Vertrouwenscontactpersonen IVN Assen

De Landelijke Raad van IVN heeft beleid vastgesteld inzake het voorkomen van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag binnen IVN. Dat beleid staat in het document ‘In veilige handen’. In de jaarvergadering op 28 maart 2023 is door IVN Assen besloten dat we daar aan mee werken; een gedragscode is toen vastgesteld.

IVN-activiteiten worden door beroepskrachten en vrijwilligers uitgevoerd. Natuurlijk moet dat in een plezierige en persoonlijk altijd veilige omgeving gebeuren. Vandaar dat we aandacht besteden aan veiligheid binnen IVN.

Stappenplan klachtenprocedure
Wat te doen wanneer u een klacht heeft over het gedrag van een IVN’er? Te denken valt aan: grensoverschrijdend gedrag zoals seksueel getinte, discriminerende of racistische opmerkingen, ongewenste intimiteiten zoals aanrakingen, het zoeken van contact buiten de context van de activiteit, etc. Een integriteitsschending, zoals diefstal of misbruik maken van middelen. Het kan ook gaan om een nare ervaring van uw kind. Kort samengevat; gaat het om gedrag dat als grensoverschrijdend of als kwetsend wordt ervaren en tot doel of gevolg heeft dat iemand zich niet langer veilig voelt.

  1. Indien mogelijk spreekt u de betreffende IVN’er daar direct persoonlijk op aan.
  2. Wanneer dat niet kan, of wanneer u dat te moeilijk vindt, neem dan contact op met onze vertrouwenscontactpersonen Leyla Sever en Ireen W. v.d. Knoop. Dat kan via het emailadres: vertrouwenscontactpersoon@ivnassen.nl

Taak van de vertrouwenscontactpersoon is eerste opvang en doorverwijzen naar de professionele vertrouwenspersoon van IVN.

Download hier de: Gedragscode voor vrijwilligers IVN Assen