Vogeltellingen

De Holten (broedvogeltelling):
In het voorjaar telt de vogelwerkgroep de broedvogels in het gebied De Holten, aan de westzijde van Vries. Dit zijn zogenaamde BMP-tellingen (Broedvogel Monitoring Project) voor Sovon, een landelijke organisatie op het gebied van vogelonderzoek.
Het gebied is landschappelijk zeer gevarieerd. Het omvat besloten grasland met houtwallen, zandwegen, akkers en het Holtveen, bestaande uit een ven omgeven met bos. Er worden ca. 10 tellingen uitgevoerd in de periode maart-juli, waarvan 1 in de avond en de rest vroeg in de ochtend na zonsopkomst. Hierbij tellen we niet de aantallen vogels, maar het aantal vogelterritoria. In de praktijk komt het er vaak op neer dat een vogel moet zingen (dit is territoriumgedrag) om mee te tellen. Vaak is het waarnemen van een paartje ook voldoende voor een geldige waarneming.
De meest voorkomende soorten in het gebied zijn de Zwartkop, Roodborst, Winterkoning, Tjiftjaf en Merel. Andere vaste broedvogels zijn o.a. Geelgors, Gekraagde Roodstaart, Dodaars, Bosuil en Kuifeend.

De tellingen in 2022 leidden tot een totaal aantal van 347 territoria en 42 verschillende soorten met broedindicatie. Dat is vrij gemiddeld vergeleken met afgelopen jaren, maar als we inzoomen op de soorten, dan zijn er wel veranderingen te constateren.
De top-5 dit jaar bestaat uit Zwartkop (32), Roodborst (31), Merel (30), Tjiftjaf (29) en Winterkoning (28). Nieuwe maxima zijn er voor Boomkruiper (16), Heggenmus (12) en Gaai (6). De Gekraagde Roodstaart (7) heeft het maximum geëvenaard. We hebben zowaar een nieuwe soort, namelijk de Putter. Deze wordt elk jaar wel waargenomen, maar zodra de officiële broedperiode begint stokken gewoonlijk de waarnemingen.
Echt opvallend was het gebrek aan watervogels op het Holtveen. Wel een Dodaars en wat ganzen. Ook nog een Wilde Eend, maar jonge eenden heb ik niet gezien. Geen Kuifeend dit jaar, dat is slechts 1 maal eerder gebeurd (2006). Ik vraag me af of er teveel verstoring is, nu er aan de oostflank talloze paden tot aan het water bij zijn gekomen.
De Fitis (7) heeft het slecht gedaan en heeft daarmee het minimum geëvenaard. Het lijkt er nu op dat Staartmees en Goudhaan echt uit het gebied zijn verdwenen. Daar staat tegenover dat we na jaren weer eens Koekoek (1) en Holenduif (2) in het gebied hebben. Niet dat ik denk dat deze echt waren verdwenen. Ook gemiste soorten van vorig jaar zoals Goudvink (2), Appelvink (1) en Bosuil (1) zitten er dit jaar gewoon weer bij. De Bosuil maakte dankbaar gebruik van een geplaatste nestkast. Voor het 3e jaar op rij hebben we een territorium Kleine Bonte Specht.
Leuke overige waarnemingen waren onder meer een Fluiter (waarneming was te vroeg), een Witgatje en 2 Beflijsters (trekvogels).

Download hier een volledig overzicht van de tellingen.

Overzicht_BMP_De_Holten_2022

 

Bongeveen (herfst- en wintertelling):


Sinds 2010 deed de vogelwerkgroep van IVN Vries maandelijks van september tot februari vogeltellingen in het Bongeveen, dat ligt ten westen van Bunne. In 2017 zijn we hier mee gestopt.

Het KNNV te Assen verricht in dit gebied, dat in eigendom is van Stichting Het Drentse Landschap,  al langer broedvogeltellingen.
Het Bongeveen is een klein restant van wat vroeger een veel uitgestrekter veengebied was. Voor een dergelijk klein gebied heeft het een behoorlijk grote vogelrijkdom. Een typerende soort voor dit gebied is de Wintertaling, waarvan er soms wel ca. 100 geteld kunnen worden. Ook de Watersnip voelt zich hier thuis. Bij vorst trekken echter veel watervogels weg naar gebieden met open water.

Midwintertelling watervogels:
Elk jaar worden er halverwege januari in internationaal verband (van Noorwegen tot Zuid-Afrika) alle watervogels geteld in een selectie van gebieden. Meer informatie is te vinden op www.sovon.nl. IVN Vries telt o.a. de watervogels in het Esveen en Kostersveen (Vries).

Huiszwaluwen atlasblok 12-34:
In de zomer worden de nesten van Huiszwaluwen geïnventariseerd in het atlasblok 12-34 (Heidenheim, Zeegse, Oudemolen, Taarlo)

Overige tellingen:

Verder is de vogelwerkgroep betrokken bij ganzen- en zwanentellingen, MUS (meetnet urbane soorten) en MAS (meetnet agrarische soorten). Meer informatie is te vinden op www.sovon.nl. (ook t.a.v. vacante gebieden). En dan is er natuurlijk nog de jaarlijkse tuinvogeltelling in januari, waaraan u vanuit de huiskamer ook mee kunt doen.