ANBI

Naam 

IVN Afd. Oisterwijk e.o.

RSIN: 816508926

Contact

Secretariaat IVN Oisterwijk, Oliviersweg 4, 5061 PL Oisterwijk

Bestuurssamenstelling

Ton Willems, voorzitter
Ellen van Rijn, secretaris
Maria Zijlmans, penningmeester

Beloningsbeleid

Bestuur noch leden krijgen een beloning voor verrichtte werkzaamheden. Wel mogen zij gemaakte kosten declareren volgens de in de algemene ledenvergadering vastgestelde richtlijnen.

Beleidsplan

IVN Oisterwijk e.o. is een zeer actieve afdeling. Het hele jaar door worden er activiteiten georganiseerd voor zowel leden als voor het publiek. Bovendien zijn tal van werkgroepen actief die proberen hun kennis over een bepaald aspect van de natuur of het milieu te vergroten. Deze kennis wordt regelmatig met anderen gedeeld tijdens wandelingen en excursies, begeleid door speciaal daartoe opgeleide IVN-natuurgidsen en door middel van cursussen en lezingen. Het programma van deze activiteiten wordt gepubliceerd op de website.

Doelstelling

De vereniging stelt zich ten doel binnen haar werkgebied:

  • ertoe bij te dragen dat de bevolking zich bewust wordt van de relaties tussen de mens, zijn cultuur en de levende en niet-levende omgeving;
  • mogelijkheden te scheppen voor het tot stand komen van deze bewustwording via zelf beleven, zelf ontdekken en kennisverrijking;
  • te bevorderen dat mensen in het algemeen en met name ook zij, die geroepen zijn tot besluitvorming in colleges, instantie en welke overheidsorganen dan ook, op grond van deze bewustwording gemotiveerd kunnen kiezen voor de wijze waarop nu en in de toekomst behoud en verbetering van de kwaliteit van natuur en milieu tot uitdrukking worden gebracht in hun handelen;
  • een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van natuur- en milieubesef, hetgeen wil zeggen dat mensen zich medeverantwoordelijk voelen voor en in harmonie wensen te leven met andere levende wezens en de stoffelijke wereld;
  • zoveel mogelijk mensen die de hiervoor genoemde doelstellingen onderschrijven, de gelegenheid verschaffen als actieve leden deel te nemen aan de activiteiten van het IVN;
  • daadwerkelijk mee te werken aan de bescherming van de natuur, het landschap en het milieu;
  • verenigingen, stichtingen of anderen die werkzaam zijn op het gebied van natuur- landschaps- of milieubescherming te adviseren, te ondersteunen of er metterdaad mee samen te werken.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Jaarverslag

Financiële verantwoording

De exploitatierekening en de balans kunt u opvragen bij de penningmeester van de vereniging.

Voorwaarden en regels m.b.t. aftrekken gift

Om een gift aan een ANBI te mogen aftrekken als gift bij het aangeven van de inkomstenbelasting zijn door de belastingdienst bepaalde voorwaarden vastgesteld. In een aantal gevallen mag men bv. 125% van de gift aftrekken.
Wilt u meer weten over deze regeling klik dan op: Giften ANBI