Werkgroep Natuur en Milieu

 

Een gezamenlijke werkgroep van IVN Uden, Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden  en Vogelwacht Uden e.o..

Plantoetsing

Het doel van deze werkgeroep is om de natuur- en milieuplannen van de gemeente Uden, de stuurgroep Maashorst en provincie te toetsen en waar nodig commentaar te geven en zo nodig zienswijzen en bedenkingen in te dienen. Kansen en bedreigingen op natuur- en milieugebied worden besproken en waar nodig actie ondernomen.

Onderzoek

Daarnaast wordt flora- en faunaonderzoek verricht in de natuurgebieden in en rondom Uden met als doel beheersadviezen te geven.