Deurnese Peel

De Deurnese Peel is een woest en weinig toegankelijk hoogveengebied tussen Deurne, Griendtsveen en Helenaveen. Het wordt aan de westelijke zijde begrenst door het Kanaal van Deurne en aan de oostelijke zijde door de Helenavaart.

Tot de zeventiger jaren van de vorige eeuw is er nog op industriele schaal turf gewonnen. Hierna zijn er maatregelen genomen om de hoogveenontwikkeling weer op gang te brengen. Op een paar plaatsen wordt de vegetatie weer gedomineerd door veenmossen. Op andere plaatsen door heide en pijpestro. Om terug te komen tot een levend hoogveen is nog een lange weg en zeker in een tijd waar de stikstofdepositie in het gebied nog erg hoog is. Een hoogveen blijft levend als er maar 5 tot 10 kg stikstof per hectare wordt toegevoerd. In de Deurnese Peel is dit 40 tot 50 kg/jaar per hectare.

Er is een LIFE project uitgevoerd waarbij verder gewerkt is aan de stabilisatie van de waterhuishouding in het gebied. Om nog betere voorwaarden te creeren voor de ontwikkeling van een levend hoogveen, een biotooptype dat inmiddels vrij zeldzaam is geworden in Nederland.