Regelingen

IVN Bernheze heeft diverse regelingen die van belang zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.

Download de Statuten : Klik hier

Zie het Huishoudelijk Reglement hier
of Download het Huishoudelijk reglement: Klik hier

Protocol melding seksueel misbruik en beleid “In veilige handen bij IVN”

In het huishoudelijk reglement zijn in artikel 13 regelingen opgenomen hoe IVN Bernheze omgaat met meldingen van ongewenst gedrag. Zie daarvoor het huishoudelijk reglement. Klik hier

In dit kader heeft IVN Bernheze een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon is : Mariken Ruiter-Kok. Zij is bereikbaar telefonisch: 0412-707024 of 06 2467 4610 . via e-mail: vertrouwenspersoon

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is in Europa een nieuwe wet van kracht. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarmee wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zoals die in Nederland tot dan geldt vervangen. IVN heeft haar regelingen en de rechten van haar leden in die zin aangepast. Klik hier voor de verschillende voorwaarden voor onze afdeling.

De verzekeringen van IVN in het kort

Voor het downloaden van Verzekeringen In het kort: Klik hier

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering)

Voor het downloaden van de regeling Wettelijke aansprakelijkheid: Klik hier

Dit is een collectieve aansprakelijkheidsverzekering. Bij voorkomende schade of ongevallen wordt wel altijd nagegaan of er een andere verzekering is die de kosten dekt. Pas wanneer dat niet het geval is, treedt de collectieve verzekering van IVN in werking.

Voor wie

Hieronder vallen de landelijk ingeschreven leden van de vereniging. Let wel: donateurs vallen niet onder deze verzekering en evenmin leden van bijvoorbeeld een jeugdgroep (als zij niet staan geregistreerd in de landelijke ledenadministratie).

Wanneer geldig

De verzekering geldt voor activiteiten in verenigingsverband.

Waar geldig

West-Europa.

Wat is verzekerd

De aansprakelijkheid voor schade, opgelopen tijdens een IVN-activiteit aan personen of zaken van derden. Of aan zaken die men tijdelijk in huur of gebruik heeft (de ‘Opzichtclausule’). Er geldt een eigen risico van €200,- per gebeurtenis. Dit eigen risico is voor rekening van de afdeling. In geval van opzicht geldt een verhoogd eigen risico van €500,- per gebeurtenis. Ook dit eigen risico is voor rekening van de afdeling!

Wat niet is verzekerd

Bij elke aansprakelijkheidsverzekering is de schade aan of van motorvoertuigen niet verzekerd. Hiervoor is de bestuurder van het voertuig (wettelijk) verzekerd.

Wat te doen bij schade

Neem bij schade contact op met de Servicedesk van IVN, servicedesk@ivn.nl, tel. (020) 6228115. De Servicedesk meldt de schade bij onze verzekeringsagent die via de Servicedesk contact onderhoudt met de afdeling. Gelieve niet rechtstreeks contact op te nemen met de verzekeringsagent van IVN.

Ongevallenverzekering

Voor het downloaden van de Ongevallenverzekering. Klik hier

Deze verzekering dekt kosten van ongevallen van leden van IVN die deelnemen aan activiteiten die niet door andere verzekeringen worden gedekt.

Voor wie:

Deelnemers (leden van IVN) aan werkdagen, weekenden, kampen of andere activiteiten die onder verantwoordelijkheid van IVN worden uitgevoerd. Ook het risico van mechanisch boomzagen valt onder de dekking. In het verleden moest een activiteit vooraf worden aangemeld en alle deelnemers worden geregistreerd. Dit is niet meer het geval, maar er moet wel aannemelijk gemaakt kunnen worden dat de persoon die schade heeft geleden deelnam aan een activiteit onder verantwoordelijkheid van de IVN-afdeling en lid is van IVN.

Wat is verzekerd

Deze verzekering heeft ten doel uitkering te verlenen bij een ongeval.

Uit te keren bedragen

€ 25.000 bij blijvende invaliditeit

€ 50.000 bij overlijden

€ 500      voor geneeskundige kosten (voor zover niet gedekt door de ziektekostenverzekering)

Wat te doen bij schade

Neem contact op met IVN Servicedesk, servicedesk@ivn.nl, tel. (020) 6228115. Gelieve niet rechtstreeks contact op te nemen met de verzekeringsagent van IVN.

Bij WoesteLand, de jongeren van het IVN, wordt standaard voor alle deelnemers aan activiteiten  een aanvullende ongevallenverzekering afgesloten. IVN-afdelingen met vaste jeugd- en/of jongerengroepen kunnen dit ook overwegen.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Voor het downloaden van de Bestuursaansprakelijkheids verzekering:        Klik hier voor deel 1      Klik hier voor deel 2

Bestuurders van verenigingen kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat uit bijvoorbeeld nalatigheid of fouten van de vereniging. Om dit risico te ondervangen heeft IVN een collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor alle aangesloten afdelingen. Deze verzekering dekt de schade die de afdeling wettelijk verplicht is te betalen in verband met een aanspraak.

Ontheffing Flora- en Faunawet

IVN heeft een tijdelijk ontheffing van de flora- en faunawet, ook geldig voor de afdelingen. Deze ontheffing geldt alleen voor activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie voor zover het betreft: het vangen, bemachtigen en met het oog daarop opsporen van beschermde inheemse amfibieën, reptielen, vissen, kevers en libellen met behulp van schepnetten en amfibieënfuiken en het verstoren van voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen van genoemde diersoorten in Nederland. De ontheffing loopt tot 28 mei 2020. Wanneer de afdeling activiteiten organiseert dragen de organiserende leden een persoonlijke op naam gestelde ontheffing bij zich.

Voor het downloaden van de ontheffing:  Klik hier