Jubilarissen 2024 Overig

Wat een jaar-vergadering

Asten-Someren 24 februari 2024

Op maandag 19 februari was verenigingsgebouw de Stulp weer vol bezet met belangstellende leden voor het bijwonen van de jaarvergadering.

Na afhandeling van de gebruikelijke agendapunten zoals het financiële verslag kwam de bestuursverkiezing aan de orde. Daarbij werd Fer van der Zanden benoemd tot lid van het bestuur en trad Wim Steenbakkers terug als voorzitter. Hij heeft deze functie 10 jaar vervuld en werd voor zijn verdiensten met een applaus en presentje bedankt.

Wim neemt afscheid

Jaarlijks zet de vereniging enkele leden in het zonnetje vanwege hun bijzondere verdiensten voor IVN. Dit jaar viel deze eer toe aan Jan Kersten, Riek van den Bosch en Gerard Claassen. Jan en Riek zijn vooral actief op het gebied van het uitvoeren van inventarisaties terwijl Gerard vooral het uitvoeren van werkzaamheden in de natuur organiseert.

Een vast punt tijdens de vergadering is het huldigen van de jubilarissen. De vereniging bestaat al langer dan 60 jaar met trouw ledenbestand wat leidt tot een aanmerkelijk aantal jubilarissen.  De leden die 50 jaar lid zijn worden benoemd tot ere-lid. Degene die 25 jaar lid zijn ontvangen de zilveren IVN-speld en bij 40 jaar lid zijn de gouden IVN-speld. En uiteraard ontvingen zij allen als attentie een zak met insectenlokkende bloembollen!

De volgende personen werden onderscheiden:

L. van Beers 50 jaar lid en benoemd tot ere-lid.

Als 40 jaar lid zijn werden onderscheiden: C. van Deursen, M. Fijten-Frenken, R. Timmermans, J. Dortmans en C. Kanters-Hendriks.

En als 25 jaar lid zijn onderscheiden: M. van den Boomen, H. Winkelmolen, J. Biemans, M. Nagel-Kuijpers, F. Martens, G. Dekker, J. Dekker, M. van Heugten, W. Meulendijks, A. Relou, J. Benders en F. Theunissen

 

Notulen Algemene Ledenvergadering

Datum: 19-02-2024
Aanwezig: bestuur Wim Steenbakkers, Riny Martens, Susan Bronstein en 41 leden
Afmeldingen: Bestuur Iris van Helmond en 16 leden

