Water Natuurlijk Water

Verkiezingen op 15 maart gaan ook over natuur!

Asten-Someren 1 maart 2023

Naast het kiezen van de Provinciale Staten wordt op 15 maart ook het bestuur van het waterschap gekozen. Waarom dat dit voor de natuur belangrijk is leest U hier.

Water is ontstellend belangrijk voor de natuur, dat weten we maar al te goed. Het waterschap speelt een zeer belangrijke rol bij het zuiveren en het beheer van het water in onze sloten, beken en rivieren. Het is van groot belang dat in het bestuur van het waterschap voldoende aandacht is voor gezond, zuiver water, voor de natuur en recreatie.

De partij Water Natuurlijk stelt gezondheid, natuur en recreatie centraal naast de belangen van landbouw en bedrijfsleven. Zo heeft Water Natuurlijk Aa en Maas geïnventariseerd welke (extra) maatregelen waterschap Aa en Maas de komende tijd zou kunnen nemen in de strijd vóór verder herstel van biodiversiteit in Oost-Brabant. Denk aan het aanplanten van bomen en struiken en dood hout in de beek. Ook het versneld voortzetten en uitvoeren van bestaand waterbeleid is en blijft van belang.

Woordvoerder natuurlijk waterbeheer Gerard Claassen (lid IVN Asten-Someren) geeft aan wat er extra kan gebeuren: “Het waterschap kan meer (knot)bomen en struiken aanplanten langs waterlopen. Beschaduwing leidt tot gezonder water en vermindert de groei van water- en oeverplanten. Verder kan het ecologisch oeverbeheer versterkt worden via maaien en afvoeren. Tenslotte zorgen kleinschalige “Bouwen met Natuur” maatregelen zoals zand, houtbossen en boomstammen voor extra variatie in stroming en substraat en dus extra natuur, ook buiten de reguliere projecten om.”

Herstel van biodiversiteit urgent

DB Lid Ernest de Groot vervolgt. “Ook bestaand beleid moet met kracht worden door gezet. Denk aan de aanpak van verdroging en droogte, beek-herstel, ecologische verbindingszones en vismigratie. Maar ook aan het natuurlijk peilbeheer en het verder verbeteren van de waterkwaliteit van ons water.”

Fractievoorzitter Suzanne de Zoeten vult aan: “ik ben blij met alle suggesties vanuit onze diverse achterbannen. Het belang van de aanpak van verdroging, droogte en beekherstel wordt onderschreven. We moeten de realisatie van robuuste blauwgroene structuren versnellen. Hiermee kunnen we de komende tijd actief aan de slag. We zullen alle suggesties actief door leiden binnen IVN, KNNV en ons waterschap.”

Ontdek meer over

Deel deze pagina