AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Dit is een door de EU vastgestelde Algemene Verordening Gegevensbescherming. En deze heeft ook voor IVN, afdeling Enschede gevolgen. Uitgangspunt hierbij is dat u als lid, huisgenootlid of donateur geen nadeel mag ondervinden van het feit dat IVN- Enschede persoonsgegevens van u verzamelt, opslaat, verwerkt, gebruikt.
IVN- Enschede (in de AVG ‘verwerkingsverantwoordelijke’) moet van u (‘betrokkene’) toestemming hebben om persoonsgegevens van u te verzamelen, te verwerken en te gebruiken. U kunt op ieder moment zo’n gegeven toestemming ook weer intrekken, waarna IVN -Enschede uw gegevens onmiddellijk dient te verwijderen of zodanig te wijzigen dat zij niet meer tot u zijn te herleiden.
Verder mag IVN- Enschede uw gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze ooit zijn verkregen. Als u bijvoorbeeld bij de aanmelding voor IVN uw geboortedatum hebt opgegeven, dan mag IVN u niet op uw verjaardag een felicitatiekaart sturen.
Degenen binnen IVN -Enschede die kennis hebben van uw persoonsgegevens, hebben geheimhoudingsplicht. Zij mogen die gegevens niet aan derden bekend maken, of zelf gebruiken voor eigen doeleinden.
Door IVN -Enschede worden uw gegevens gebruikt om u op de hoogte te stellen van activiteiten en gebeurtenissen. Dit betreft zowel eigen activiteiten als activiteiten van de moedervereniging, de zusterverenigingen en van verwante lokale verenigingen als KNNV, VvTW en Nivon.
Uw gegevens worden centraal geregistreerd bij het IVN- Landelijk in het programma Procurios. IVN -Enschede sluit zich aan bij het privacy-beleid van IVN -Landelijk, zoals beschreven in hun Privacy Statement (www.ivn.nl/privacy-statement). De secretaris/ledenadministrateur en een tweede ledenadministrateur hebben lees- en schrijfrechten in Procurios. En ten behoeve van het versturen van het verenigingsblad Gidsengids heeft de redactie leesrechten in Procurios. Ook de werkgroep PR en Communicatie heeft leesrechten.
Voor het drukken en verspreiden van de Gidsengids stuurt de redactie voor iedere uitgave een adressenbestand naar Editoo. De algemene voorwaarden van Editoo (https://editoo.nl/nl/algemene-voorwaarden) garanderen een veilige behandeling van dit adressenbestand.
Op website en facebook van IVN -Enschede worden alleen adressen, telefoonnummers en e-mailadressen gepubliceerd van personen die daartoe expliciet toestemming hebben gegeven. Foto’s waarop personen duidelijk herkenbaar zijn, worden alleen gepubliceerd met instemming van die personen.
Voor administratieve doeleinden worden op onregelmatige tijdstippen door de secretaris adreslijsten verschaft aan de voorzitter, de penningmeester en de beheerder van de lief-en-leedpot.
Bij het versturen van mail aan groepen leden wordt gebruik gemaakt van bcc.
Uit bovenstaande blijkt dat IVN -Enschede zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat. Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen het bewaren van uw gegevens, dan kunt u dat schriftelijk melden aan de secretaris. Uw gegevens worden dan verwijderd, maar tegelijkertijd zult u dus geen Gidsengids meer kunnen ontvangen, en kunt u ook niet meer van activiteiten op de hoogte worden gebracht.