Bomen en Openbaar Groen

De werkgroep Bomen & Openbaar Groen zet zich in voor duurzaam ecologisch groen- en boombeheer in Veenendaal.

Doelstellingen

• Bevorderen van duurzaam ecologisch openbaar groenbeheer
• Bevorderen van duurzaam (laan)boombeheer met zoveel mogelijk inlandse soorten

Coördinator en contactpersoon
Carlo van de Weerd

E: bomen@ivnveenendaal-rhenen.nl
T: 06 51388688

Overlegplatform met de gemeente Veenendaal

Eén van de vaste activiteiten van de werkgroep is het “Overleg met de gemeente”, met enkele medewerkers van de afdeling Groen en van de vereniging Groei en Bloei. Onderwerpen die tijdens dit overleg aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

• Groot onderhoud van openbaar groen
• Kappen van bomen
• Ecologisch groenbeheer
• Nieuw in te richten openbaar groen

Daarnaast laten wij onze stem horen over het openbaar groen middels participatiebijeenkomsten die door de gemeente worden georganiseerd.

Contact

Wil je meer weten over de werkgroep Bomen & Openbaar Groen of informatie over bepaalde zaken met betrekking tot openbaar groen, schroom dan niet om contact op te nemen met de coördinator van de werkgroep.
De werkgroep heeft nog plaats voor nieuwe leden.

Geschiedenis

In de winter van 2001/2002 zorgde het kappen van bomen door de gemeente Veenendaal en het Waterschap voor een hoeveelheid reacties van mensen waar niet op gerekend was. Het IVN was er door verrast en besloot hierop te anticiperen door een werkgroep op te richten die het kapbeleid van diverse instanties in de gaten zal houden. Zodoende werd er in mei 2002 een nieuwe werkgroep toegevoegd aan de gevarieerde lijst bestaande werkgroepen van het IVN Veenendaal e.o.. De naam van de werkgroep luidt voluit: “Werkgroep Bomen & Openbaar Groen”. Want al na de eerste vergadering bleek dat de werkgroep in een breder verband naar het openbaar groen wil kijken. Uit de bovenstaande onderwerpen blijkt dat de werkgroep meer wil communiceren naar instanties die het groenbeleid bepalen in Veenendaal en omgeving. Het is dan ook verheugend dat er een overlegplatform werd ingesteld waarin de werkgroep en de gemeente Veenendaal (afdeling stadsinrichting) zitting hebben genomen. Zo vindt er regelmatig overleg plaats waarbij de actualiteit van bomen en groenbeheer wordt behandeld.

Enkele onderwerpen die ter tafel zijn gekomen

Omgevingsvisie

In 2018 en 2019 is de gemeente aan de slag gegaan met de Omgevingswet. Begonnen is met het ontwerpen van de omgevingsvisie. Hierbij hebben zij diverse malen burgers en stakeholders geraadpleegd op georganiseerde inspiratie- en informatieavonden. Als een van de stakeholders was ons IVN hierbij ook betrokken en hebben zo op diverse manier input kunnen geven. Inmiddels is deze visie vastgesteld en kijkt het IVN uit naar de volgende fases in het traject van de omgevingswet.

Ecologisch groenbeheer

Het ecologisch beheren van het groen is een regelmatig terugkomend onderwerp. Hiervoor volgt de werkgroep de status van het ecologisch groenbeheer in Veenendaal in de breedste zin van het woord. De gemeente Veenendaal heeft ooit een plan gemaakt voor de uitvoering van ecologisch groenbeheer. Dit plan wordt inmiddels al uitgevoerd. De werkgroep zal de gemeente stimuleren zich aan het schema te houden en niet af te wijken van het plan en daar waar nodig adviseren. Maar daarnaast kan de werkgroep ook inventariseren wat het resultaat is van het ecologisch groenbeheer. Zo kunnen bijvoorbeeld positieve resultaten bekend gemaakt worden aan de gemeente en aan de inwoners van Veenendaal zelf, om aan te geven dat vooral doorgegaan moet worden met ecologisch groenbeheer. Uiteraard kan de Werkgroep Bomen & Openbaar Groen bij het inventariseren geassisteerd worden door de Werkgroepen Vogels en Planten (en eventueel de Zwammen).

Idylle in Veenendaal-Oost

In 2015 is een Idylle aangelegd in Veenendaal Oost in samenwerking met de Vlinderstichting. Deze Idylle moest helaas verdwijnen omdat hier woningen gebouwd gingen worden. Er is nog naar een nieuwe locatie gezocht in de Veenderij, maar helaas is die ruimte niet gevonden. Hopelijk wordt deze ruimte wel gevonden in de nog aan te leggen groenstrook langs de Spitsbergenweg.

Kappen van bomen Boompjesgoed

Bezwaar gemaakt tegen het kappen van enkele platanen langs Boompjesgoed, die plaats moesten maken in verband met de bouw van appartementencomplex. De vraag van het IVN was vooral waarom er tijdens het ontwerp van een gebouw geen rekening wordt gehouden met de al aanwezige boomstructuur. De gemeente heeft toegezegd dat zij daar in het vervolg beter op zullen letten.

Dragonderpark

Ook het Dragonderpark ontkwam niet aan een groot onderhoudsbeurt. Het is een belangrijk groengebied met een natuurlijke uitstraling. In de plannen was onder andere opgenomen dat er wat meer licht op de bodem moest komen. Tevens zouden er enkele zichtlijnen komen om wat openheid en variatie aan te brengen. Het snoeihout is op ‘rillen’ gelegd zodat vogels daar in kunnen broeden en allerlei dieren een schuilplaats kunnen vinden. Ook is er een gedeelte van een oever opnieuw ingericht met een natuurvriendelijke insteek.

De gemeente heeft de bewoners in de wijk geïnformeerd over de plannen. Onderdeel van het plan was ook dat de bewoners zelf mee konden helpen op enkele zaterdagen.

Inventarisatie lijst waardevolle bomen

Er is een (aanvullende) inventarisatie gemaakt van waardevolle bomen binnen Veenendaal voor op de lijst Waardevolle bomen. De bomen op deze lijst hebben een beschermende status en mogen dus niet zomaar gekapt worden door burgers of gemeente.

Bomenroute

In Veenendaal zijn twee bomenroutes uitgezet, een wandelroute en een fietsroute. In twee mooie boekjes (helaas niet meer verkrijgbaar) zijn de routes beschreven met daarbij veel informatie over de diverse boomsoorten die je tegenkomt. Door deze routes kunnen de inwoners van Veenendaal op de hoogte gebracht worden van de meest bijzondere bomen van Veenendaal.