Districtsbestuur

IVN District Limburg wordt aangestuurd door een bestuur en ondersteund door de medewerkers van IVN Limburg, diverse werkgroepen en loketten. Daarnaast is er de Stichting Nymphaea voor de werving van middelen.

Bestuur

Het bestuur van IVN District Limburg wordt door de districtsleden, de afgevaardigden van de Limburgse IVN-afdelingen, gekozen en bestaat uit vrijwilligers afkomstig uit deze afdelingen.

Het bestuur stelt een meerjarenbeleid en jaarlijks een werkplan op, waarin de activiteiten worden vastgelegd die het gedurende dat jaar wil uitvoeren. Het werkplan vindt zijn weerslag in de financiële begroting voor dat jaar. 

Uitvoering
Bij de uitvoering van de activiteiten wordt het districtsbestuur bijgestaan door werkgroepen en loketten in nauwe samenwerking met de beroepsorganisatie. Het bestuur coördineert de uitvoering en stuurt de werkgroepen en loketten aan. Tweemaal per jaar legt het bestuur in de Districtsledenvergadering verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid. In deze vergaderingen wordt ook de koers uitgezet voor de komende periode, vooraf gegaan door een visievormingsproces.

Het districtsbestuur onderhoudt ook contacten met politiek en pers en met verschillende groene organisaties, zoals eerder genoemd onder samenwerking.

Samenstelling
Het districtsbestuur bestaat uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB).

Het DB zorgt voor het maken van afspraken, agendabeheer, mail- en postverzorging, aansturing van werkgroepen en loketten, de voorbereiding, facilitering, uitvoering en controle van beleid. Het bestaat uit:

Contact: bestuur@ivndistrictlimburg.nl 

Het AB bestaat uit het dagelijks bestuur aangevuld met vertegenwoordigers van de 5 Limburgse regio’s, vertegenwoordigers van de werkgroepen District Kader Vorming (DKV), Communicatie, loketten en van de wisselende projectgroepen. De AB vergaderingen vinden plaats op de donderdagen die voorafgaan aan de vergaderingen van de Landelijke Raad. Het AB deelt en ontwikkelt ideeën over beleid op niveau van de regio, het district en landelijk en stuurt het beleid desgewenst bij. Dit ten behoeve van de noodzakelijke wisselwerking tussen afdelingen, regio’s en Landelijke Raad. De aansturing van beleid heeft voor het district ook betrekking op de voorbereiding van financiële beslissingen.