Natuur en Milieubelangen

Wat doet de werkgroep?

Deze werkgroep richt zich op het beleid van de gemeenten Nieuwegein en IJsselstein betreffende de inrichting en onderhoud van het gemeentelijk groen. Zij reageert op visies en plannen van de gemeente en geeft zo nodig wel adviezen. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van kapaanvragen voor bomen.

Binnen de gemeente IJsselstein is de werkgroep vertegenwoordigd in het Groen Platform IJsselstein (GPIJ), dat dezelfde doelstelling nastreeft.

Ook andere (semi-)overheidsinstanties zoals provincie, waterschap en Rijkswaterstaat ontwikkelen visies en nemen beslissingen die van invloed zijn op natuurwaarden, natuurbeleving en milieu. De werkgroep probeert te bevorderen dat deze instellingen de belangen van natuur en milieu zorgvuldig meewegen.

Doel van de werkgroep:

Met haar activiteiten streeft de werkgroep er naar bij alle voorliggende plannen de aanwezige natuurwaarden te beschermen en zo mogelijk te versterken.

 

Wat maakt deze werkgroep zo leuk en interessant?

Om het groenbeleid te beïnvloeden is het nodig om je te verdiepen in de achtergronden. Daarbij kun je de kennis die je hebt opgedaan over ecologie, flora en fauna gebruiken en vergroten, of er juist mee kennismaken. Al doende leer je het nodige! Verder heb je contacten met uiteenlopende personen en organisaties.

Het allerleukste is het om te ervaren dat je inspanningen ook resultaat hebben!

 

Huidige projecten:

Toekomstvisie bomen A’damRijn en Lek kanalen

Op dit moment is Rijkswaterstaat (RWS) bezig om een toekomstvisie op te stellen voor de bomen op haar grondgebied langs het A’damRijn Kanaal en Lekkanaal. Tot op heden lag er helemaal geen visie en verrichtte RSW onregelmatig onderhoud. De werkgroep levert een bijdrage. Waarschijnlijk zal deze visie dit jaar nog gereed komen.

Natuurwaardenkaart

In IJsselstein heeft het Groen Platform er mede toe bijgedragen dat er een Natuurwaardenkaart is opgesteld door de gemeente. Deze kaart geeft een overzicht van groengebieden met belangrijke natuurwaarden in de gemeente en beschrijft belangrijke groene verbindingen naar het buitengebied . Er ligt nu een opgave om deze belangrijke natuurwaarden en verbindingen minimaal  te behouden voor de toekomst en zo mogelijk te versterken.  Dit is een langdurig proces.

Natuurkaart digitale kaart versie A3

Bouw politiebureau

In Nieuwegein wordt een nieuw politiebureau gebouwd bij de afrit van Nieuwegein-Zuid. Dit is een locatie die deel uitmaakt van het NatuurNetwerk Nieuwegein en daarom een belangrijke natuurfunctie heeft. IVN is uitgenodigd om mee te denken over de inrichting van dit gebied.

Het totale driehoekige gearceerde veld is het gebied waar het politiebureau is gepland. Het gearceerde deel met de pijl wordt de exacte locatie van het nieuwe politiebureau.

Heb je ook interesse om mee te helpen de natuur te redden en te verbeteren? Stuur dan een mail naar ro@ivn-nijeo.nl, en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

Resultaten waar we trots op zijn!

Beatrixsluis

De verbreding van de Beatrixsluis in Nieuwegein (aanleg 3e kolk) is een groot project geweest van Rijkswaterstaat (RWS) dat al in 2016 van start ging en in 2018 is afgerond.
Onze werkgroep is vanaf het begin betrokken geweest bij de voorbereidingen. Dat begon met een bezwaar tegen het ecologisch rapport dat er lag en de voorgestelde groencompensatie.

Uiteindelijk is er na goed overleg met projectleiders en ecoloog van RWS een naar omstandigheden goede compensatie tot stand gekomen. Deze compensatie vond behalve op locatie ook plaats in de noordwest hoek van het gebied Het Klooster.

De officiële aankondiging voor Opening 3e kolk op 6 februari 2019 door Prinses Beatrix. Carin en Ton Baselmans van de werkgroep Natuur en Milieubelangen waren uitgenodigd voor deze feestelijke opening.

Deze foto geeft een beeld van de sluis waar ook Prinses Beatrix op staat. Het was helaas een regenachtige dag.

Ter compensatie zijn o.a. nieuwe populieren aangeplant (zie foto hieronder) langs de nieuw aangelegde dijk (de oude moest verplaatst worden vanwege de verbreding) ter vervanging van de gekapte bomen langs de oude dijk. Op de achtergrond zie je nog de sluis.

Zoals hieronder te zien zijn er vleermuiskasten opgehangen in het nieuwe compensatiegebied omdat er in het werkgebied vleermuizen aanwezig waren. De oude gekapte bomen dienden namelijk als foerageerroute voor deze dieren en deels als nestplaats. Dat is ook de reden dat de nieuw aangeplante bomen op de vorige foto een groter formaat hadden om de vliegroute van de vleermuizen zoveel mogelijk in stand te houden.

Ruimte voor de Lek

Een bekend landelijk project is Ruimte voor de Rivier. Hier maakt dit project deel van uit. Onze werkgroep was samen met andere belangengroepen vertegenwoordigd in de klankbordgroep die betrokken was bij de (jarenlange) voorbereidingen voor dit project  in overleggen met RWS , Provincie en gemeenten.

 

Deze foto is genomen tijdens de starthandeling van het project in maart 2014 . Voor deze officiële start was een schoolklas uitgenodigd .

 

Onderstaande foto geeft een indruk van de aanleg zoals het graven van de nevengeulen in de uiterwaard bij Nieuwegein (Bossenwaard) in oktober 2015. Op de achtergrond een beeldbepalende brug bij Vianen die inmiddels gesloopt is.

Tiendweg

Langs de Weg van De Binnenvaart bij het Tiendpad  in Nieuwegein lag een populierenbos. Dit bos is in 2018 gekapt omdat de bomen te oud werden en daardoor te veel risico gaven om te vallen.

In overleg met de gemeente heeft onze werkgroep samen met leden van de Vogelwacht een beplantings- en inrichtingsplan opgesteld voor het gekapte gebied met nieuwe bomen en struiken. Op deze foto zie je het resultaat na de kap in 2018 en nog voordat de nieuwe aanplant plaatsvond. Er zijn nog enkel bomen en talloze struiken blijven staan. Nu in 2023 is het inmiddels  weer een prachtig nieuw bosje geworden.

Ben je geïnspireerd geraakt door de mooie resultaten van deze werkgroep, en wil je ook graag impact maken met betrekking tot de natuur om ons heen? Meld je dan aan om mee te helpen! We kunnen alle hulp goed gebruiken!

Werkgroep coördinator: Ton Baselmans
ro@ivn-nijeo.nl