Meer informatie

Kosten van de Proeftuin
Bij het planten van de Proeftuin gaan wij uit van een basisoplevering van een stuk grond bestaande uit gras of tegels. Indien er extra handelingen verricht moeten worden om de plek plantklaar te maken (denk hierbij bijvoorbeeld aan het verwijderen van bomen of andere beplanting) dan komen de kosten daarvoor voor rekening van de zorglocatie. Tijdens de co-creatiesessie bepalen we samen met de zorglocatie, de hovenier en andere aanwezigen waar de Proeftuin precies aangelegd zal worden. Bij het bepalen van opties voor de plantplek zal duidelijk worden of er meerkosten zijn. Er kan voor een andere plek worden gekozen.

Een geschikte plek
Om de Proeftuin zo goed mogelijk te laten groeien en bloeien en er ook op de lange termijn zo veel mogelijk plezier van te hebben, is het noodzakelijk of er een geschikte plek is om de Proeftuin aan te leggen. We verstaan daar de volgende punten onder:
* de Proeftuin kan aangelegd worden op het eigen terrein van de zorglocatie. Er is dus geen externe partij (zoals een gemeente of school) betrokken bij beslissingen over de locatie en realisatie.

* er is minimaal 30m2 beschikbaar
* de Proeftuin kan minimaal 5 jaar na de plantdag op de plek van aanleg blijven liggen
* de plek is toegankelijk voor verschillende doelgroepen
* er komt voldoende licht bij de aanlegplek.
Het is belangrijk dat de hovenier en iemand met beslissingsbevoegdheid voor het bepalen van de locatie van de Proeftuin aanwezig zijn tijdens de co-creatiesessie.

Bodemkwaliteit
De planten in de Proeftuin halen water en voeding uit de bodem.  De kwaliteit van het (grond) water en de bodem heeft daardoor uiteraard effect op de oogst. Immers, via de sapstromen in de plant worden voedingsstoffen, maar ook mogelijke verontreinigingen verspreid in de plant.

Voorwaarde voor het aanleggen van een Proeftuin is daarom een schone grond en schoon grondwater. 

Hoe bepaal je of de bodemkwaliteit voldoende is?
In eerste instantie kijk je naar de (bekende) geschiedenis van het grondgebruik van de beoogde locatie. Is er bekend dat de locatie in het verleden een industriële bestemming had met mogelijk effect op bodem en grondwater en/of ligt de locatie nabij een (voormalige) industrie dan is een bodemonderzoek noodzakelijk. Daarentegen zal in veel gevallen juist de omgeving en geschiedenis van het grondgebruik geen aanleiding geven tot bodemonderzoek.

In tweede instantie doe je navraag bij de gemeente en/of GGD. Deze instanties beschikken doorgaans over kaartmateriaal waarop aangegeven staat waar in de gemeenten mogelijk verontreinigingen van bodem en grondwater voorkomen en waarop ook andere bekende problemen met de ondergrond staan vermeld. Deze navraag kan ook aanleiding zijn tot het laten uitvoeren van een bodemonderzoek, danwel tot de conclusie leiden dat de locatie geschikt is.

Verantwoordelijkheid, proces en kosten
Bij het invullen van het inschrijfformulier dient de zorglocatie te bevestigen dat zij garant staan voor de bodemkwaliteit. IVN kan hier in geen enkel geval de verantwoordelijkheid op zich nemen , heeft een adviserende rol en betrekt waar nodig/mogelijk een hovenier. Locaties nemen zelf eventuele risico’s. De verantwoordelijkheid van locaties aangaande de bodemkwaliteit is onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst Proeftuinen, die deelnemende locaties moeten tekenen (week van 4 juli 2022).

Locaties dienen zelf bij de gemeente en GGD navraag te doen naar indicatieve kaarten aangaande verontreinigingen van bodem en grondwater en naar andere bekende problemen met de kwaliteit van de ondergrond.  Bij twijfel kan een bodemonderzoek worden uitgevoerd. Eventuele kosten die hiermee gepaard gaan komen voor rekening van de zorglocatie. Een richtprijs voor een kwalitatief bodemonderzoek is €1500,- a €2000,-.

Samenwerkingsovereenkomst
In september krijgen zorginstellingen en IVN-afdelingen bericht of zij mee kunnen doen met het Bloeitraject. IVN en de zorgaanbieder ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst om de samenwerking officieel te maken. De samenwerkingsovereenkomst is hieronder te downloaden.

Samenwerkingsovereenkomst IVN Proeftuinen