Vogelexcursie in de Jufferswaard en Noordberg, tevens broedvogel inventarisatie voor het SOVON

Beste vogelliefhebbers,

De aangekondigde excursie op 18 mei is tot nader orde uitgesteld.

Zodra er weer nieuwe plannen zijn stel ik u op de hoogte.

Met vriendelijke groet, Els Roode

Op 6 april 2019  vroeg heeft de Vogelwerkgroep een excursie gegeven in de Jufferswaard en Noordberg. Het was meteen een broedvogel inventarisatie voor het SOVON .   Zo'n telling start altijd een half uur voor zonsopkomst en vanmorgen zijn we per abuis een half uur te vroeg gestart.

klok Een aparte gewaarwording was dat. In de bebouwde kom met straatverlichting zongen de merels en roodborstjes al volop en in het nog donkere terrein van de Jufferswaard en Noordberg was het nog heel stil.   We hebben langzaam de eerste vogelsoorten horen starten met zingen. Eerst de roodborst, merel en zanglijster en daarna kwam er steeds iets bij.   Een grote meevaller van dat te vroege opstaan was dat we een patrijs hebben horen roepen. Normaliter treffen we die eigenlijk nooit in de Jufferswaard.   https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/patrijs   Zoals u kunt lezen op de Vogelbeschermingswebsite  was De patrijs onder de voormalige Flora- en Faunawet aangewezen als een soort die mocht worden bejaagd gedurende bepaalde periodes van het jaar. De jacht op de patrijs was echter al lange tijd het hele jaar gesloten, omdat de soort op de rode lijst met bedreigde vogels staat. Onder de Wet natuurbescherming is de soort niet meer aangewezen als bejaagbare soort. Jacht op de patrijs is derhalve helemaal niet meer toegestaan. Een bijzondere waarneming dus!   Leuke en opvallende vogelsoorten die we verder zagen of hoorden zijn: appelvink, roodborsttapuit, zwartkop en fitis. De broedvogeltelling (BMP, broedvogel monitoring project) wordt tegenwoordig in het veld via een APP op de telefoon rechtstreeks ingevoerd bij het SOVON. Dankzij  het gebruik van gps is de lokalisatie van de diverse broed territoria daardoor heel nauwkeurig.   https://www.sovon.nl/nl/BMP   We waren vanmorgen met twee groepjes van vier personen om 6 uur het veld ingegaan en om 8 uur ontmoetten we elkaar gezellig aan de picknicktafel op de Noordberg waar we ons ontbijt hadden.   Tegenwoordig is de BMP-vogelwerkgroep uitgebreid met Bas Kempen en Francis Luijckx er zijn dus 6 mensen (naast Frank, Sjon, Marleen en Els)  beschikbaar om de twee weken van maart t/m juni de telling uit te voeren. Heel fijn!!  

De volgende vogelexcursie op 18 mei 2019 is tot nader order uitgesteld. Zodra er weer nieuwe plannen zijn stel ik u op de hoogte.

  Met vriendelijke groet,   Els Roode, coördinator VWG IVN ZWV els.frank@planet.nl

Appelvink van links naar rechts

Zie ook:

Biodiversiteit in de gemeente Renkum
https://gem_renkum.waarneming.nl/map_lastobs_v2.php