Statuten IVN Bernheze april 2018

Trajectum

 

 

Trajectum Notariaat  20170290/05/HVZ

 

 

 

 

 

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Afdeling Bernheze na statutenwijziging genaamd:

I VN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Bernheze

 

Heden, acht oktober tweeduizend achttien, verschijnt voor mij, mr. Harriët van Zenderen, — notaris te Utrecht: 

mevrouw Gerlinde Lianne van Iren, geboren op een en twintig april negentienhonderd vier en negentig te Ermelo, met kantooradres 3581 CS Utrecht, Maliebaan 48a.  De verschijnende persoon verklaart;

 

 1. De algemene vergadering van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: IVN Vereniging voor Natuur- cn Milieueducatie, Afdeling Bernheze, met statutaire zetel in Heeswyk Dinther, kantoorhoudende te 5473 AC Heeswijk-Dinther, Abdijstraat 55, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 40218051, hierna te noemen: de vereniging heeft op achttien april tweeduizend achttien besloten tot wijziging van de statuten van de vereniging en tot verlening van machtiging aan de verschijnende  persoon om de akte van statutenwijziging te doen verlijden, hetgeen blijkt uit een uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de vereniging, dat aan deze akte wordt gehecht.
 2. Het Landelijke Bestuur (bestuur in de zin van de wet) van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, met stattltaire zetel in de gemeente Amsterdam, kantoorhoudende te 1018 DD Amsterdam, Plantage Middenlaan 2C, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 40531540, heeft op twee oktober tweeduizend achttien, overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 van de statuten van de vereniging, schriftelijk te kennen gegeven geen bezwaar tegen  onderhavige wijziging van de statuten van de vereniging te hebben, hetgeen blijkt uit een onderhands stuk, dat aan deze akte wordt gehecht.
 3. De vereniging is opgericht bij akte, op twintig november negentienhonderd achtennegentig verleden voor mr. Ruurd Homminga, destijds notaris te HeeswijkDinther. De statuten van de vereniging zijn na oprichting niet gewijzigd.

 

 

Ter uitvoering van de hiervoor bedoelde besluiten verklaart de verschijnende persoon de statuten van de vereniging hierbij zodanig te wijzigen dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt:

STATUTEN.

Begripsbepalingen.

Artikel 1

In deze statuten wordt verstaan onder:

a.         IVN; de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, met statutaire zetel in de gemeente Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 40531540;

b.       de vereniging, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Bernheze, bedoeld in artikel 2 lid I van deze statuten;

c.       het bestuur, het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 9 lid I en I I lid van deze statuten, te weten het bestuur van dc vereniging;

d.      de algemene ledenvergadering: het orgaan bedoeld in artikel 2:40 van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 16 lid I van deze statuten, te weten de algemene vergadering van de vereniging;

e,       het reglement: het huishoudelijk reglement van de vereniging, bedoeld in artikel 19 van deze statuten, indien en zolang dit door de algemene ledenvergadering is vastgesteld;

f,       het Landelijk Bestuur, het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 18 lid I en artikel 20 lid I van de landelijke statuten van IVN, te weten het bestuur van IVN;

g.     de Landelijke Raad: het orgaan van I VN dat bestaat uit de stemgerechtigde afgevaardigden als bedoeld in artikel 13 lid I van de landelijke statuten van IVN;

h,     de regio; een verzameling van afdelingen als bedoeld in artikel 12 lid I van de landelijke statuten van IVN', de afdelingen die tot een bepaalde regio behoren, wijzen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 4 van de landelijke statuten van IVN, elk een vertegenwoordiger aan in de betreffende regiovergadering, als bedoeld In artikel 15 lid 5 sub g van deze statuten; de regio's kiezen elk één stemgerechtigde afgevaardigde uit de regiovergadering als lid in de Landelijke Raad, overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 2 van de landelijke statuten van IVN;

i,      het werkgebied: de door het Landelijk Bestuur in onderling overleg met de regio waartoe de vereniging behoort vastgestelde geografische grenzen waarbinnen de vereniging werkzaam Is;

j,     langs elektronische weg, indien degene met wie wordt gecommuniceerd hiermee instemt, kunnen schriftelijke mededelingen aan respectievelijk van de vereniging geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de vereniging respectievelijk degene met wie wordt gecommuniceerd voor dit doel aan degene met wie wordt gecommuniceerd respectievelijk de vereniging bekend is gemaakt;

k.     tegenstrijdig belang, een direct of indirect persoonlijk belang dat strijdig is met het belang van de vereniging en de met de vereniging verbonden organisatie.

Naam en zetel.

Artikel 2.

 1. De vereniging is genaamd; IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Bernheze.
 2. Als verkorte naam gebruikt de vereniging: JVN Bernheze.
 3. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Bernheze

 

Doel.

Artikel 3.

 1. De vereniging stelt zich ten doel binnen haar werkgebied:
  a.     activiteiten te ondernemen op het gebied van natuurbeleving,
  natuureducatie, duurzaamheid en natuurbeheer;

  b.     te bevorderen dat overheidsbestuurders gemotiveerd kunnen opkomen voor behoud en verbetering van de kwaliteit van de natuur en een duurzame leefomgeving;
  c.     daadwerkelijk mee te werken aan de bescherming van de natuur, het landschap en een duurzame leefomgeving op lokaal, regionaal en landelijk niveau inclusief het voeren van procedures en/of het indienen van bezwaarschriften tegen overheden;
  d.       verenigingen, stichtingen of anderen die werkzaam zijn op het gebied van natuur-, landschapsbescherming of duurzaamheid te adviseren, te ondersteunen of ermee samen te werken,

  alles in de ruimste zin, daaronder begrepen alle handelingen en activiteiten welke met het vorenstaande direct of indirect enig verband houden, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

 3. De vereniging zal haar doelstellingen realiseren binnen de wet- en regelgeving met betrekking tot algemeen nut beogende instellingen

Middelen tot de doelstelling

Artikel 4.

De vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het organiseren van activiteiten op het gebied van natuurbeleving, natuureducatie, duurzaamheid en natuurbeheer, waardoor en waarmee de bevolking in het werkgebied wordt bereikt; het op positieve wijze beïnvloeden van het beleid en de activiteiten van overheden binnen het werkgebied op het gebied van natuurbeleving, natuureducatie, natuurbescherming en duurzaamheid; het ondersteunen van het werk van het onderwijzend personeel van de scholen, — gevestigd in het werkgebied, voor zover het natuurbeleving, natuureducatie en duurzaamheid betreft; d, alle andere wettige middelen en meer speciaal het aantekenen casu quo indienen — van bezwaar en beroep, in woord en/of geschrift zowel op administratiefrechtelijk als strafrechtelijk als civielrechtelijk gebied, tegen (rechts)handelingen in strijd met datgene wat de vereniging casu quo IVN nastreeft.

2. Waar mogelijk wordt bij de uitvoering van de doelstelling aan samenwerking met IVN prioriteit gegeven.