Natuurtuin “Diddersgoed”

Openingstijden
De natuurtuin Diddersgoed is gelegen in Veenendaal-West aan het Ruisseveen/hoek Goudvink. Om de natuur in Diddersgoed ongestoord tot ontwikkeling te laten komen, is de tuin niet vrij toegankelijk. De tuin wordt elke laatste zondag van de maand van 15.00 – 16.00 uur opengesteld.

Meer informatie?
IVN informatiecentrum De Groenhof
Prins Willem-Alexanderpark 317 3905 CK Veenendaal
Tel. 0318-589555

Op de plaats waar in de 16de eeuw de zogenaamde Diddersgoederen lagen, stukken veengrond tussen het Ruisseveen en de Grift, is door gezamelijke inspanning van vrijwilligers en de gemeente Veenendaal de oorspronkelijke natuur teruggebracht.
Wie tegenwoordig een bezoek brengt aan de natuurtuin Diddersgoed, kan genieten van een uitbundige verscheidenheid aan planten, bloemen, vogels, kleine zoogdieren, vissen, insecten en vlinders.
Door de natuur zoveel mogelijk haar gang te laten gaan, is een uniek stukje natuurgebied ontstaan, middenin een Veenendaalse woonwijk.

Contact
U kunt contact opnemen met de werkgroep Diddersgoed via email: diddersgoed@ivnveenendaal-rhenen.nl
Via dit mailadres kunt u zich aanmelden voor uw bezoek.

Lokatie
De natuurtuin Diddersgoed is gelegen in Veenendaal-West,
Hoek Ruiseveen/ Goudvink 1  (Coörd.:  N 52.033398 en O 5.530515)
3906 NA  Veenendaal

Het Ontstaan van natuurtuin Diddersgoed
De natuurtuin Diddersgoed is tot stand gekomen door samenwerking van de gemeente Veenendaal en de plaatselijke afdelingen van de verenigingen IVN en Groei en Bloei.
In 1985, ontwikkelden vrijwilligers van IVN en Groei en Bloei plannen voor het inrichten van een echte natuurtuin in Veenendaal. Deze natuurtuin zou een voorbeeldfunctie moeten krijgen voor de mogelijkheden van het ecologisch groenbeheer. Door extensief onderhoud en beheervan de grond en zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen kan de flora zich op een natuurlijke manier ontwikkelen.
Afhankelijk van de bodemsoort, verschijnen er na verloop van tijd, een verscheidenheid aan planten, vogels, kleine zoogdieren en insecten.

Samen met de gemeente Veenendaal, is gezocht naar een geschikte locatie. Begin 1992, was de natuurtuin zodanig klaar dat kon worden overgegaan tot inplanten van de vegetatie.
Een werkgroep, bestaande uit circa 15 enthousiaste vrijwilligers, houden zich bezig met het extensieve onderhoud in de tuin. Voorop staat dat de natuur haar gang mag gaan. Alleen daar waar nodig, wordt handmatig bijgestuurd. De tuin is inmiddels tot volle wasdom gekomen en een schitterend toonbeeld van ecologisch groenbeheer.

Biodiversiteit
Het bijzondere aan Diddersgoed is, dat in een betrekkelijk klein gebied een grote variatie aan planten en dieren te zien is. Deze biodiversiteit is ontstaan door het aanleggen en tot ontwikkeling brengen van verschillende natuurlijke gedeelten: een bosgedeelte, een nat gedeelte met kleine vijvers en rietvelden, schraal nat grasland, droog schraal land met een gedeelte bloemenweide, een kleidijk en een rotsmuur.

Bosgedeelte
Achter het informatiebord bij de ingang staat een elzenbosje. Wanneer men in natte hooilanden als deze niet meer maait en in rietvelden geen riet oogst, ontstaat binnen enkele jaren een moerasbos, bestaande uit elzen en wilgen. Planten als harig wilgeroosje, voorjaarszonnebloem en look-zonder-look zijn hier te vinden. Veel vogels zoeken voedsel in dit bosje. In de zomer vooral putter, tjiftjaf, staartmees en soms de spotvogel. In het najaar eten sijsjes, vinken en putters de zaden uit de elzenproppen.

Vijvers en rietvelden
Al vroeg in de lente zorgen kikkers en padden voor een enorme massa aan kikkerdril. Hier komt later een nieuwe generatie kikkers en padden uit voort. Tussen het riet broeden meerkoet en waterhoen. Het is een leuk gezicht deze watervogels met hun jongen te zien zwemmen. Ook kun je hier de kleine karekiet horen zingen. In het riet broeden de laatste jaren twee paartjes! In de vijvers is de verlanding door riet duidelijk te zien. Door in de winterperiode het riet te maaien en af te voeren wordt deze ongewenste verlanding tegengegaan.

Schraal nat grasland
In het gedeelte dat bestemd is als schraal grasland staan in het voorjaar honderden rietorchissen. Deze niet alledaagse plant is een lust om te zien en alleen al een bezoek waard.

Kleidijk
De kleidijk is aantrekkelijk voor stikstofminnende dijkplanten, zoals wilde peen, wilde margriet en cichorei. Ook het groot-hoefblad groeit hier. Dit is een van de weinige planten waarbij de bloem zich in het voorjaar volledig ontwikkelt, vóór het blad wordt gevormd.

Rotsmuur
De rotsmuur is opgebouwd uit brokken puin van gesloopte oude gebouwen. In deze kalkrijke omgeving hebben kalkminnende planten zich ontwikkeld. Deze rotsmuur is een schuilplaats en overwinteringsplek voor onder andere padden en salamanders. Er is hier zelfs al een bunzing gezien. Vele soorten dagvlinders zitten op deze plek te zonnen en nectar te drinken uit de bloemen. De zeldzame sleedoornpage is hier in 2001 waargenomen!

Bloemenweide
De bloemenweide ligt in het hoge gedeelte van de tuin en grenst aan de keermuur van gestapelde brokken puin. Op dit droge land groeien schrale grassen. In lente, zomer en herfst bloeit hier een grote variatie aan wilde bloemen. Om verrijking van de bodem te voorkomen wordt het gras 1 à 2 keer per jaar niet te kort gemaaid en daarna afgevoerd.

Nieuwe aanleg
In het voorjaar van 2002 is de ingang van de tuin veranderd. Links van het hek is een grote bak gemaakt van gestapelde stenen (puin). Deze bak is ingezaaid met wilde bloemen. Op dit moment bloeien hier prachtig de klaprozen. Even verder is een deel van de ruige vegetatie afgeplagd en verschraald (wit zand aangebracht om de bodem te verschralen). Hier zijn de wilde bloemenzaden slecht gekiemd.

Bijzondere vogels
Kleine en grote bonte specht zijn in de oude acacia`s naast te tuin waargenomen. Ook zat hier in het voorjaar van 2002 een boomkleverpaartje, dat is bijzonder voor in de bebouwde kom.

Wilt u meehelpen in de tuin?
De leden van de werkgroep natuurtuin Diddersgoed werken regelmatig in de natuurtuin. In de winter worden de knotwilgen geknot en opslag langs de oevers verwijderd. Ook wordt regelmatig een gedeelte van de grazige vegetatie gemaaid met de bosmaaier. Het gras op de trappen dient regelmatig verwijderd te worden. Ook worden de hoogstamfruitbomen gesnoeid. U kunt zich aanmelden bij de coordinator van de werkgroep.