Boerenlandvogels hebben het moeilijk

De afgelopen 50 jaar is het Brabantse platteland  ingrijpend veranderd. Ontwatering, ruilverkaveling, schaalvergroting, mechanisatie, uitbreiding infrastructuur, industrialisatie en verstedelijking hebben drastische gevolgen gehad  voor het Brabantse landschap. Het economische beleid stimuleerde in de landbouw  een steeds efficiëntere bedrijfsvoering en productieverhoging. Geen wonder dat Nederland momenteel de tweede exporteur ter wereld is van landbouwproducten. Dit is alleen mogelijk dankzij een ongeëvenaard intensief gebruik van de aanwezige land- en tuinbouwgronden.  De teloorgang van de natuur in het agrarisch gebied  gaat dan ook nergens zo hard als in Nederland. Een en ander heeft tot gevolg dat de biodiversiteit er steeds verder verslechtert. Volgens Vogelbescherming Nederland is het aantal boerenlandvogels in 50 jaar tijd met 75% is afgenomen.

Mede op verzoek van de gemeente en in overleg met SOVON heeft vogelwerkgroep de Ortolaan van IVN Laarbeek al 3 jaar lang de vogels van het boerenland geïnventariseerd. Hiervoor worden in de land- en tuinbouwgebieden van Laarbeek op een groot aantal locaties (representatief voor dit landschap) alle soorten vogels 5 keer geteld.  Door een aantal jaren te blijven inventariseren  hopen we te kunnen vaststellen of de te nemen maatregelen ter verbetering  van de natuurwaarde van ons landschap een positieve uitwerking hebben  op het voorkomen van de boerenlandvogels.

Hoewel aan de reeds uitgevoerde tellingen in Laarbeek nog maar zeer voorzichtige conclusies verbonden kunnen worden, is ook in Laarbeek  een verdere teruggang te zien van de boerenlandvogels.  Herstel van de natuur in het landelijk gebied zou de hoogste prioriteit in een duurzaam toekomstig landbouwbeleid moeten hebben. Het nieuwe Europese landbouwbeleid dient  er in ieder geval voor te zorgen, dat er een verbetering  van de biodiversiteit tot stand komt.

 

Als er niet op korte termijn wordt ingegrepen, wordt het erg stil op het  platteland. Wat is een landschap zonder vogels? Zijn we bereid de inspanningen te verrichten om terug te winnen wat verloren is gegaan?  Een belangrijke opdracht voor ons allen.

Antoon Verhoeven