Vogels

Jaarrapportage 2022 Beheermonitoring Boerenlandnatuur Noord-Holland Zuid

Amstelveen 1 januari 2023

Graslandnatuur

Het afgelopen jaar was voor weidevogels in Noord-Holland Zuid een minder goed jaar dan veel andere jaren. De oorzaken van het matige resultaat in 2022 moeten we vooral zoeken in het opnieuw (grotendeels) droge voorjaar en in hoge predatiedruk. Extra beheermaatregelen (meer vernatting in welke vorm dan ook), maar ook verminderen van de predatiedruk (door uitrasteren van de meest weidevogelrijke delen van gebieden, aanbieden van alternatieve voedselopties zoals muizen in kruidenrijke perceelranden en bejaging van de vos) zijn nodig om herhaling te voorkomen en de negatieve trend te keren.

De omvang van het beheerpakket Botanische randen neemt gestaag toe. Streven is langs elke slootkant minimaal één kant te realiseren die bij de eerste snede niet wordt gemaaid. Dat zou een enorme winst voor biodiversiteit zijn, zoals voor planten, insecten als libellen, maar ook voor de overlevingskans van kuikens van eenden en weidevogels.

Akkernatuur

Het beheer van akkernatuur in Haarlemmermeer en Gooise Engen mag zich verheugen in toenemende belangstelling van agrariërs. Ook de monitoring komt van de grond. De Vogelwerkgroep Kennemerland heeft nu twee winterseizoen (2019-2020 en 2021-2022) de foeragerende vogels geteld op foeragerende vogels. Mooie waarnemingen: velduil, blauwe kiekendief en patrijs.  Hulp bij deze monitoring is altijd welkom.

Overige Boerenlandnatuur

Verder zijn in 2022 inspanningen verricht door vrijwilligers om de aanwezigheid van de argusvlinder in de Bovenkerkerpolder in beeld te krijgen. De agrarische natuurvereniging De Amstel neemt maatregelen om de omstandigheden te verbeteren die de argusvlinder nodig heeft voor een duurzame populatie, zoals gefaseerd maaien van bloemrijke bermen van percelen, kades en fietspaden. In 2022 werden meer argusvlinders geteld dan ooit. De Vlinderstichting heeft onderzoek verricht naar het voorkomen van de rupsen en individuen van de argusvlinder in de Bovenkerkerpolder. Dit onderzoek wordt mogelijk voortgezet in 2023.

 

Klik hier voor de volledige jaarrapportage.

Ontdek meer over

Deel deze pagina