Zuidwest Veluwezoom
Vogels
maandag02dec2019

Excursie naar de polder Arkemheen

 Op zondag 1 december is de vogelwerkgroep IVN Zuiswest Veluwezoom op excursie geweest naar de polder Arkemheen.
Er waren 15 deelnemers en er zijn veel vogels gezien.
Frank Klinge is Staatsbosbeheer beheerder van het gebied en hij heeft veel verteld over de vogelstand en waterstanden.
Het was koud maar ook gezellig, we hebben de volgende vogels gezien:

1     Aalscholver     
2     Baardman     
3     Blauwe kiekendief     
4     Blauwe reiger     
5     Brandgans     
6     Brilduiker     
7     Buizerd     
8     Canadese gans     
9     Dodaars     
10     Ekster     
11     Fazant     
12     Fuut     
13     Goudplevier     
14     Grauwe gans     
15     Grote mantelmeeuw
16     Grote zaagbek     
17     Grote zilverreiger     
18     Holenduif     
19     Houtduif     
20     Huismus     
21     IJsvogel     
22     Kauw     
23     Kemphaan     
24     Kievit     
25     Kleine zwaan     
26     Knobbelzwaan     
27     Kokmeeuw     
28     Kolgans     
29     Koolmees     
30     Kuifeend     
31     Meerkoet     
32     Merel     
33     Nijlgans     
34     Nonnetje     
35     Rietgors     
36     Roodborst     
37     Slechtvalk     
38     Slobeend     
39     Smient     
40     Soepeend     
41     Spreeuw     
42     Stormmeeuw     
43     Torenvalk     
44     Veldleeuwerik     
45     Waterpieper     
46     Watersnip     
47     Wilde eend     
48     Winterkoning     
49     Wintertaling     
50     Witte kwikstaart     
51     Wulp     
52     Zilvermeeuw     
53     Zwarte kraai     

december beeld

Al met al een geslaagde excursie, welke we afsloten in een restaurant in de jachthaven aan het Veluwemeer.
De volgende excursies zullen plaatsvinden in het nieuwe jaar: 
1 februari 2020: Renkums Beekdal
4 april 2020: Wageningse Bovenpolder

Voor alle excursies geldt dat de nadere informatie ruim een à twee weken van te voren bekend gemaakt wordt via email, ezuidwester, en op de ivn website.
De data staan nu vast, maar de bestemming kan eventueel veranderen, afhankelijk van gebiedsomstandigheden, of actuele waarnemingen in het veld. Dit hebben we vorig seizoen op deze manier aangepakt en dat was zeer succesvol. 
Deelnemers worden verzocht zich altijd minstens twee dagen te voren aan te melden per email: els.frank@planet.nl
Fijne feestdagen toegewenst!!

groeten van Els Roode