Overig

Nieuwsbrief maart 2023

Barneveld 11 maart 2023

Voorjaarsledenvergadering – dinsdag 4 april

avr_8729 ivn barneveld
Agenda voorjaarsledenvergadering 

4 april, aanvang 19.30 uur 
Locatie: IVN Natuureducatief Centrum Schaffelaar Erf

 1. Opening door de waarnemend voorzitter 
 2. Vaststelling agenda 
 3. Mededelingen 
 4. Voorstellen nieuwe kandidaat-bestuursleden 
 5. Overdracht voorzitterschap 
 6. Verslag Najaarsledenvergadering 8 november 2022 
 7. Vastellen financieel verslag 2022 
 8. Informatie over voortgang plannen 2023 
 9. Rondvraag 
 10. Sluiting van de vergadering 

Na de pauze is er een presentatie van Stichting Mooi Binnenveld. Er zal een toelichting komen over  hun project. Graag zien we je tijdens de voorjaarsledenvergadering! 

 

Betaling contributie 2023  

Ondanks de landelijke IVN contributiestijging en de ook voor ons forse toename in kosten heeft het Bestuur besloten om voor dit jaar geen contributieverhoging door te voeren. De standaard jaarbedragen blijven dus voor Leden € 24 en voor Huisgenootleden € 6. Voor Donateurs blijft het standaardbedrag  €12. 

Veel van de Leden en Donateurs hebben hun contributie / donatie voor 2023 al overgemaakt. Namens het Bestuur onze dank daarvoor. 

Degenen die hier nog niet aan zijn toegekomen wil ik hierbij verzoeken om de contributie / donatie voor 2023 over te maken naar ons bankrekeningnummer NL71 RABO 0385 5616 52 t.n.v. IVN Barneveld o.v.v. ‘contributie / donatie 2023’. Hogere bedragen dan de standaard jaarbedragen mogen natuurlijk zoals altijd ook. 

PS Voor de Leden die zich landelijk bij IVN Nederland hebben aangemeld als Lid geldt dat hun contributie automatisch wordt afgeschreven door IVN Nederland. Dat wordt dan €25 omdat zij de contributieverhoging wel doorgevoerd hebben. 

Vogelaarscontactdagen in 2023  

De eerste contactdag van dit jaar hebben we al weer achter de rug. Na deze zeer succesvolle dag  waarbij we Zeeland bezocht hebben in januari, hebben we weer een mooi vervolg programma voor dit  jaar op gesteld. We hopen jullie te ontmoeten op (een van) deze dagen! 

Marco van Reenen en Daan Kuiper

Zaterdag 11 maart 2023 – Sallandse Heuvelrug 

Op zaterdag 11 maart brengen we een bezoek aan de Sallandse Heuvelrug. Dit gebied tussen Holten en Nijverdal, dat bestaat uit bos en heuvelachtige heidevelden, is bijna on-Nederlands met z’n hoogteverschillen en vergezichten. In dit natuurgebied verblijven de laatste korhoenders van Nederland. Het gaat niet goed met deze populatie. Jaarlijks worden er korhoenders uit Zweden bijgeplaatst om tijd te winnen. Hopelijk herstelt het gebied zich snel genoeg en kan de populatie zich in de toekomst zelf in stand houden.  

We gaan tijdens deze contactdag op zoek naar deze prachtige soort en maken een mooie wandeling over de Sallandse Heuvelrug. Onderweg zijn we uiteraard ook scherp op soorten als  klapekster, kruisbek of roodborsttapuit. We combineren dit gebied wellicht ook met een ander mooi gebied in de buurt. We vertrekken om half zeven vanaf de Vetkamp en hopen halverwege de middag weer terug te zijn. Aanmelden kan bij Marco van Reenen: mcvanreenen@gmail.com. 

Zaterdag 22 april 2023 –Landje van Geijsel, Groen Jonker, Waverhoek, 

De voorjaartrek is in volle gang. We verlangen er naar om veel vogels die we een tijd niet meer gezien  of gehoord hebben weer te verwelkomen in ons mooie landje! 

Op deze dag bezoeken we 3 mooie gebiedjes onder de rook van Amsterdam.  

Het Landje van Geijsel.  

Dit befaamde stukje grond is een plas-dras weide vogelgebied en wordt van begin februari tot in mei  onder een laagje water gezet. Dit maakt het erg aantrekkelijk voor vogels en vogelaars. Het werkt als  een magneet op vogels die terugkomen uit Zuid-Europa en Afrika, die hier neer strijken om op te  vetten. Ook slapen ze hier graag omdat dit een veilig plekje is. Grutto’s (soms wel enkele duizenden), scholeksters, kemphanen, kieviten, smienten, pijlstaarten, en vele andere soorten (soms ook de wat  zeldzame) zijn dan hier te bewonderen. 

