Raamdal

Het Raamdal ligt ten zuiden van Escharen aan de westoever van de Graafsche Raam en is eigendom van de gemeente Grave. Het 30 hectare grote beekdal en de hogere zandgronden zijn een bijzonder stukje natuur, dat tevens het Estersbroek bevat en overloopt in het begrazingsgebied de Maurik met het Langven. Deze laatste zijn in beheer bij Staatsbosbeheer. Het gebied aan de overkant van de Raam is het in principe niet voor publiek toegankelijke gebied van het Brabants Landschap met schale graslanden en afwisselend struweel.  

In de jaren zeventig van de twintigste eeuw is het Raamdal ontworpen door de Heijdemij. Vroeger was het weiland, dat in de winter vaak overstroomde wanneer de Graafsche Raam buiten de oevers trad. Deze voerde voedselarm water aan uit de Peel. 

Na de ontginning van de Peel is het water voedselrijk geworden. Door het planten van struiken en bomen en door de aanleg van plassen, waar het riet welig tiert, hebben veel vogels, insecten, amfibieën en zoogdieren hier een fijn stekje gekregen. Het is een afwisselend gebied met gemengd bos, weiden, akkers, struwelen, rietvelden, enkele vijvers en zeldzame planten als Galigaan, Koprus en Moerashertshooi.

De Raam was overigens voorheen een gekanaliseerd riviertje en diende zo het water zo snel mogelijk uit de achterliggende gebieden af te voeren. Vandaag de dag kent dit riviertje natuurlijke en natuurvriendelijke, soms steile oevers die goed zijn voor ijsvogeltjes of oeverzwaluwen, of juist moerassige randen, waarbij het water langer in het gebied gehouden wordt om de op de loer liggende verdroging van de bodem een halt toe te roepen.