Werkgroep weidevogelbescherming

grutto_henk_breijDe werkgroep Weidevogelbescherming van IVN Amstelveen bestaat vanaf 1993. Doelstelling is een bijdrage te leveren aan het behoud van weidevogels in de polders in Amstelland. Dat doen we vooral door op percelen waar dat nodig is naar nesten van weidevogels te zoeken, ze te registreren in de landelijke database De Boerenlandvogelmonitor en waar nodig nesten te beschermen.

Vanaf half maart gaan we in groepjes van gemiddeld 2 – 4 personen het land in. Dat doen we tot half juni, meestal eens per week en elk jaar bij meestal dezelfde boer. Dan leer je het bedrijf en de boer kennen en ook op welke percelen de weidevogels graag broeden op dat bedrijf.

Indien nodig worden gevonden nesten beschermd tegen verlies door landbouwkundige activiteiten zoals maaien en weiden. De nesten worden dan gemarkeerd met een bamboestok zodat de boer eromheen kan maaien of met een nestbeschermer, zodat het legsel niet wordt vertrapt door vee.

Op percelen van boeren met een beheercontract voor bijvoorbeeld kruidenrijk grasland en/of uitgesteld maaien zoeken we niet naar nesten, maar registreren we wel zoveel mogelijk aanwezige vogels. Verder doen we ook aan registreren van erfvogels zoals boerenzwaluwen en vlinders zoals de Argusvlinder.

Tellen: naast nesten beschermen en waargenomen weidevogels registreren zijn enkele vrijwilligers ook betrokken bij het vaststellen van het broedsucces van weidevogels, met name van de grutto. Dat doen we door polders twee keer in het seizoen in één dag gebiedsdekkend te tellen: voor het aantal broedparen grutto doen we dat eind april en voor de nog aanwezige gruttogezinnen met al of niet bijna vliegvlugge jongen eind mei. Zo krijgen we een indicatie of het een goed, een gemiddeld of een slecht broedseizoen is geweest voor met name de grutto in Amstelland.

screen_shot_01 17 22_at_08.22_pmBegin juli is het weidevo­gel­sei­zoen voorbij en organiseren we samen met de boeren een barbecue. Aan de hand van kaartbeelden en grafieken met de verkregen resultaten praten we dan na over het seizoen en wat er goed ging en/of beter kan.

In het najaar komt de jaarrapportage uit voor de regio Noord-Holland Zuid waarbij Amstelland een belangrijk kerngebied is voor weidevogels. De laatste jaarrapportage vind je achter deze link: Beheermonitoring Boerenlandnatuur Noord-Holland Zuid 2021 | IVN

We werken nauw samen met de Agrarische Natuurvereniging De Amstel, onderdeel van het collectief Noord-Holland Zuid. De werkgroep bestaat uit circa 60 vrijwilligers. Lidmaatschap van IVN is niet verplicht, maar wordt wel warm aanbevolen.

Aansluiting bij andere organisaties: de werkgroep is aangesloten bij Landschap Noord-Holland. Zij ondersteunt ons met voorlichtings- en beschermingsmateriaal en zo nodig ook met de begeleiding van nieuwe vrijwilligers.

We zijn nog altijd op zoek naar meer vrijwilligers. Ervaring met kijken naar of inventariseren van vogels is een aanbeveling. Heb je vragen of belangstelling, bel of mail dan met de coördinator van de werkgroep Weidevogelbescherming: Aad van Paassen: (06 – 1068 1468 of mail).