Stichting Natuur- en Milieuorganisaties De Maashorst

De stichting heeft zich tot doel gesteld om vanuit de diverse natuurorganisaties de belangen, aangaande de verdere ontwikkeling en behoud van de Maashorst, te behartigen en een aanspreekpunt te vormen richting de beleidsbepalende instanties.

Woensdag 20 augustus 2014 is de stichting ‘Natuur- en Milieuorganisaties De Maashorst’ opgericht. Onder toeziend oog van notaris Van Gulick werden door Jos van der Wijst (voorzitter), Jan-Willem Hermans (secretaris) en Frans de Laat (penningmeester) de handtekeningen gezet onder de oprichtingsakte.

Natuurorganisaties

In deze stichting zijn een aantal natuurorganisaties ondergebracht die in het natuurgebied de Maashorst actief zijn. Dit zijn: IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Uden, Oss en Bernheze, Vogelwacht Uden e.o., Stichting Natuur en Milieu Landerd, Stichting Dassenwerkgroep Brabant, Stichting Landschapsbeheer Oss en Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden. Van elke organisatie zit een afgevaardigde in de stichting natuurorganisaties de Maashorst.

Deze organisaties werken al negen jaar intensief samen in de Maashorst. In de stuurgroep de Maashorst, waarin diverse instanties zitting hebben zoals de omliggende gemeenten, het Waterschap, Provincie, Staatsbosbeheer, ZLTO, Recron en natuurorganisaties, wordt de verdere ontwikkeling van de Maashorst bepaald. Hierin hebben de natuurverenigingen, naast de Maashorstboeren en recreatieondernemers, een belangrijke rol. Door de kwaliteitsimpuls die dit gebied de komende jaren gaat krijgen is het zaak dat de aangesloten natuurverenigingen als een aanspreekpunt fungeren, waarbij de belangen van de diverse organisaties gezamenlijk worden afgewogen en behartigd. Het inventariseren van de natuurwaarde is een van de taken van de stichting evenals het verzorgen van excursies en het bieden van ondersteuning bij het onderhoud van de natuur. Er is veel kennis en data aanwezig bij de natuurorganisaties maar ook de vele vrijwilligers die hier tijd en energie in willen steken. Door als gezamenlijke stichting te opereren kunnen door genoemde overheidsinstanties met een partij afspraken worden gemaakt. Daarnaast kan optimaal rekening worden gehouden met de aanwezige waarden, bijvoorbeeld bij bosomvorming, nieuwe ontwikkelingen en de verdere inrichting van het gebied.

Er zijn diverse onderzoeken verricht in het natuurgebied. Hieronder staan ze vermeld. Klik op de link en het rapport opent.

Amfibieen