Statuten en Beleid

Hier de huidige statuten van IVNHelden (deze statuten zijn niet aangepast voor wat betreft namen en adressen bestuur). Huidige statuten.

Bij deze volgen de concept statuten van IVN Nederland. De getoonde statuten moeten nog worden gecorrigeerd voor wat betreft de namen en adressen van de secretaris. Concept statuten

Statuten in het kort:

De vereniging heeft ten doel binnen het gebied van de gemeente Helden en de omringende gemeenten:

Ertoe bij te dragen dat de bevolking zich bewust wordt van de relaties tussen mens, zijn cultuur en de levende en niet levende omgeving.

Mogelijkheden te scheppen voor het tot stand komen van de bewustwording, via zelf beleven, zelf ontdekken en kennis verrijken.

Ter bevordering dat mensen, in het algemeen en met name ook zij, die groepen zijn van de besluitvorming, colleges,  instanties en welke overheidsorganen dan ook, op grond van deze bewustwording gemotiveerd kunnen kiezen voor de wijze waarop nu en in de toekomst behoud en verbetering van de kwaliteit van natuur en milieu tot uitdrukking worden gebracht in hun handelen.

Een bijdrage te kunnen leveren in hun ontwikkeling van natuur en milieubesef hetgeen wil zeggen dat mensen zich mede verantwoordelijk voelen voor, en in harmonie wensen te leven met de andere levende wezens en de stoffelijke wereld.

Zoveel mogelijk mensen die de hiervoor genoemde doelstelling onderschrijven de gelegenheid te verschaffen als werkende leden deel te nemen aan de activiteiten van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie.

Daadwerkelijk mee te werken aan de bescherming van de natuur en het landschap door onnodige verontreiniging en vernieling te bestrijden.

Vereinigingen en andere rechtspersonen die werkzaam zijn op het gebied van natuur-, lanschap-,  of milieubescherming, te adviseren, te ondersteunen of er metterdaad mee samen te werken.

Binnen de vereniging worden geen vergoedingen, behalve vergoeding voor gemaakte kosten, uitgekeerd.