De Groene Jonker. 

Dit relatief nieuwe natuurgebied bij Zevenhoven is sinds de ontdekking van een broedpaar kleinst waterhoen (in 2010) bekend is bij elke vogelaar. Het is een (inmiddels wat minder) open moeraslandschap, waar vaak leuke soorten worden waargenomen. Om een indruk te geven: Op 23 april vorig jaar zijn o.a. de volgende soorten waargenomen: zomertaling, porseleinhoen, geoorde fuut, bosruiter, dwergmeeuw, sprinkhaanzanger,  blauwborst e.v.a. In totaal 63 soorten. Dat belooft wat! 

We maken een wandelroute waarbij we het hele gebied mooi te kunnen overzien.  

Waverhoek. 

Waverhoek is een 60ha groot veenmoeras. Een gebied waar watervogels en moerasvogels zich heel  goed thuis voelen. Hier maken we kans op b.v. kleine plevier, kemphaan, witgat, zwarte ruiter,  groenpootruiter. Ook wordt het gebied af en toe bezocht door wat meer zeldzame vogels. Tijdens een wandeling van ca 2 km zullen we ons ook hier prima vermaken! 

We verzamelen op 5.30u op de Vetkamp en zijn aan het einde van de middag weer terug. Opgeven bij Daan Kuiper: akuiper@solcon.nl

Zaterdag 20 mei 2023 – De Weerribben 

De Weerribben hebben we niet eerder bezocht tijdens een vogelaarscontactdag. Een goede reden om  dit gebied over te slaan hebben we eigenlijk nooit gehad. Het is werkelijk een prachtig gebied van  moerasbos, water en eindeloze rietvelden. Het lijkt ongerept, maar schijn bedriegt: elke meter grond is  hier het gevolg van menselijk ingrijpen; turfwinningen. Daardoor is in de loop der jaren een  schitterend, uitgestrekt gebied van moerasnatuur ontstaan. We bezoeken verschillende locaties en  maken kans op tal van typische riet- en moerasvogels, zoals: snor, sprinkhaanzanger, blauwborst,  purperreiger, waterral en de mysterieuze roerdomp.  

We vertrekken om half vijf vanaf de Vetkamp en hopen rond het einde van de middag weer terug te zijn.  

Aanmelden kan bij Marco van Reenen: mcvanreenen@gmail.com. 

Zaterdag 17 juni 2023 – Fochteloërveen en Diependal 

Op de grens van Friesland en Groningen ligt een uitgestrekt natuurgebied, het Fochteloërveen. Het Fochteloërveen is een van de laatste gebieden met hoogveen in West-Europa. Uiteraard geniet dit gebied bekendheid onder de vogelaars  vanwege de kraanvogels die er broeden. Er zijn echter ook talloze andere vogelsoorten te bewonderen: koekoek, paapje, wespendief, grauwe klauwier, blauwborst etc. Vaak is ook de zeldzame slangenarend in dit gebied aanwezig. We bezoeken de uitkijktoren (de Zeven) die een indrukwekkend uitzicht geeft over het gebied. Uiteraard maken we ook een mooie wandeling.  

Afhankelijk van de tijd die we hebben bezoeken we ook het gebied Diependal. Ook hier is van alles te  zien, maar het meest bijzondere zijn toch wel de roodhalsfuten die hier jaarlijks broeden.  We vertrekken om half vijf vanaf de Vetkamp en hopen rond het einde van de middag weer terug te  zijn.  

Aanmelden kan bij Marco van Reenen: mcvanreenen@gmail.com. 

Zaterdag 2 september 2023 – Westhoek 

Westhoek ligt aan de kust in het noorden van Friesland. Deze plek is boeiend door de mogelijkheid om zeer grote aantallen vogels waar te nemen. In deze  periode van het jaar kunnen zich hier duizenden eenden en steltlopers verzamelen die hier krachten  opdoen voor het vervolg van hun lange trektocht. Vluchten van 10.000 den vogels zijn geen  uitzondering! Ook boeiend zijn de leuke soorten als krombekstrandloper, kleine strandloper, velduil,  kanoet en vele anderen. Vogels die we niet dagelijks waarnemen.  

We zoeken ook nog ander leuke gebiedjes op. Doelsoort is de Reuzenstern! We blijven een hele dag. De exacte planning moet nog worden gemaakt. We vertrekken waarschijnlijk  om ca 6.00u vanaf de Vetkamp.  

Opgeven kan bij Daan Kuiper: akuiper@solcon.nl 

Vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober 2023 – vogeltweedaagse naar een Waddeneiland Zaterdag 18 november 2023 – bestemming nog niet bekend 

Zaterdag 16 december 2023 – Paesens  

Nationale week zonder vlees & zuivel  

Van 6 tot en met 12 maart is het nationale week zonder vlees & zuivel. Wanneer je als volwassene deze week geen vlees en zuivel eet bespaar je wel 193 liter water en 80 kilometer autorijden. Doe je mee?  

