Vogelwerkgroep

Gekraagde Roodstaart

Foto: Gekraagde roodstaart

De vogelwerkgroep  is rond 1992 binnen het IVN ontstaan als studiegroep en heeft momenteel 66 leden, waarvan 2/3 actief is. Binnen de werkgroep staan educatie en bescherming van vogels met hun leefgebied centraal. Het werkgebied is de directe omgeving van Oisterwijk. Maar minstens zo belangrijk is het om plezier en vogelkennis te delen.

Het bekijken en genieten van vogels in hun natuurlijke omgeving is voor veel mensen een hobby. Juist door lid te zijn van de werkgroep, kun je deze passie samen delen en tevens van elkaar leren. Binnen de vogelwerkgroep hebben we hiervoor  volop activiteiten, voor elk wat wils.

Vogelexcursies

Iedere maand wordt er een vogelexcursie georganiseerd. Daarnaast komen we regelmatig ’s avonds bij elkaar.

Verschillende tellingen

De belangrijkste telling is het Broedvogel Monitoring Project. Gedurende het broedseizoen van februari t/m augustus worden in opdracht van Natuurmonumenten of Brabants Landschap in een bepaald gebied de broedvogels gemonitord. Hiervoor gaan we in kleine groepjes op pad.
Daarnaast doen we mee aan de Midwintertelling waarbij watervogels in en rondom Oisterwijk worden geteld. Op Vogeltrekteldag, de eerste zaterdag in oktober, worden gedurende de dag alle vogels geteld die wegtrekken naar het zuiden. Deze trekteldag vindt plaats in het hele land onder auspiciën van Vogelbescherming Nederland.
Verder zijn er verschillende projecten zoals het tellen van houtsnippen, gierzwaluwen en huiszwaluwen. Ook worden in kleine groepen winterroesten en broedgevallen van de ransuilen in kaart gebracht.

Afzonderlijke werkgroepen

Binnen de uilenwerkgroep gaat de aandacht vooral uit naar ransuil, steenuil en kerkuil. Meer informatie over deze werkgroepen is te vinden op een eigen website Uilenwerkgroepen
De gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk is een samenwerkingsverband met de vogelwerkgroep Midden Brabant. Zij inventariseren de gierzwaluw in de gemeente Oisterwijk en aanliggende gemeentes om de broedplaatsen te kunnen beschermen. Daarnaast hebben ze diverse projecten om huiszwaluw, oeverzwaluw en gierzwaluw nestgelegenheid te bieden en de kennis over deze soorten te vergroten.

Overige projecten

Binnen de werkgroep is er veel ruimte voor eigen initiatief en nieuwe projecten. Zo zijn er de afgelopen jaren ijsvogelwanden gerealiseerd en huiszwaluwtorens gebouwd. Daarnaast hebben we verspreid in ons werkgebied duurzame nestkasten opgehangen voor huismussen en gierzwaluwen.
Ook heeft een kleine groep leden de grote gele kwikstaart geïnventariseerd en vervolgens geschikte broedkasten opgehangen op de plaatsen waar de grote gele kwikstaart gezien werd.
Momenteel zijn we bezig met een project om de torenvalk meer geschikte broedplaatsen te geven.

Kortom, een gezellige, actieve werkgroep waarin plaats is voor iedereen die meer wil leren over vogels en zijn steentje wil bijdragen om de vogels om ons heen de beste kansen te bieden.

Meer Informatie

Neem contact op met de werkgroepcoördinator: jalt.hoog@home.nl