Werkgroep vlinders en libellen

De hoofdactiviteit van de werkgroep is het monitoren van dagvlinders in het gebied bij het Anloër Diepje.  Aan de hand van twee vooraf vastgestelde routes worden in de periode van april tot oktober alle dagvlinders geteld. De routes zijn opgezet in samenwerking met de Vlinderstichting en Staatsbosbeheer en worden ingebracht in het Landelijk Meetnet Vlinders. Het gaat om een algemene, niet soort specifieke telling waarbij alle vlindersoorten worden geteld.

Route 1  (Burgvallen) die wordt gelopen is ca. 2 km lang en ligt voor een deel in bos en open gebied en loopt langs het Anlöerdiepje.

 De 2e route sluit aan op de eerste en loopt langs het fietspad in het gebied van de Gasterse Duinen naar het beginpunt van route 1. 

Orchideeënveld

Landelijk Meetnet Vlinders
Gaat de vlinderstand in ons land achteruit en heeft dat te maken met verdroging of vermesting? Worden er in het noorden minder vlinders waargenomen dan in het zuiden? Gaat het hooibeestje in de duinen even sterk achteruit als in de rest van het land of is er verschil? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, is De Vlinderstichting in 1990 samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gestart met het Landelijk Meetnet Vlinders. Het doel van dit project is het verzamelen van actuele informatie over de veranderingen in de dagvlinderstand in Nederland. Daarom worden, verspreid over het hele land, routes uitgezet die overal op dezelfde manier worden geteld. Met deze meetnetten houden we zo de vinger aan de pols en kunnen de mogelijke oorzaken van veranderingen achterhaald worden.

Contactpersoon:  Marian Swenne
marian.swenne at gmail.com  –  06-83122914