Zie voor meer informatie:  

https://www.weekzondervlees.nl

Vacature IVN Barneveld 

We hebben een vacature voor een bestuurslid 

We zijn op zoek naar een enthousiast bestuurslid. Dit omdat Margreet Rouwenhorst heeft aangegeven dat ze het bestuur verlaat. Heb je vragen neem dan contact op met de voorzitter van het IVN via voorzitter@ivn-barneveld.nl.  

Overzicht wandelingen / activiteiten 2023 

 • 22 april 2023 – Natuurwandeling naar Groot Zeilmeer bij Uddel
 • 13 mei 2023 – Voorjaarswandeling / excursie Leuvenumse beek
 • 31 mei 2023 – Natuur en cultuurhistorische wandeling Kootwijk(-erzand) 2 juni 2023 – Nachtzwaluw excursie
 • 17 juni 2023 – Zomerwandeling Landgoed Appel
 • 1 juli 2023 – Op zoek naar insecten en hun sporen
 • 13 juli 2023 – Pinetum Lunteren
 • 12 augustus 2023 – Heide en Bijen
 • 26 augustus 2023 – Lange afstandswandeling (circa 14 km)
 • 14 oktober 2023 – Paddenstoelenwandeling – Schaffelaarsebos

Kijk op de website van https://www.ivn.nl/afdeling/barneveld/ voor de tijden van verzamelen/vertrek van de eerstkomende wandelingen en verdere informatie! 

Data najaarsledenvergadering: 7 november  

Expositie fotowerkgroep IVN Barneveld 

Fotowerkgroep IVN Barneveld exposeert vanaf 28 februari tot 25 april in Het Westhoffhuis  (Dorpsstraat 28) in Lunteren. De expositie is vrij toegankelijk.  

Het thema is dit jaar ‘Een vrij onderwerp uit de natuur’. Dit resulteert erin dat er diverse, bijzondere  foto’s te zien zijn die de schoonheid van de natuur tonen: van insecten tot zoogdieren, maar er is er  meer! Wil jij zien wat de leden het afgelopen jaar in Nederland hebben gefotografeerd en wellicht  inspiratie opdoen om zelf zulke mooie foto’s te maken, bezoek dan de expositie in Lunteren!  

Er hangen in totaal 20 foto’s van de leden van de fotowerkgroep. Het doel is mensen er op te wijzen hoe interessant en mooi de natuur is.  

De fotowerkgroep zoekt overigens ook nieuwe leden. Mocht je een keer mee willen met de fotowerkgroep (op zaterdagochtend), dan kan dit. Je kunt dit laten weten aan de coördinator van de fotowerkgroep, Alie van den Brandhof. 

Dit kan via: ivnfotobarneveld@gmail.com) of via 06 308 15032

Foto: bekertjesmos met dauwdruppel  

(Alie van den Brandhof) 

Natuurlijkerwijze  

Voor berichten die in Natuurlijkerwijze geplaatst kunnen worden, kun je een e-mailsturen naar: redactie@ivn-barneveld.nl. Wim Geelhoed zal voor vragen contact met je opnemen (indien nodig). 

Heb je zelf iets voor de nieuwsbrief?  

Mocht je zelf iets hebben voor in de nieuwsbrief, dan kun je mailen naar: pr@ivn-barneveld.nl

Podcast ‘Toekomst voor de natuur’  

De Vlinderstichting is vorig jaar een podcastserie over de toekomst voor natuur en natuurbescherming  in de Lage Landen gestart. De eerste aflevering is verschenen op zaterdag 5 maart 2022. Anthonie  Stip, ecoloog bij De Vlinderstichting, is inmiddels in de podcasts al met verschillende inspirerende  gasten op zoek gegaan naar spraakmakende verhalen over natuur en natuurbescherming, nu en in de  toekomst. Duidelijk is dat natuur overal is! 

Boek: vuurvlieg, mier en vlinder  

Insecten zijn bijzonder mooi en hebben een fascinerende leefwijze. Dit boek neemt je mee in de  wereld van de zespotigen in de Lage Landen. Het boek beschrijft hoe insecten leven en overleven.  Over sluipmoordenaars, camouflagemeesters en casanova’s onder de insecten. Petra Vijncke gaat in  het boek in op de mysteries van deze kleine wezentjes. Waarom gaan insecten zo hard achteruit en  wat kan jij daaraan doen? Hoe begin je aan het op naam brengen van zespotigen? Gewapend met  een macrocamera verbaast ze zich nog elke dag over de schoonheid van onze inheemse insecten.  Echt een heel leuk boek om te lezen!

Ontdek meer over

Deel deze pagina