernat en het waterpeil gaat omhoog. De boeren die in dat deel gronden hebben, moeten meedoen met kavelruil en anders accepteren dat hun weiland vernat gaat worden. In 2013 wordt de vernatting een feit.

Weidevogels Arkemheen in de problemen:

En dat is heel hard nodig aldus het rapport, want het gaat slecht met de weidevogels in het gebied. In 2011 was het extreem droge voorjaar een oorzaak; het waterpeil is veel te laat slechts een klein beetje verhoogd. Ook zijn er vossen in de polder. Voorheen waren die er nooit, maar met de strenge vorst van de afgelopen twee winters zijn ze vanuit Flevoland over het ijs gekomen. Staatsbosbeheer houdt vooralsnog een afschotvergunning voor vossen tegen. Ook zijn er teveel percelen met schapen en dat gaat in het broedseizoen niet samen met weidevogels. Buiten de broedtijd is het geen probleem.

Uit de cijfers blijkt de dramatische afname van weidevogels:

2008: 173 nesten gevonden, 104 nesten uitgekomen

2009: 117 nesten gevonden, 70 nesten uitgekomen

2010: 142 nesten gevonden, 47 nesten uitgekomen

2011: 39 nesten gevonden, 15 nesten uitgekomen

De zomertaling en de watersnip zijn nauwelijks nog aanwezig in de polder. Het is te hopen dat de vernatting in 2013 ook voor deze soorten verbetering brengt.

Bezoekerscentrum Arkemheen:

Bezoekerscentrum Arkemheen
Zeedijk 6
3861 MD  Nijkerk
06-53225997

www.bezoekarkemheen.nl/Arkemheen/Bezoekerscentrum

De openingstijden zijn: dinsdag tot en met vrijdag van 10-16 uur en op zaterdag van 10-13 uur. In juni, juli en augustus ook op zondag van 11-16 uur. De toegang is gratis.

Tijdens maaldagen van 11-16 uur wordt er wel entree geheven.