Organisatie

BESTUUR afd. IVN Eelde-Paterswolde 

       
Voorzitter Leo Stockmann glstockmann@hotmail.com 050-3095304
Secretaris Vacature secr.ivnep@gmail.com  
       
Penningmeester Henk von Eije hvoneije@gmail.com 050-3092973
   

NL59 INGB 0000 8202 57 

 
Lid Jos Schlaman josschlaman@gmail.com  

Het lidmaatschap kost sinds 2022 €24,- per jaar en huisgenootleden betalen €10,-.  In principe wordt deze lidmaatschapsbijdrage geind door IVN Nederland. Leden en huisgenootleden hoeven dus niet meer zelf de contributie aan IVN Eelde-Paterswolde over te maken. Donateurs betalen €12,- en zij worden wel verzocht de bijdrage jaarlijks over te boeken naar onze bankrekening.

ING-bankrekeningnummer:
NL59 INGB 0000 8202 57 ten name van IVN-Eelde/Paterswolde

Wij zijn een ANBI vereniging (Met als RSIN nummer: 815292892). De financiele informatie vindt u hier; de (bestuurs)activiteiten over 2021 en de planning voor 2022 hier.

De secretaris, de penningmeester en de ledenadministrateur houden informatie bij van de leden, de jeugdleden, de donateurs en de adverteerders. De jeugdleiding houdt informatie bij van de jeugdclub en de andere werkgroepvoorzitters die van de werkgroepleden. Informatie over de leden geven wij ook door aan IVN-Nederland. Iedere betrokkene heeft daarbij het recht van inzage en correctie van zijn of haar bijgehouden informatie. Ons privacyreglement vindt u hier.

IVN Eelde-Paterswolde heeft twee vertrouwenspersonen. Meer informatie vindt u hier

Op 13 december 2018 zijn de nieuwe statuten en het daarbij behorende huishoudelijk reglement aangepast. Beide zijn hieronder opgenomen.

Statuten IVN Eelde-Paterswolde

Huishoudelijk Reglement IVN Eelde-Paterswolde

SEPA-machtiging IVN Eelde-Paterswolde

Hierboven vindt u de SEPA machtiging in pdf en hieronder in Word.

SEPA-machtiging IVN Eelde-Paterswolde

Foto: Aafke Pot-Ellen