ANBI gegevens

 

ANBI

IVN is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een instelling die bijdraagt aan het algemeen nut. Doe je een donatie aan IVN of ben je lid, dan kun je dat bedrag aftrekken van je belastbaar inkomen. IVN-lid of donateur worden? Kijk hier.

Lees meer over ANBI
Ook onze afdeling is een ANBI instelling.
Gegevens over onze afdeling tref je hieronder aan.

Naam van de vereniging

De vereniging staat ingeschreven als IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Laarbeek. De nu gebruikte verkorte naam is IVN afdeling Laarbeek.

RSIN-nummer

Het RSIN-nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van IVN Laarbeek is: 805489319.

Contactgegevens

Zie Adressen

Doelstelling IVN Laarbeek

In navolging van de landelijke vereniging heeft IVN Laarbeek de volgende missie:
IVN tracht het milieubewustzijn en het contact tussen mens en natuur te vergroten.

De statutaire doelstelling vermeldt dat IVN Laarbeek zich ten doel stelt:

ertoe bij te dragen dat de bevolking bewust wordt van relaties tussen de mens, zijn cultuur en de levende en niet-levende omgeving;
mogelijkheden te scheppen voor het tot stand komen van deze bewustwording, via zelf beleven, zelf ontdekken en kennisverrijking;
te bevorderen dat mensen in het algemeen en met name ook zij, die geroepen zijn tot besluitvorming in colleges, instanties en welke overheidsorganen dan ook, op grond van deze bewustwording gemotiveerd kunnen kiezen voor de wijze waarop nu en in de toekomst behoud en verbetering van de kwaliteit van natuur en milieu tot uitdrukking worden gebracht in hun handelen;
een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van natuur- en milieubesef, wat wil zeggen dat mensen zich mede verantwoordelijk voelen voor en in harmonie wensen te leven met de andere levende wezens en de stoffelijke wereld;
zoveel mogelijk mensen die de hiervoor genoemde doelstellingen onderschrijven, de gelegenheid verschaffen als werkende leden deel te nemen aan de activiteiten van het IVN;
daadwerkelijk mee te werken aan de bescherming van de natuur, het landschap en het milieu;
verenigingen, stichtingen of anderen die werkzaam zijn op het gebied van natuur-, landschaps- of milieubescherming te adviseren, te ondersteunen of er daadwerkelijk mee samen te werken.
IVN Laarbeek tracht dit doel te verwezenlijken door:

het organiseren van natuur- en milieu educatieve activiteiten, waardoor en waarmee de bevolking in het werkgebied wordt bereikt;
het op positieve wijze beïnvloeden van het beleid en de activiteiten van de plaatselijke overheid op het gebied van natuur- en milieu (educatie);
het ondersteunen van het werk van het onderwijzend personeel van de scholen, gevestigd in het werkgebied, voor zover het natuur- en milieueducatie betreft;
alle andere wettige middelen en meer speciaal het aantekenen casu quo indienen van bezwaar en beroep, in woord en/of geschrift zowel op administratiefrechtelijk als op strafrechtelijk gebied, tegen (rechts) handelingen in strijd met datgene wat de vereniging casus quo het IVN nastreeft.
Waar mogelijk dient te zake van de uitvoering van de doelstelling, aan samenwerking met het IVN prioriteit worden gegeven.
Beleidsplan IVN Laarbeek
In de statutaire tekst hoe IVN Laarbeek haar doel tracht te verwezenlijken.
Hiertoe is een aantal werkgroepen in het leven geroepen:

Werkgroep Biodiversiteit
Werkgroep Bomenschouw
Werkgroep Contactavonden
Werkgroep Evenementen
Werkgroep Foto
Werkgroep Jeugd
Werkgroep Planten
Werkgroep Publicatie
Werkgroep Vleermuizen
Werkgroep Wandelingen en Natuurgidsen
Werkgroep Water
Vanuit deze werkgroepen worden activiteiten ondernomen, die niet alleen open staan voor de leden van IVN Laarbeek, maar ook voor andere belangstellenden, zoals:

Vogelexcursies
Lezingen
Inventariseren van wilde planten
Jaarlijkse Natuurwerkdag
Plantenexcursies
Natuurwandeling met gids
Kikkerconcert
Natuur cursussen
Tuinreservaten cursus
Vleermuizenexcursies
Jeugd waterbeestjes
Jeugd avondwandeling met nachtdieren
IJsvogelwand maken, vleermuisbunker
Geo-Caching wandelingen
Enz.
De vereniging kent in totaal ruim 170 leden waarvan de actieve leden in één of meerdere van de bovengenoemde werkgroepen deelnemen.
Om leden vermindering tegen te gaan, organiseert de vereniging o.a. cursussen, lezingen en activiteiten.
De Persberichten worden naar de krant gestuurd, uitnodigingen voor activiteiten worden gemaild, de website wordt up-to-date gehouden en de vereniging is ook actief op Facebook. Ook staat IVN

Laarbeek meerdere keren per maand in de plaatselijke krant en proberen zij op deze wijze binnen te dringen bij meerdere huishoudens. Door de samenwerking met verschillende organisaties – zoals het Laarbeeks Landschap, Brabants Landschap, BMF, Natuurmonumenten, Bomen Stichting en andere IVN afdelingen – vergroot IVN Laarbeek het bereik en de mogelijkheden.
De doorgaande gesprekken die IVN Laarbeek voert met de afdeling Groenbeheer van de Gemeente Laarbeek zorgen ervoor dat er – indien nodig – advies wordt gevraagd en hulp wordt geboden. Het burger contact wordt daarbij niet vergeten.

Vrijwilligers  en bestuurders mogen onkosten declareren. IVN Laarbeek kent geen beloningsmodel voor de gemaakte uren.

Huisvesting IVN Laarbeek

IVN Laarbeek heeft beschikking over een prachtig gebouw, geschonken door Bavaria.
Rondom het gebouw is een Heemtuin in ontwikkeling.

Jaarverslag

Zie jaarverslag