 1. Opening
  • Wim opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.
  • Ook in het jaar 2023 zijn er ons weer een paar mensen ontvallen, namelijk; Willem van Eijk, Rob Coolen, Tijn
  van den Hurk, Piet v Tilburg. In 2024 overleed Jan van der Loo. We staan hier even een minuut bij stil.
 2. Vaststelling verslag jaarvergadering 27 februari 2023
  • Mededelingen: Er worden geen energiemaatregelen genomen, omdat:
  o De energie prijzen omlaag gaan
  o Het energieverbruik laag is
  o Het niet rendabel is om maatregelen te nemen
  o Investeringen duur zijn
  • De notulen worden vastgesteld met dank aan Susan Bronstein.
 3. Mededelingen
  • Jubileumjaar
  Er zijn beduidend meer en ook bijzondere activiteiten georganiseerd het afgelopen jaar, afgesloten met een
  prachtige, gezellige natuurmanifestatie. Iedereen heeft zich daarvoor ingezet, dank hiervoor.
  • Ontwikkelingen Klok en Peel museum
  Er is overleg tussen museum en andere partijen, zoals het IVN, Sterrenwacht, gemeente en omgeving over de
  toekomst van het museum. Er is een bureau ingeschakeld om te onderzoeken hoe de toekomst eruit moet zien.
  Op twee gebieden wordt het IVN geraakt; het educatie gedeelte en de toekomst van de Stulp.
  Er is toegezegd door het museum dat ze ons in het traject meenemen, voor een optimale samenwerking.
  • NGO
  In maart is er een bijeenkomst vanuit de regio, om een opleidingsteam samen te stellen. Als er personen zijn, of
  je kent iemand die in het team wil gaan zitten om de cursisten te begeleiden of als er iemand wil deelnemen
  aan de cursus dan horen we dat graag.
  • In vertrouwde handen
  Enige jaren geleden hebben we gekozen voor een vertrouwenscommissie, zodat personen die
  grensoverschrijdend gedrag ervaren ergens terecht kunnen. Gerard Boers heeft aangegeven te willen stoppen,
  voor Fer van der Zanden houdt het op als hij in het bestuur gaat zitten. We gaan nu werken met een
  vertrouwenscontactpersoon. Deze zorgt ervoor dat je in contact komt met de commissie op landelijk niveau.
  Als iemand een geschikte kandidaat weet (liefst vrouwelijk), dit graag melden.
 4. Financieel
  De financiële stukken hebben ter inzage gelegen in de Stulp. Wim geeft een toelichting op het financieel verslag.
  • Kascontrole
  o Verslag kascommissie
  De kascontrole commissie bestaande uit Gerard Claassen en Loet van Beers geeft aan dat de
  financiële boekhouding van het IVN Asten – Someren gecontroleerd en akkoord bevonden is en
  verzoekt de vergadering de penningmeester Riny Martens decharge te verlenen voor het correcte
  gevoerde financiële beleid over de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. De
  vergadering bedankt onze penningmeester Riny met een welverdiend applaus voor het vele en
  goede werk dat ze ook dit jaar weer verricht heeft.
  o De kascommissie voor 2024 bestaat uit Loet van Beers en Frans Vermeulen.
  • Contributie voorstel 2024:
  Het voorstel om de contributie minder te verhogen dan de inflatie aangeeft en wel als volgt, wordt
  aangenomen:
  o Gewone leden van 30 naar 32 euro
  o Donateurs van 23 naar 24 euro
  o Huisgenoot lid blijft 13 euro
  o Jeugd lid blijft 20 euro
  o Scholen van 77 naar 81 euro
 5. Bestuursverkiezing
  • Wim Steenbakker is aftredend en niet herkiesbaar. Hij wordt voor het vele werk bedankt met een welverdiend
  applaus en een attentie.
  • Fer van der Zanden stelt zich verkiesbaar als bestuurslid. Dit voorstel wordt door de vergadering goedgekeurd.
 6. Rondvraag
  • Er wordt gevraagd hoeveel geld wordt afgedragen aan het landelijk IVN. Het landelijk ontvangt per lid 12,50
  euro.
 7. Huldiging jubilarissen
 • Er is dit jaar 1 jubilaris die 50 jaar lid is namelijk: Lou van Beers.
 • Er zijn 6 jubilarissen die 40 jaar lid zijn namelijk: C van Deursen, M Fijten-Frenken, J. Dortmans, C Kanters-Hendriks, R Timmermans.
 • Er zijn 12 jubilarissen die 25 jaar lid zijn namelijk: M vd Boomen, H Winkelmolen, J Biermans, M Nagel-Kuijpers, F. Martens, G Dekker, J Dekker, M van
  Heugten, W Meulendijks, A Relou, J Benders, F Theunissen.
  − Na de huldiging van de jubilarissen willen we nog een paar mensen in het zonnetje zetten die zich al een aantal jaren verdienstelijk hebben ingezet voor onze vereniging.
  Dit jaar willen we speciaal bedanken Gerard Claasens, Jan kersten en Riek vd Bosch.

8. Sluiting
Wim sluit om 21.30 uur de vergadering en bedankt iedereen voor de bijdrage aan deze vergadering.

Voor verslag
Susan Bronstein

Ontdek meer over

Deel deze pagina