Vertrouwenspersoon

Bent u slachtoffer of getuige van ongewenst gedrag of een strafbaar feit bij een activiteit van onze IVN-afdeling, dan kunt u dit melden bij de vertrouwenspersoon. Let op: als het klachten over of signalen van seksueel misbruik betreft, dan is het melden hiervan zelfs verplicht.  

Taken vertrouwenspersoon

  • Verleent opvang in de vorm van luisteren, bijstaan en adviseren.
  • Geeft uitleg over zijn/haar rol als vertrouwenspersoon en het hanteren van privacyregels.
  • Neemt alleen actie als u dat wilt.
  • Zoekt met u naar oplossingen en adviseert over eventuele vervolgstappen.
  • Begeleidt u bij eventuele vervolgstappen.
  • Geeft nazorg.
  • Registreert de meldingen en behandelt ze als zeer vertrouwelijk.
  • Informeert het bestuur alleen over het aantal meldingen en de aard ervan, maar verstrekt geen inhoudelijke informatie zoals namen van betrokkenen.
  • Heeft als iedere IVN-er een meldingsplicht als het om klachten over of signalen van seksueel misbruik gaat. Het slachtoffer zelf bepaalt of er wel of niet aangifte wordt gedaan.

Contactgegevens vertrouwenspersoon

Binnen onze afdeling is  mevrouw Emelie Vogel-Meijer benoemd tot vertrouwenspersoon.
Zij is per mail te bereiken: emelie.meijer@gmail.com

Omgangsregels

Wij hebben afspraken gemaakt hoe wij binnen onze afdeling respectvol met elkaar willen omgaan in een plezierige en veilige omgeving. In het document Omgangsregels leest u meer over onze normen en waarden.