Over Nederland Zoemt

Nederland Zoemt is een project van IVN Natuureducatie, opgezet met LandschappenNL, Naturalis en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Het doel van Nederland Zoemt is het structureel vergroten van het voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.

De Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar

Meer dan de helft van alle 358 bijensoorten is bedreigd. Bijen zijn ontzettend belangrijk voor onze voedselvoorziening: 80% van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten.
De grootste bedreiging voor de wilde bij is het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit zijn directe gevolgen van de intensieve grootschalige landbouw, verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Heggen, bosjes en houtwallen zijn grotendeels verdwenen en daarmee ook veel nestplaatsen van de bij.

In heel Nederland willen we de leefomstandigheden van de wilde bij verbeteren. Daarbij willen we iedereen betrekken. We richten ons op gemeenten om bijvriendelijk te worden, maar ook alle inwoners – jong tot oud, vrijwilliger tot beroepskracht, leek tot specialist – van Nederland roepen we op om in actie te komen voor de wilde bij!