Vogelwerkgroep

 

Vogelwerkgroep van IVN Nieuwkoop 

De vogelwerkgroep verricht regelmatig inventarisaties in Nieuwkoop en omgeving. In het kader van activiteiten ter bescherming van de vogels zoals bijvoorbeeld weidevogelbescherming, zwarte stern etc. worden voor de torenvalk en diverse uilensoorten nestkasten opgehangen. Tijdens de vogelexcursies en/of cursussen kan men de vogels van onze omgeving leren kennen. Hieronder geeft de werkgroep een overzicht van haar activiteiten.

Contact persoon: Paul van Hoek telefoon 0172-602729


Wintervogeltellingen 2018-2019

Ieder jaar gedurende de wintermaanden van september t/m april worden halverwege de maand de vogels geteld, die in onze polders overwinteren. Het is altijd weer een verrassing te constateren hoeveel dat er ieder jaar weer zijn. Veel smienten, wulpen en ganzen, maar ook kleine en wilde zwanen kan men waarnemen.
Dit seizoen zullen de tellingen plaatsvinden in de weekeinden van:
13/14 oktober, 17/18 november, 15/16 december, 12/13 januari,
16/17 februari, 16/17 maart.

Slaapplaatstelling grote zilverreiger

Voor SOVON geeft de vogelwerkgroep van het IVN Nieuwkoop in de wintermaanden geregeld uitvoering aan slaapplaats­tellingen. Er zijn een aantal soorten vogels, die op de dag ergens in bv. de weilanden fourageren en later in de middag naar een locatie toe gaan om te overnachten. Smienten en Ganzen overnachten heel graag midden op groter open water, waar ze zich veilig wanen, Grote Zilverreigers zoeken een hogere bossage op waar ze liefst met meerderen overnachten etc.
SOVON stelt voor dit onderzoek data vast en de soorten die dan gemonitord dienen te worden en doet een beroep op vogelaars, die hierbij willen helpen.
Onze laatste telling is uitgevoerd op donderdag  20 december 2018.

Broedvogeltellingen

Gedurende het broedseizoen, van maart tot en met juni, worden door een aantal leden in het Nieuwkoops plassengebied en daaromheen, van 12 telblokken de broedvogels geïnventariseerd. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Natuurmonumenten, die het gebied beheert.
Joop Verbruggen brengt al onze gegevens onder in overzichtelijke spreadsheets. 

Nestkasten

Al jaren plaatsen wij op veel plaatsen nest­kasten voor Kerkuil, Steenuil en Torenvalk. Waar de omstandig­heden het toelaten ook voor de Bosuil.
De kasten worden jaarlijks door een aantal leden van de uilen­werk­groep gecontroleerd en schoongemaakt. Indien nodig worden de kasten vervangen. Op de foto hierboven is Bas Bijl bezig met schoonmaken van een kast en tot zijn verrassing was de bewoner nog thuis.

Gierzwaluwen

De afgelopen jaren hebben we dankzij een aantal subsidieregelingen her en der speciale gierzwaluwpannen op daken gelegd. Deze sierlijke vogels broeden van nature op kliffen etc, maar bij gebrek daaraan in ons land broeden ze vaak onder dakpannen. Wegens renovatie en de daarmee gepaard gaande isolatie, of het zelfs helemaal slopen van oudere panden, verdwijnt in Nieuwkoop steeds meer broedgelegenheid. Het zou zonde zijn, als deze luchtacrobaten, die bovendien heel veel muggen verslinden, uit Nieuwkoop zouden verdwijnen.
Vandaar dus onze acties, die helaas nog niet tot veel resultaat geleid hebben, maar volgens deskundigen is dat een kwestie van geduld.

Huiszwaluwen

Al enige jaren doen een aantal van onze leden mee met de door VWG Alphen georganiseerde tellingen van de Huiszwaluwnesten in onze regio. Bijgaande door VWG Alphen gemaakte grafiek toont de verdeling van de nesten binnen de gemeente Nieuwkoop. De daling van het aantal nesten, die ingezet was in 2012 blijkt te zijn onderbroken. Er is tot 2016 een lichte stijging waar te nemen tot in totaal 455 nesten.

Weidevogelbescherming

Al jaren doen we mee met de weidevogelbescherming in onze regio. Dit in nauwe samenwerking met Landschapsbeheer Zuid-Holland en tegenwoordig ook met de Agrarische natuurverenigingen de Hollandse Venen en de Wetering.
Ongeveer 10 leden van onze werkgroep aangevuld met ca 40 actieve vrijwilligers gaan ieder voorjaar de polder in om de nesten van de weidevogels op hun land te markeren. Als de boer weet, waar de nesten zich bevinden kan hij ze sparen bij zijn werkzaamheden, als maaien, ploegen, beweiding etc. Op zich werkt dit goed en hoewel het voor de grutto niet voldoende lijkt te zijn, moeten we er dus wel mee doorgaan.

Zwarte Sterns

Vaak zijn het dezelfde vrijwilligers weidevogelbescherming, die vlotjes uitleggen in boerenslootjes, waar zwarte sterns gezien worden. Zwarte stern broedt normaal op drijvende waterplanten als krabbescheer, maar omdat deze vrijwel niet meer voorkomt in onze boerenslootjes, zouden ook de zwarte sterns verdwijnen. Het bestand is de laatste decennia inderdaad drastisch omlaag gegaan. Deze neergang proberen we nu te stoppen door ze de helpende hand te bieden. Het is een initiatief van Landschapsbeheer, die ook de vlotjes verstrekt. Hoewel niet altijd succesvol, zijn op veel plaatsen goede resultaten geboekt.

Waarnemingen via: www.waarneming.nl