Waverhoek

De Waverhoek is een 60 hectare groot moerasgebied in de Polder Groot-Mijdrecht in de provincie Utrecht tussen Botshol en Waverveen. Het natuurgebied is op 30 juni 2007 officieel geopend en bestaat uit een gedeeltelijk afgegraven polder die voor een groot deel onder water staat. Het gebied wordt beheerd door Natuurmonumenten en grenst aan het natuurgebied Botshol en Fort in de Botshol.

LandschapEerste verbindingsgebied
Het natuurgebied Waverhoek maakt deel uit van Plan de Venen Dit plan zorgt onder andere voor meer natuur en recreatie in dit gedeelte van het Groene Hart. Op termijn zal Polder Groot Mijdrecht Noord-Oost zorgen voor een ecologische verbindingsroute voor aangrenzende natuurgebieden zoals Botshol en de Nieuwkoopse plassen. Vogels en andere dieren kunnen dan ongestoord heen- en weer pendelen. 
Waverhoek is het eerste natuurgebied dat in het kader van die verbinding is ontstaan.LandschapNieuwe natte natuur
Dit eerste verbindingsgebied is ingericht als nieuwe, natte natuur: een begeleid natuurlijk moeras. Er zijn plassen gegraven die omzoomd raken met rietkragen, biezen en lisdodde. Het waterpeil is hier verhoogd tot plas-dras en is maximaal een meter diep. Door een afwisselend waterpeil in dit moerassige gebied krijgen bomen geen kans en zal een moerasbos niet zo snel bereikt worden. De vermenging van brak- en zoetwater biedt de basis voor een veelzijdig en zeldzaam ecosysteem, evenals het waterpeil en peilschommelingen (natuurlijk waterpeil).

De vegetatie bestaat uit zowel droog als natte rietvelden en een klein gedeelte moerasstruweel. Een natuurlijk waterpeil zorgt ervoor dat het gebied 's winters overstroomt en zomers de zaden van riet kunnen kiemen. Speciale 'legakkers' zijn midden in het open water aangelegd om de oppervlakte aan rietvegetatie te vergroten. De rietvelden hebben een zeer belangrijke functie als foerageer- of broedgebied en een grote variatie aan vogels profiteert hiervan, zoals water- moeras- en rietvogels.  

Lees verder over Natuurgebied Waverhoek