Vertrouwenspersoon

IVN-landelijk heeft een notitie opgesteld “In Veilige Handen” met betrekking tot het voorkómen van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag. IVN-Apeldoorn volgt dit landelijk beleid en heeft binnen haar afdeling dus ook een vertrouwenspersoon. Karin Karlitis is te bereiken via het mailadres vertrouwenspersoon@ivn-apeldoorn.nl

Wat is de rol van de vertrouwenspersoon bij een melding van ongewenst gedrag of een melding van een strafbaar feit?
In geval van ongewenst gedrag kan een IVN-vrijwilliger of deelnemer aan een IVN-activiteit – als slachtoffer of getuige – daarvan melding maken bij de vertrouwenspersoon van de afdeling. De vertrouwenspersoon bepaalt de noodzaak van opschalen naar een ad hoc te vormen vertrouwenscommissie, bestaande uit de vertrouwenspersoon, een bestuurslid en een IVN lid.

In minder ernstige gevallen kan het betreffende lid van de vertrouwenscommissie en/of bestuurslid in overleg met melder en slachtoffer de problemen met de (vermoedelijke) dader bespreken en proberen tot een oplossing te komen.
In ernstiger gevallen, wordt de klacht in behandeling genomen door de vertrouwenspersoon/commissie.

De vertrouwenscommissie van de afdeling gaat als volgt te werk:
1. Zij/hij voert een gesprek met degene die het incident heeft gemeld (en het slachtoffer, indien niet dezelfde persoon).
2. Zij/hij voert een gesprek met de beschuldigde. De beschuldigde wordt verteld wat de melding inhoudt, bij welke instanties hij of zij terecht kan voor hulp en welke stappen door het afdelingsbestuur worden genomen.
3. Zij/hij rapporteert aan het bestuur van de afdeling. In geval van een (verdenking van een) strafbaar feit doet het slachtoffer of de vertrouwenspersoon/-commissie -in overleg met het bestuur- melding bij de politie. De melding bij de politie wordt gerapporteerd aan de landelijke vertrouwenscommissie.
4. Het bestuur doet uitspraak (berisping, royement etc.), neemt eventueel verdere maatregelen (zoals ontzegging van toegang) en informeert de betrokkenen.
5. In geval van een onterechte beschuldiging zullen passende maatregelen worden genomen zoals rehabilitatie.
6. Bij royement wordt de daarvoor in de afdelingsstatuten vastgestelde procedure gevolgd.
7. De vertrouwenspersoon/-commissie zorgt in overleg met het bestuur voor evaluatie en afsluiting.
8. De commissie zorgt voor -vertrouwelijke- registratie en archivering van alle stukken (met een vast te stellen bewaartermijn afhankelijk van de aard van het incident).

Meer informatie over de “Notitie In veilige handen bij IVN (pdf)” is te lezen via OnsIVN (groep Voor Leden)