Vogelwerkgroep

 

Vogelwerkgroep van IVN Nieuwkoop

De vogelwerkgroep verricht regelmatig inventarisaties in Nieuwkoop en omgeving. Daarnaast worden waar nodig verschillende beschermings-activiteiten uitgevoerd, welke hieronder nader toegelicht worden.
Verder verzorgt de werkgroep regelmatig cursussen en excursies, waar men de vogels in onze omgeving kan leren kennen. Hieronder geeft de werkgroep een overzicht van haar activiteiten.
Contactpersoon: Paul van Hoek telefoon 0172-602729

Wintervogeltellingen

Ieder jaar gedurende de wintermaanden van september t/m april worden halverwege de maand de vogels geteld, die in onze polders overwinteren. Het is altijd weer een verrassing te constateren hoeveel dat er ieder jaar weer zijn. Veel smienten, wulpen en ganzen, maar ook kleine en wilde zwanen kan men waarnemen.
Dit seizoen zullen de tellingen plaatsvinden in de weekeinden van:

18/19 december
15/16 januari
12/13 februari
12/13 maart
16/17 april

In dit overzicht kunt u precies terug vinden welke vogels geteld zijn

Wintervogeltelling 2022-23

 

contactpersoon: Joop Verbruggen 06-51860525

purperreiger

Slaapplaatstelling grote zilverreiger

Voor SOVON geeft de vogelwerkgroep van het IVN Nieuwkoop in de wintermaanden geregeld uitvoering aan slaapplaats­tellingen. Er zijn een aantal soorten vogels, die op de dag ergens in bv. de weilanden fourageren en later in de middag naar een locatie toe gaan om te overnachten. Smienten en Ganzen overnachten heel graag midden op groter open water, waar ze zich veilig wanen.

Grote Zilverreigers zoeken een hogere bossage op waar ze liefst met meerderen overnachten etc.
SOVON stelt voor dit onderzoek data vast en de soorten die dan gemonitord dienen te worden en doet een beroep op vogelaars, die hierbij willen helpen.
In dit overzicht kunt u precies terug zien wanneer, welke vogels geteld zijn Res.Sl.Pl.tellingen Grote Zilverreigers(3)

Broedvogeltellingen

Gedurende het broedseizoen, van maart tot en met juni, worden door een aantal leden in het Nieuwkoops plassengebied en daaromheen, van 12 telblokken de broedvogels geïnventariseerd. Dit gebeurt met de door SOVON ontwikkelde BPM methode en in nauwe samenwerking met Natuurmonumenten, die het gebied beheert.
Joop Verbruggen brengt al onze resultaten onder in overzichtelijke spreadsheets.

Nestkasten

Al jaren plaatsen wij op veel plaatsen nestkasten voor Kerkuil, Steenuil en Torenvalk. Waar de omstandigheden het toelaten ook voor de Bosuil.
De kasten worden jaarlijks door een aantal leden van de uilen­werk­groep gecontroleerd en schoongemaakt. Indien nodig worden de kasten vervangen.Nestkastresultaten

Gierzwaluwen

De afgelopen jaren hebben we dankzij een aantal subsidieregelingen her en der speciale gierzwaluwpannen op daken gelegd. Deze sierlijke vogels broeden van nature op kliffen etc, maar bij gebrek daaraan in ons land broeden ze vaak onder dakpannen. Wegens renovatie en de daarmee gepaard gaande isolatie, of het zelfs helemaal slopen van oudere panden, verdwijnt in Nieuwkoop steeds meer broedgelegenheid. Het zou zonde zijn, als deze luchtacrobaten, die bovendien heel veel muggen verslinden, uit Nieuwkoop zouden verdwijnen.
Vandaar dus onze acties, die helaas nog niet tot veel resultaat geleid hebben, maar volgens deskundigen is dat een kwestie van geduld.

Huiszwaluwen

Al enige jaren doen een aantal van onze leden mee met de door VWG Alphen georganiseerde tellingen van de Huiszwaluwnesten in onze regio. Bijgaande door VWG Alphen gemaakte grafiek toont de verdeling van de nesten binnen de gemeente Nieuwkoop. De daling van het aantal nesten, die ingezet was in 2012 blijkt te zijn onderbroken. Hoewel in 2018 een lichte daling te bespeuren viel, lijkt het totaal aantal nesten in de gemeente Nieuwkoop redelijk stabiel te blijven op bijna 400.

Weidevogelbescherming

Al jaren coordineert onze VWG de vrijwilligers, die weidevogelbescherming in onze regio uitvoeren. Dit in nauwe samenwerking met de Groene Motor en tegenwoordig ook met de Collectieve Agrarische natuurverenigingen de Hollandse Venen en Rijn en Gouwe Wiericke. Ongeveer 10 leden van onze werkgroep aangevuld met ca. 25 actieve vrijwilligers gaan ieder voorjaar de polder in om de nesten van de weidevogels op hun land te markeren. Als de boer weet waar de nesten zich bevinden kan hij ze sparen bij zijn werkzaamheden, als maaien, ploegen, beweiding etc. Op zich werkt dit goed en hoewel het voor de Grutto niet voldoende blijkt te zijn, moeten er dus wel mee doorgaan. Daarnaast zijn de laatste jaren uitgestelde maaidatum en last minute beheer in zwang. Sommige boeren zijn ook bereid gevonden in het voorjaar de waterstand op een aantal percelen te verhogen. Deze maatregelen geven ook goede resultaten. Collectief de Hollandse Venen heeft vorig jaar een drone aangeschaft om daarmee de nesten op te sporen, maar dat is nog onderhevig aan een aantal kinderziekten. Ongetwijfeld zal dit echter in de toekomst een belangrijke verbetering kunnen zijn.

Zwarte Sterns

Vaak zijn het dezelfde vrijwilligers weidevogelbescherming, bij het collectief Rijn-en-Gouwe Wiericke, die vlotjes uitleggen in boerensloten, waar zwarte sterns gezien worden. Zwarte stern broedt normaal op drijvende waterplanten als krabbescheer, maar omdat deze vrijwel niet meer voorkomt in onze sloten, zouden ook de zwarte sterns verdwijnen. Het bestand is de laatste decennia inderdaad drastisch omlaag gegaan. Deze neergang is inmiddels gestopt door ze met vlotjes de helpende hand te bieden. Hoewel niet altijd succesvol, zijn op veel plaatsen goede resultaten geboekt.

Waarnemingen via: www.waarneming.nl