Moeras Purmerbos

sfeer opnameMet de aanleg van het Purmerbos is in fase 4, het natuurdeel van het Purmerbos, tegen de Purmerringdijk een deel van het bestaande weiland afgegraven en zijn er een paar waterpartijen in opgenomen. Het bestaande slotenpatroon werd gehandhaafd. Dit was het begin van het ontstaan van het moeras. Het natte gebied heeft zich ontwikkeld van een weidelandschap tot een volwaardig moerasgebied. Riet, water, bloemrijke stukjes, insecten en vogelrijk met onder andere soorten als roerdomp, waterral, blauwborst, kleine karekiet en rietzanger. Omdat ook voor dit deel het feitelijke beheer en doelstelling essen-beukenbos was, is er geen structureel beheer voor het gebied geweest. Bloemrijke delen werden nog wel gemaaid, maar rietbeheer was er niet. Sloten en waterpartijen werden niet geschoond. Het moeras ging verruigen en verlanden

De vogelwerkgroep IVN Waterland heeft daarom het initiatief genomen het beheertype te laten wijzigen met ondersteuning van Staatsbosbeheer tot de feitelijke situatie, namelijk moeras.

14 februari 2015 is de aftrap gegeven voor het beheer van het moeras in het Purmerbos. Met de visie voor ogen, meer open water, nieuw riet, verruiging en verlanding tegengaan (het moeras moet moeras blijven) is een klein groepje vrijwilligers aan de slag gegaan. Vanaf oktober 2015 groeide de groep met nieuwe vrijwilligers. Vanaf 2016 is er officieel binnen IVN Waterland een nieuwe werkgroep: Moeraswerkgroep IVN Waterland.

IVN Waterland heeft in overleg vanaf 2017 het beheer van het moeras van Staatsbosbeheer  officieel overgenomen.

harkenDe werkgroep gaat aan de hand van een beheerplan en een jaarlijks werkplan het moeras beheren. Het moerasdeel moet worden omgevormd tot een botanisch rijk moerasgebied met veel ruimte voor water. Door een gevarieerd maaibeheer met jong riet en oud staand riet kan er weer een biotoop ontstaan die aantrekkelijk is voor flora, insecten, vele moeras- en watervogels en(kleine) zoogdieren.

De werkgroep wil dit bereiken door meer open water te verkrijgen. Dit baggerenbetekent dat de vrijwilligers de sloten die zijn verland weer open baggeren en de riet- en lisdodde pollen uit de dichtgegroeide waterpartijen trekken. De bagger wordt gebruikt waar het kan gebruikt om paden op te hogen in het moeras , kaden aan te leggen aan de randen om het water binnen het moeras te houden en verder af te voeren naar de rand van het moeras waar het kan composteren.

bomen verwijderenOok het verwijderen van boom- en struikopslag (een continu proces) is een belangrijke taak. De jonge, kleine opslag wordt uitgestoken met de spade of met de hand uitgetrokken. De grotere struiken en bomen worden eerst gesnoeid en daarna uitgestoken met spade en  met behulp van de bijl worden de dikkere wortels doorgehakt. Zo willen de verruiging in het moeras onder controle te krijgen en te houden.

Verder houden we ons bezig met het uitvoeren van een gevarieerd maaibeleid voor botanische delen en het rietland. Het maaisel wordt grotendeels afgevoerd naar rillen aan de buitenzijde van het moeras.

De werkgroep voert verder onderhoud uit aan het vogelkijkscherm langs de rand van het moeras en een insectenhotel aan de rand van het bos. Monitoring vindt plaats van vogels, planten en kleine zoogdieren.

Op 1 december 2018 zijn er twee informatiepanelen langs de rand van het moeras onthuld. De informatiepanelen vertellen iets over het moeras, het beheer door IVN en over de voorkomende dieren, insecten, zoogdieren en vogels.

paneelDe panelen zijn in eigen beheer gemaakt door leden van IVN Waterland. De foto’s zijn gemaakt door Jan Rijnders, http://www.fotodigitaalonline.com. Het grafisch ontwerp van de panelen is van Nancy Koot, http://www.nancykoot.nl

De werkgroep is in januari, februari, september, oktober en december elke eerste zaterdagochtend van de maand aan het werk van 8.45 uur tot 12.15 uur; in november gaan we de hele dag aan het werk in het kader van de Landelijke natuurwerkdag.

Wilt u meer informatie, een excursie of activiteit aanvragen of wilt u een keer meewerken op een van de werkochtenden, vul dan het contactformulier in of mail naar moeraswg.ivn.w@gmail.com

Cöordinator: Louis Boersma