ANBI

Naamstelling

Naam: IVN Born - Land van Swentibold

Statutaire naam: Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, afdeling Land van Swentibold.

IVN Born - Land van Swentibold is een zelfstandige vereniging en functioneert als afdeling van het landelijke Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN).

RSIN

RSIN-nummer: 803066223

Postadres

IVN Born – Land van Swentibold
Dr. Duijsenslaan 23
6127 CV Grevenbicht

Doelstelling

IVN Born - Land van Swentibold draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap. Door mensen meer kennis van en waardering voor de natuur bij te brengen, voelen zij zich meer betrokken bij het behouden van natuur, milieu en landschap, en hebben zij meer oog voor duurzaamheid.

Beleidsplan in hoofdlijnen

Wat doet het IVN Born – Land van Swentibold (2015-2017):

 • Jaarlijks opzetten van een van een aantrekkelijk activiteiten-programma o.a. wandelingen, lezingen en excursies voor alle belangstellenden. 
 • Opzetten van groene cursussen en laagdrempelige (b.v. beperkte deelnamekosten) cursussen voor alle belangstellenden. 
 • Opzetten van cursussen voor actieve leden ter verhoging van hun vaardigheden (b.v. Natuurgidsencursus).
 • Actief werken aan groenonderhoud (knotbomen en IVN-tuin Den Haof).
 • Inzetten voor behoud en uitbreiding van de natuurlijke omgeving.
 • Samenwerken met lokale overheden (gemeente, waterschap, provincie etc.), met andere IVN-afdelingen en andere groene organisaties ter realisatie van onze doelstellingen.
 • Nieuwe leden aantrekken en enthousiast maken voor het werk en de doelstellingen van IVN.

Bestuurders
 

Voorzitter Arno Duwel personalia
Secretaris Neli Kalisvaart personalia
Penningmeester Meinse van der Velde personalia
Bestuurslid Arno Huis in 't Veld personalia
Bestuurslid VACANT  
     

Functies van de bestuurders

Voorzitter:

 • behartigt de algemene gang van zaken in de afdeling,
 • geeft leiding aan de bijeenkomsten van het afdelingsbestuur,
 • zit de ALV (Algemene LedenVergadering) en de Coördinatorenvergadering van de afdeling voor,
 • onderhoudt de interne en externe contacten,
 • rapporteert de activiteiten van het bestuur aan de leden,
 • bemiddelt bij interne geschillen.

Secretaris:

 • coördineert het secretariaat,
 • behartigt de inkomende en uitgaande correspondentie van het afdelingsbestuur,
 • is verantwoordelijk voor het secretariaatsarchief van de afdeling,
 • maakt verslagen en/ of besluitenlijsten van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen. Delegeert dit eventueel naar andere bestuursleden,
 • stelt het jaarverslag samen in overleg met de bestuursleden,
 • stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor vergaderingen en verstuurt de uitnodigingen.

Penningmeester:

 • draagt zorg voor de financiële gang van zaken in de afdeling,
 • beheert de bank/girorekening(en) van de afdeling,
 • houdt de financiële administratie bij van de afdeling,
 • stelt een financieel jaarverslag op ten behoeve van de ALV, met daarin opgenomen een staat van baten en lasten en een balans,
 • maakt op basis van werkplannen van de werkgroepen in overleg met het bestuur een begroting van inkomsten en uitgaven voor het volgende jaar. Deze begroting wordt aan de ALV ter goedkeuring voorgelegd,
 • onderhoudt de contacten met de gemeenten i.v.m. subsidie,
 • is verantwoordelijk voor de ledenadministratie van de afdeling,
 • draagt zorg voor de inning van de contributie/donatiegelden.

Verwerving van inkomsten

De inkomsten bestaan voornamelijk uit contributiegelden van leden en donateurs. Verder ontvangt de vereniging structureel nog een beperkte subsidie van Gemeente Sittard – Geleen.

Beheer van het vermogen

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester van IVN Born – Land van Swentibold. De jaarstukken worden gecontroleerd door een kascommissie en worden goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. 

Besteding van het vermogen

De jaarlijkse bestedingen bestaan uit:

 • Activiteiten van de werkgroepen
 • Het organiseren van cursussen en de aanschaf van cursusmateriaal en onkostenvergoeding van de cursusleider(s)
 • Vergaderkosten van bestuur en werkgroepen (koffie, koekjes e.d.)
 • Reiskostenvergoeding indien er voor een vergadering of excursie ver gereisd moet worden.
 • Onkostenvergoeding van sprekers
 • Onkostenvergoeding voor externe gidsen
 • Jaarlijks uitje voor de actieve leden
 • Materiaal voor onderhoud gebouwen en materiaal voor de diverse werkgroepen
 • Drukwerk, vooral bestaand uit  het afdelingsblad (kwartaaluitgave)

Beloningsbeleid

Iedereen die binnen de vereniging helpt of een afgesproken taak heeft doet dit pro deo.

Jaarverslag

Het jaarverslag wordt altijd opgenomen in het lentenummer van het afdelingsblad.
Via de navolgende link

Bron6 Lente 2022

 kan dit gedownload worden.

Financiële gegevens

In onderstaande bijlagen zijn de financiële verslagen van de laatste jaren als download opgenomen.

Financieel verslag 2016: Financieel verslag 2016

Financieel verslag 2017: Financieel verslag 2017

Financieel verslag 2018: Financieel verslag 2018

Financieel verslag 2019: Financieel verslag 2019

Financieel verslag 2020: Financieel verslag 2020

Financieel verslag 2021: Financieel verslag 2021