Vlinderkamp special.

Vlinderkamp special.

AA & Hunze 5 januari 2022

Vlinderkamp Gieten
Lambertus Slatius, namens IVN Aa en Hunze

De naam Vlinderkamp dekt eigenlijk niet de lading
van hetgeen we hebben aangelegd. Het doel was:
het creëren van een leefgebied waar buiten dag- en
nachtvlinders ook ruimte is voor insecten, kleine
zoogdieren, amfibieën en vogels. Voor hen hebben
we een leefomgeving gemaakt waar ze zich alle thuis
kunnen voelen. De Vlinderkamp is voor iedereen vrij
toegankelijk. Dat betekent in feite dat iedereen op
zijn gemak door het gebied kan wandelen.

Ontstaansfase
Lang is in Gieten gezocht naar een geschikte plaats om
een vlindertuin of ­kamp te ontwikkelen. Totdat een
toenmalig bestuurslid van het IVN Aa en Hunze het oog
liet vallen op een stuk verloren en verwilderd terrein
bij de ingang van het dorp vanaf de N34. De eerste
gesprekken met wethouder Heijerman van de gemeente
Aa en Hunze vonden plaats in oktober 2015. Dit burger­-
initiatief wilde hij graag steunen maar er was een klein
probleem: het terrein was niet van de gemeente maar
van de provincie. Gesprekken over het terrein dat dit
tezijnertijd naar de gemeente over zou gaan waren al
gaande. De gedachte van de wethouder was: begin er
maar aan want met de provincie komen we er wel uit.
Dat de gemeente welwillend was kwam ook naar voren
tijdens de vervolggesprekken. Zo stelde men voor om
ook het perceel naast het terrein erbij te nemen. Zo
kregen we twee kavels om te gebruiken: het deel van de
Vlinderkamp en een deel van de oude spoorbaan Gieten
– Stadskanaal die in 1977 is opgebroken.
Het overleg met de gemeente liep vlot en dus werd
het financiële gedeelte eenvoudig afgehandeld. De
symbolische huur van 1 euro werd direct geschrapt en
wij hebben een eenmalige financiële bijdrage van de
gemeente niet aangenomen. We hadden van tevoren
al voorzien dat het regelmatig maaien van het
Vlinder­kamp ons veel werk zou gaan opleveren. De
eenmalige bijdrage werd daarom omgezet in het regelmatigVlinderkamp Gieten aanleg 2016

maaien van de paden op de Vlinderkamp
door de gemeente. In het najaar worden het maaisel en
de takken van het grootonderhoud (80% van het terrein
wordt gemaaid) door de gemeente afgevoerd. Naast
hulp van de gemeente hebben we bij de aanleg van
de insectenmuur hulp gehad van Landschapsbeheer
Drenthe. Zij leverden het vereiste leemhoudende zand
en met hun kennis hebben we de muur ingericht. Ook
hebben we struiken gekregen die een aanvulling zijn op
de reeds aanwezige beplanting.

Ontwikkeling van het gebied en beheer
Het gebied dat we van de gemeente in bruikleen
hebben was een overhoek met veel bomen, bramen
en manshoog riet. In de volksmond een rommelhoek,
platgezegd: een bende. Eind 2016 zijn we met de werk­-
zaamheden begonnen. Om een begin te krijgen heeft
de gemeente het gebied met een klepelmaaier toegan-­
kelijk gemaakt. De rest, het open maken van het terrein
en paden aanleggen, is met menskracht gedaan. Wat
tegenwerkte was dat Rijkswaterstaat een deel heeft
gebruikt voor opslag van materialen voor aanleg van
wegen. De overblijfselen hiervan zijn nog terug te
vinden in de grond.

Om het gebied aantrekkelijker te maken voor vlinders
en insecten gaan we de komende jaren het gebied
verschralen, dat wil zeggen maaien en het gemaaide
gras afvoeren. Een beheerplan voorziet in het staps­-
gewijs jaarlijks 20% niet maaien op een ander deel
van het terrein. Om het gebied aantrekkelijk te maken
voor vogels, muizen en dergelijke, zijn van de gekapte
bomen en struiken takkenrillen gemaakt. Hierin kan
worden gebroed of ze doen dienst als schuilplaats. Om
dezelfde redenen is een gedeelte van de aanwezige
braamstuiken blijven staan. In het gebied staan wilgen,
berken, wilde kersenbomen en meerdere soorten
bloeiende en besdragende stuiken. Zij bedienen zowel
de vlinders als andere insecten in het voorjaar en in het
najaar kunnen de vogels hier voedsel vinden. Voor de
Citroenvlinder zijn vuilbomen geplant.

vlinder-libelle-paneel
Educatie
Educatie is een belangrijke doelstellingen van het IVN.
Met behulp van dit Vlinderkamp willen we de mensen
kennis laten maken met vlinders en insecten. Zo kun
je de bewoners laten zien hoe je in je eigen tuin met
eenvoudige middelen een insecten/vlindervriendelijke
omgeving kunt maken. Zo komen de mensen een bijen-­
hotel, een broeihoop, een insectenmuur en verschil­-
lende soorten nestkasten tegen. Verder zijn er verdeeld
over het terrein informatieborden geplaatst over dag­-
en nachtvlinders, libellen, vleermuizen en nestkasten.
Het paneel bij de ingang geeft uitleg over het bijenhotel,
de levenscyclus van bijen en de betekenis van bijen voor
onze voedselvoorziening.
De afgelopen jaren hebben we in de Vlinderkamp een
aantal keer natuurles gegeven aan kinderen van de BSO
de Buitenboel. De open dagen die het IVN Aa en Hunze
in het verleden hier heeft gehouden werden door tien­
tallen mensen bezocht. Ook zie je regelmatig mensen
rondlopen, die langere tijd voor de informatiepanelen
staan.Vlinderkamp

Inventarisatie
Om de ontwikkeling van het terrein te volgen wordt
iedere twee jaar de flora geïnventariseerd. In 2020
zijn 93 soorten gevonden. Bijna 20 soorten zijn in de
afgelopen jaren niet meer waargenomen. Er groeien
23 soorten struiken. Het aantal soorten dagvlinders
varieert per jaar. In totaal zijn 13 soorten dagvlinders
waargenomen. Het zijn voor het merendeel de bekende,
algemene soorten.

Plannen voor de toekomst
We zullen de komende jaren doorgaan met het
verschralen van het terrein. Daarnaast gaan we selectief
bomen, o.a. wilgen en berken vervangen door inlandse
struiken. Ook zullen we de bomen niet al te groot
moeten laten worden.

Waar vindt u de Vlinderkamp?
U neemt de afslag Gieten van de N34. Bij het verlaten
van de snelweg bij de tweede rotonde bij de ingang van
het dorp vindt u het gelijk links van de weg.

In de Vlinderkamp Gieten sinds 2016 waargenomen vlinders.

 

Bont zandoogje
Atalanta
Boomblauwtje
Bruin zandoogje
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Gehakkelde aurelia
Groot koolwitje
Icarusblauwtje
Klein geaderd witje
Klein koolwitje

Dagpauwoog

 

Deel deze pagina