ANBI gegevens

Inhoud

 

Naam van de vereniging

De vereniging staat ingeschreven bij de KvK als IVN Schinnen.De vereniging is statutair genaamd IVN Beekdaelen-Schinnen

RSIN-nummer

Het RSIN-nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van IVN Schinnen is 803154355

Contactgegevens

Correspondentieadres:     Burg. Pijlsstraat 1d,  6365 CG Schinnen

Bezoekadres:    Burg. Pijlsstraat 1d, 6365 CG Schinnen

E-mailadres:   info@ivnschinnen.nl

Website:    https://www.ivn.nl/afdeling/beekdaelen-schinnen

Doelstelling IVN Schinnen

In navolging van de landelijke vereniging heeft IVN Beekdaelen – Schinnen de volgende missie: IVN Schinnen tracht het milieubewustzijn en het contact tussen mens en natuur te vergroten.

De statutaire doelstelling vermeldt dat IVN Beekdaelen – Schinnen zich ten doel stelt:

ertoe bij te dragen dat de bevolking bewust wordt van relaties tussen de mens, zijn  cultuur en de levende en niet-levende omgeving;

  1. mogelijkheden te scheppen voor het tot stand komen van deze bewustwording, via zelf beleven, zelf ontdekken en kennisverrijking;
  2. te bevorderen dat mensen in het algemeen en met name ook zij, die geroepen zijn tot besluitvorming in colleges, instanties en welke overheidsorganen dan ook, op grond van  deze bewustwording gemotiveerd kunnen kiezen voor de wijze waarop nu en in de  toekomst behoud en verbetering van de kwaliteit van natuur en milieu tot uitdrukking  worden gebracht in hun handelen;
  3. een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van natuur- en milieubesef, hetgeen wil zeggen dat mensen zich mede verantwoordelijk voelen voor en in harmonie wensen te  leven met de andere levende wezens en de stoffelijke wereld;
  4. zoveel mogelijk mensen die de hiervoor genoemde doelstellingen onderschrijven, de gelegenheid verschaffen als werkende leden deel te nemen aan de activiteiten van het IVN;
  5. daadwerkelijk mee te werken aan de bescherming van de natuur, het landschap en het milieu;
  6. verenigingen, stichtingen of anderen die werkzaam zijn op het gebied van natuur-, landschaps- of milieubescherming te adviseren, te ondersteunen of er metterdaad mee  samen te werken.

IVN Beekdaelen – Schinnen tracht dit doel te verwezenlijken door:

het organiseren van natuur- en milieu educatieve activiteiten, waardoor en waarmee  de bevolking in het werkgebied wordt bereikt;

 

Beleidsplan IVN Beekdaelen – Schinnen

Op pagina 3 staat in de statutaire tekst hoe IVN Schinnen haar doel tracht te verwezenlijken. Hiertoe is een aantal werkgroepen in het leven geroepen:

Vanuit deze werkgroepen worden activiteiten ondernomen die niet alleen open staan voor de leden en donateurs van IVN Schinnen maar ook voor andere belangstellenden, zoals:

De vereniging kent in totaal ruim 150 leden en donateurs waarvan de actieve leden/donateurs in één of meerdere van de bovengenoemde werkgroepen deelnemen.

Om meer leden te krijgen, organiseert de vereniging o.a. cursussen en activiteiten.

Persberichten worden naar de krant en plaatselijke bladen gestuurd, uitnodigingen voor activiteiten worden gemaild, de website wordt up-to-date gehouden en de vereniging heeft ook een elektronische Nieuwsbrief .

Door de samenwerking met verschillende organisaties – zoals het Limburgs Landschap, IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen), Natuurmonumenten, Bodemzorg Limburg en andere IVN afdelingen in de regio – vergroot IVN Schinnen het bereik en de mogelijkheden.

De gesprekken die IVN Beekdaelen – Schinnen voert met diverse afdelingen van de Gemeente Schinnen zorgen ervoor dat er – indien nodig – advies wordt gevraagd en hulp wordt geboden.

 

Samenstelling bestuur IVN Schinnen

Naam                                                         Functie

Dré Kuijpers                                               Voorzitter

Nico Rompelberg                                         Secretaris

Maurice Offermans                                      Penningmeester

Huub Janssen                                             Algemeen bestuurslid

Leny Vogels                                                Algemeen bestuurslid

Marion Biermans                                         Algemeen bestuurslid

Jo Daemen                                                 Algemeen Bestuurslid – bioloog.

Beloningsbeleid

Bestuur noch leden krijgen een beloning voor verrichtte werkzaamheden. Wel mogen zij gemaakte kosten declareren.

Ledenbeleid

IVN Beekdaelen – Schinnen heeft de volgende relaties:

Om de leden en donateurs meer bij de afdeling te betrekken brengt IVN Beekdelen-Schinnen een nieuwsbrief uit. Daarnaast krijgen leden en donateurs met een e-mailadres meldingen van nieuwe activiteiten.

Huisvesting

IVN Beekdaelen-Schinnen heeft een eigen ruimte. Van de Gemeente Schinnen hebben zij een gedeelte van een pand gehuurd. Het adres is Burg.Pijlsstraat 1d, 6365 CG Schinnen

Jaarverslag

Opvragen bij de secretaris via secretaris@ivnschinnen.nl

 

Financieel Jaarverslag

Op te vragen bij de penningmeester: penningmeester@ivnschinnen.nl

Contributie

De hoogte van de contributie is voor:

Leden                25,00 euro

Huisgenoten      12,50 euro

Donateurs         15,00 euro